Vô Thường Và Buông Xả – Impermanence and Letting Go – Song ngữ

English: Bill Bohlman.

Việt ngữ: Nguyễn Văn Tiến.

Compile: Lotus group.

 

Vô Thường Và Buông Xả – Impermanence and Letting Go – Song ngữ

 

Buddhism teaches that the cause of human suffering is our ignorance. The teachings of impermanence and non-attachment, or letting go, aid in overcoming this ignorance.

Phật giáo dạy rằng nguyên nhân làm cho con người đau khổ là sự thiếu hiểu biết. Những lời dạy về vô thường và sự không dính mắc, hoặc sự buông xả, giúp chúng ta vượt qua sự vô minh nầy.

The teaching of impermanence is to deeply understand that all things change. We are born, we live, we die. We change from infant to child, child to adult. Sometimes our health is good, other times we are ill. We experience good fortune; other times troubles engulf us. The same is true for everyone we know. The world around us changes. No day is exactly like the day before. No minute is like the minute before, nor is it like to ones yet to come. Throughout the universe there is nothing that is permanent.

Giáo lý về vô thường là sự hiểu biết sâu sắc rằng mọi sự vật đều thay đổi. Chúng ta được sinh ra, chúng ta sống, rồi chúng ta chết. Chúng ta thay đổi từ em bé sơ sinh sang trẻ em, từ trẻ em sang người lớn. Đôi khi sức khỏe của chúng ta tốt, những lần khác chúng ta bị đau ốm. Chúng ta trải nghiệm sự may mắn, những lần khác rắc rối nhận chìm chúng ta. Điều này cũng đúng với mọi người khác. Thế giới chung quanh chúng ta thay đổi. Không có ngày nào giống y hệt như ngày nào. Không có giây phút nào giống như những giây phút trước đó, và nó cũng khác biệt với những giây phút sắp đến. Trên thế gian nầy không có gì là vĩnh viễn.

 

This teaching may just seem to be common sense. Of course, everything changes. In Buddhism, however, this teaching is more than just an intellectual understanding. Impermanence must become a core belief, a basis of your daily life. Only when you remove the false hope that things will remain constant can you begin to overcome suffering. The action by which one practices this belief is non-attachment.

Giáo lý nầy xem ra chỉ là sự hiểu biết chung, là lẽ phải thông thường. Tất nhiên, mọi sự vật đều thay đổi. Tuy nhiên, trong Đạo Phật, giáo lý nầy không phải chỉ là một sự hiểu biết về trí tuệ. Vô thường phải trở thành một sự tin tưởng quan trọng bậc nhất, là một nền tảng cho cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta loại bỏ niềm hy vọng sai lầm rằng mọi sự vật không thay đổi, thì từ đó chúng ta mới có thể vượt qua được sự đau khổ. Cách thực hành sự tin tưởng nầy là sụ buông xả.

 

Often, Buddhist non-attachment is confused with detachment, or not caring. An example of letting go of the grief over the death of a loved one, while still remembering, is our temple’s monthly memorial service.

Thông thường, sự buông xả trong Đạo Phật bị nhầm lẫn với sự tách biệt, hoặc sự không quan tâm. Một thí dụ về sự buông xả nỗi đau buồn về cái chết của một người thân yêu, thì trong giai đoạn tưởng nhớ, chung ta tham gia dịch vụ tưởng niệm hàng tháng trong chùa.

 

The first Sunday of each month is a service in memory of those who have died during that month in years past. At the front of the chapel are name cards with the date of death. The service focuses on gratitude for the lives that were.

Chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng có một dịch vụ tưởng nhớ những người đã mất vào tháng đó trong những năm trước đó. Ở phía trước của điện thờ cúng vong là những thẻ có ghi tên tuổi và ngày mất. Mục đích của dịch vụ là bày tỏ lòng biết ơn đối với người đã mất.

 

We reflect on the impact these lives had on who we are today. Recognizing that death is simply a part of life we strive to live each day to its fullest. Realizing that what we do today will affect others we become more mindful of our actions. We let go of grief and sorrow and replace them with gratitude and mindfulness.

 

Our lives are a series of goals and expectations. Letting go does not mean to abandon these dreams. Letting go means we do not define who we are by our success or failure in their attainment. Enjoy the moment of success. Reflect upon the moment of failure. In both cases realize that all things change. When we let go of the moment, we allow it stand on its own unaffected by the past or future.

Cuộc sống của chúng ta là một loạt các mục tiêu và mong ước. Buông xả không có nghĩa là từ bỏ những giấc mơ nầy. Buông xả có nghĩa là chúng ta không đánh giá con người qua sự thành công, hoặc qua sự thất bại về những gì người đó đạt được. Chúng ta hãy tận hưởng những giây phút thành công. Chúng ta hãy suy ngẫm về những giây phút thất bại. Trong cả hai trường hợp, chúng ta nhận biết rằng tất cả mọi sự vật đều thay đổi. Khi chúng ta buông xả những giây phút đã qua nầy (dù tốt hoặc xấu), chúng ta cho phép nó tự đứng ở một nơi chốn, không còn bị ảnh hưởng bởi quá khứ hay tương lai.

 

The other day was the first warm, sunny day of this Spring. Some people simply were happy that the day was beautiful. Others complained that although it was nice today the weather was going to be cold again at the end of the week.

Một ngày mới là một ngày nắng ấm đầu tiên của mùa xuân nầy. Một số người đơn giản cảm thấy hạnh phúc vì đó là ngày đẹp đẽ. Lại có những người khác phàn nàn rằng mặc dù hôm nay trời đẹp, nhưng thời tiết sẽ lạnh trở lại vào cuối tuần.

 

The first group lived in the moment and felt joy. The second suffered because they could not accept the impermanence of the day. By letting go of the moment we can fully appreciate our lives.

Nhóm đầu tiên họ sống trong giây phút hiện tại, và họ cảm nhận niềm vui. Nhóm thứ hai đau khổ vì họ không thể chấp nhận sự vô thường của cuộc sống mỗi ngày. Bằng cách buông xả các giây phút đã qua (dù tốt hoặc xấu), chúng ta sẽ có thể trọn vẹn trân quý cuộc sống của mình.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/a1928/vo-thuong-va-buong-xa-impermanence-and-letting-go
  2. Photo 1: https://reverentlife.com/2011/05/27/moved-by-impermanence-%E2%80%94-letting-go-in-a-changing-world/
  3. Photo 2: https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photos-ignorance-little-man-overcoming-being-smart-alert-image37177258
  4. Photo 3: https://wordfromthewell.com/2012/11/24/why-letting-go-of-attachment-to-outcome-sets-you-free/
  5. https://kadampalife.org/tag/death-and-impermanence-2/
  6. https://themindsjournal.com/when-actions-have-spoken-the-truth/
  7. https://www.pinterest.com/pin/528891549960456771/