Quyển Hạ – Kinh Địa Tạng – Đa ngôn ngữ

  English: Buddhist Text Translation Society   Việt ngữ: Vạn Phật Thánh Thành   Compile: Lotus group   Sutra of the Past Vows of Earth Store Bodhisattva Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 地 藏 菩 薩 本 願 經 English translation by the BUDDHIST TEXT TRANSLATION SOCIETY Burlingame, CA USA Việt dịch: Ban…

Read More

Quyển Trung – Kinh Địa Tạng – Đa ngôn ngữ

   English: Buddhist Text Translation Society.   Việt ngữ: Vạn Phật Thánh Thành.   Compile: Lotus group.   Sutra of the Past Vows of Earth Store Bodhisattva Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 地 藏 菩 薩 本 願 經 English translation by the BUDDHIST TEXT TRANSLATION SOCIETY Burlingame, CA USA Việt dịch: Ban…

Read More

Mahayana Buddhism Sutra –
Kinh Điển Phật Giáo Đại Thừa

  English: Buddhist Text Translation Society   Tam ngôn: Vạn Phật Thánh Thành   Compile: Middle Way Group     Sutra of the Past Vows of Earth Store Bodhisattva Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 地 藏 菩 薩 本 願 經 English translation by the BUDDHIST TEXT TRANSLATION SOCIETY Burlingame, CA USA Việt…

Read More