Bài số 14 – Ngày cuối cùng của Đức Phật – The Buddha’s Last Days – Song ngữ

English: Jing Yin Ken Hudson.

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An.

Compile: Lotus group.

Bài số 14 – Ngày cuối cùng của Đức Phật – The Buddha’s Last Days

 

The Buddha had taught the truth for forty-five years. His every action had been for the sake of others. Now he was eighty years old. Despite his age, he prepared to make one last journey.

Đức Phật dạy về chân lý trong 45 năm. Mỗi hành động của ngài mang lợi ích cho mọi người. Bây giờ Ngài đã 80 tuổi. Mặc dù tuổi cao, ngài vẫn chuẩn bị thực hiện chuyến hành hương cuối cùng.

 

He said, “I have little time to live. I wish to return to my homeland where I grew up.” He and his disciples travelled slowly, resting often. Along the way, many people came to see him and to ask for advice. The Buddha was happy to teach anybody who came to him. They all listened and bowed respectfully.

Ngài nói,”Ta còn ít thời gian để sống, Ta muốn trở về nơi ta đã lớn lên.” Ngài và các đệ tử đi chậm chạp, thường xuyên dừng lại. Dọc theo đường đi, nhiều người  đến diện kiến và xin lời khuyên. Đức Phật hoan hỉ dạy cho bất cứ người nào đến với Ngài. Họ đều lắng nghe và tỏ lòng thành kính.

 

1. The Buddha spoke of his death

On the journey, the Buddha was offered a meal of mushrooms by Chunda, a blacksmith. He became ill after the meal, but insisted on continuing as far as Kusinagara.  Ananda, his faithful attendant, wept to see the Buddha so ill.

Trên đường đi, Đức Phật đã được một người thợ rèn tên là Thuần Ðà mời dùng cháo nấm rơm. Ngài bị ốm sau bữa ăn, những vẫn nhất quyết tâm tiếp tục rời  thành Câu Thi Na. A Nan Đà, người đệ tử thành kính đã khóc khi nhìn thấy Đức Phật ốm như vậy.

 

The Buddha comforted him saying, “Do not grieve, Ananda.  I am old and feeble and cannot live forever. It is natural for everything that is born to die. In three months I shall pass into final Nirvana, a state of ultimate peace and happiness. Call all the monks and nuns together.”

Đức Phật an ủi A Nan Đà và nói,” Đừng có đau buồn như vậy. Ta đã già yếu và không thể sống mãi được. Đó là quy luật của mọi vật, có sinh thì có diệt. Trong 3 tháng ta sẽ đi vào cõi niết bàn, một trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng và hạnh phúc. Hãy thông báo cho các tỳ kheo và tỳ kheo ni lại đây.

 

The disciples wept and begged their teacher to remain in the world. With tears in his eyes, Ananda asked, “When the Buddha is no longer in the world, who is there to teach us?”

 

Các đệ tử gạt nước mắt và cầu xin ngài tiếp tục sống với chúng sinh. Nước mắt đầm đìa A Nan Đà xin lời chỉ dạy, “Khi Đức Phật không còn trên thế gian, ai là người sẽ dạy chúng con?”

 

What more is there to teach, Ananda?” the Buddha asked. “I have taught you all I know. There is nothing that I have kept hidden. My teachings are your teacher now. Follow them and you will be true to me.”

Có cần phải dạy điều gì nữa không, A Nan Đà?” Đức Phật nói:“ Ta đã dạy cho các con những điều ta biết. Không có điều gì ta giấu diếm. Lời dạy của ta sẽ là người thầy của các con bây giờ. Hãy thực hành  theo chúng và các con sẽ thấy chân lý của ta.

 

In a sala grove near Kusinagara, the Buddha humbly said, “I can go no further Ananda, prepare a resting place for me between these two large sala trees.” He lay down on his right side with his head to the north. The two sala trees bloomed out of season and rained their blossoms all around him.

Trong rừng cây Sa La gần Câu Thi Na, Đức Phật bình thản nói, “Ta không thể đi được nữa A Nan Đà, hãy chuẩn bị nơi nghĩ ngơi cho ta ở giữa hai cây Sa La lớn. Ngài nằm xuống mình nghiêng về bên phải và đầu hướng về phía Bắc. Hai cây Sa La tỏa bóng trái mùa và rụng hoa quanh ngài.

 

2. Last respects – Lần viếng thăm cuối cùng

Hearing that the Buddha was dying, people came from afar to pay their last visit. Even as he lay there in pain, he continued to teach until his last moment.

Nghe tin Đức Phật sắp vào cõi niết bàn, mọi người khắp nơi đến thăm ngài lần cuối. Thậm chí lúc ngài nằm trong đau đớn, ngài vẫn tiếp tục dạy cho họ đến hơi thở cuối cùng.

 

At dusk when the grove was cast in purple shadows, the Buddha entered into final Nirvana. Before departing, he spoke his last words. “Everything is subject to change.  Remember to practice the teachings earnestly.”

 

Vào lúc chạng vạng khi khu rừng đã phủ bóng tối, Đức Phật nhập vào cõi Niết Bàn. Trước khi ra đi Đức Phật nói lời cuối cùng, “Vạn vật đều thay đổi. Hãy nhớ thực tập lời dạy của ta sớm nhất.”

 

All his disciples and villagers gathered around him and wept. According to custom, his body was placed on a pyre and burned. Shining, jewel-like relics were found in the ashes. They were divided into eight parts and placed in monuments called stupas.

Tất cả các đệ tử và dân làng, đứng xung quanh ngài khóc than. Theo phong tục, thân thể của ngài được đặt trên giàn để thiêu. Sau khi thiêu, người ta tìm thấy trong tro tàn còn sót lại phần di hài sáng như ngọc ( Xá Lợi Phật ). Chúng được chia thành 8 phần và được đặt trong những tháp thờ gọi là tháp Xá Lợi Phật.

 

The Buddha passed away in 543 BCE at the age of eighty. Since then, his teachings of compassion and wisdom have been passed on from generation to generation, from country to country, and from heart to heart, right down to the present day.

Đức Phật qua đời vào năm 543 trước Công nguyên vào lúc 80 tuổi. Từ đó, lời dạy của ngài về lòng thương và trí tuệ được lan truyền từ quốc gia này sang quốc gia khác. Và từ trái tim này sang trái tim khác và cho đến ngày hôm nay.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.slideshare.net/zoewebs/00-lifeofbuddha-150501-rev07-part6?next_slideshow=1
  2. http://www.pagodethienminh.fr/?page_id=2350