Xưng tội – Confession – Song ngữ

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures.

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Lotus group.

Xưng tội – Confession

 

Melvin comes to confession. “Father,” he said, forgive me for I have sinned.” The priest asked, “What did you do, my son?”

Melvin đi xưng tội.” Thưa cha,” anh ta nói, “tha lỗi cho con vì con có tội.” Linh mục hỏi:” Con đã làm gì, con của ta?”

 

“I lusted,” Melvin replied.

“Tell me about it,” the priest said.

“Con dâm đãng,” Melvin trả lời.

“Hãy kể cho cha nghe,” linh mục nói.

 

Melvin then related his story. “Father, I am a deliveryman.

Yesterday I was making a delivery in the affluent section of the city. When I rang the bell, the door opened and there stood the most beautiful woman I have ever seen.

Rồi Melvin kể lại câu chuyện.”Thưa cha, con làm nghề đưa thư.

Hôm qua con đang phát thư ở một khu sang trọng của thành phố. Khi con rung chuông, cánh cửa mở ra và một phụ nữ đẹp nhất mà con từng thấy đứng đó.

 

She had long blonde hair and eyes like emeralds.

She was dressed in a sheer dressing gown that showed her perfect figure. And, she asked seductively if I would like to come in.”

Nàng có mái tóc dài vàng hoe và đôi mắt như ngọc lục bảo. Nàng mặc một chiếc áo dài mỏng phô ra hình dáng hoàn hảo của nàng. Và nàng hỏi một cách quyến rũ con có muốn vào nhà không.”

 

“And, what did you do, my son?” asked the priest.

“Father, I did not go in the house but I lusted.

Oh, how I lusted,” replied the man.

“Your sin has been forgiven,” replied the priest.

“You will get your reward in heaven, my son.”

“Và, con đã làm gì, con của ta?” vị linh mục hỏi.

“Thưa cha, con không đi vô nhà nhưng con nổi dâm.

Oi, con dâm đãng làm sao,” gã đáp.

“Tội lỗi của con đã được tha,” linh mục trả lời.” Con sẽ được thưởng trên thiên đàng, con của ta.”

 

“A reward, father? What do you think my reward might be?” Melvin asked.

The priest replied, “I think a bale of hay would be appropriate, …you dumb ass. “

“Thưởng ư, thưa cha? Cha nghĩ phần thưởng của con có thể là gì?” Melvin hỏi?

Linh mục trả lời:”Cha nghĩ một đống cỏ hẳn là thích hợp, … con lừa ngu ngốc ạ.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://drive.google.com/file/d/0B46ZvKoONc3-eGxxNW9lbnBmaXc/view?pli=1
  2. https://www.theguardian.com/world/2021/mar/10/its-a-sin-priests-finally-reveal-the-secrets-of-the-confessional
  3. https://easyscienceforkids.com/donkeys-activity-sheet-free-easy-science-worksheets-to-download/