Thiền Định Sẽ Giúp Cho Tôi, Những Điều Gì? – What Will Meditation Do For Me? – Song ngữ

What Will Meditation Do For Me?  Thiền Định Sẽ Giúp Cho Tôi, Những Điều Gì? English: Bodhipaksa – Wildmind Meditation. Việt ngữ: Nguyễn Văn Tiến. Complie: Lotus group. Thiền Định Sẽ Giúp Cho Tôi, Những Điều Gì? – What Will Meditation Do For Me?  Even as little as ten minutes meditation every day will make…

Read More

Căn Bản Pháp Hành Thiền – The Basic Method Of Meditation – Song ngữ

The Basic Method Of Meditation I Căn Bản Pháp Hành Thiền I English: Ajahn Brahm. Việt Ngữ: Nguyên Nhật Trần Như Mai. Compile: Lotus group.   Căn Bản Pháp Hành Thiền – The Basic Method Of Meditation In this chapter we will cover the four initial stages of meditation. You may wish to go through…

Read More

Tứ Thiền và Tuệ Giác Tam Minh – The Four Jhānas and the three Supreme Knowledges – Song ngữ

Two Sorts of Thinking – Majjhima Nikaya 19 – Dvedhavitakka Sutta 19. Kinh Song Tầm – Kinh Trung Bộ I – Kinh số 19 English: Bhikkhu Thanissaro Việt ngữ: Hòa thượng Thích Minh Châu Compile: Lotus group Kinh Trung Bộ I – Kinh số 19 – Tứ Thiền và Tuệ Giác Tam Minh The Four…

Read More

Tánh Không – Emptiness – Song ngữ

Emptiness: The Most Misunderstood Word In Buddhism  Tánh Không: Từ Ngữ Phật Giáo, Thường Bị Hiểu Lầm Nhất English: Lewis Richmond. Việt ngữ: Nguyễn Văn Tiến. Compile: Lotus group.   Tánh Không – Emptiness: Từ Ngữ Phật Giáo, Thường Bị Hiểu Lầm Nhất – The Most Misunderstood Word In Buddhism       Buddhist Philosopher Nagarjuna…

Read More

Thiền: Đối Phó Với Tiếng Ồn – Noise Meditation – Song ngữ

Dealing with Noise Đối Phó Với Tiếng Ồn English: www.wildmind.org. Việt ngữ: Nguyễn Văn Tiến. Compile: Lotus group.   Thiền: Đối Phó Với Tiếng Ồn – Noise Meditation   If we have strong reactions to noise. That is, we got   into the war, and we cannot win the victory. – Nếu chúng ta  …

Read More

Hiểu về Tâm – Understanding Mind – Song ngữ

English: Ajahn Chah – Translated by: Paul Breiter Việt ngữ: Lê Kim Kha Compile: Lotus group Hiểu về Tâm – Understanding Mind        Hiện tượng là một chuyện, và tâm là một chuyện    khác. Đó là những thứ riêng biệt.   In meditation practice, we work to develop mindfulness so that we…

Read More

Thấy Biết Đúng Như Thật – Seeing Things as They Really Are – Song ngữ

English: Ajahn Chah – Translated by: Paul Breiter. Việt ngữ: Lê Kim Kha. Compile: Lotus group.   Thấy Biết Đúng Như Thật – Seeing Things as They Really Are       The Buddha taught to look at whatever appears.       Things don’t stay. Having arisen, they cease. Ceasing, they       appear again, and having appeared, they…

Read More

Vô Niệm – Thiền Tổ Sư – The Zen Of Hui neng: No-thought: No-Mind – Song ngữ

English: D.T. Suzuki – Edited By: Christmas Humphreys Việt ngữ: Thích Nữ Thuần Bạch Compile: Lotus group                         Vô Niệm – Thiền Tổ Sư – The Zen Of Hui neng: No-thought: No-Mind    Bài kệ của Thần Tú (Shin Shau): Our body is the Bodhi tree, And our mind is like a bright mirror with…

Read More

Dính Mắc Trong Đạo Phật – Attachment in Buddhism – Song ngữ

English: Ajahn Brahmavamso. Việt ngữ: Nguyễn Văn Hòa. Compile: Lotus group. Dính Mắc Trong Đạo Phật – Attachment in Buddhism     Hãy biết buông bỏ cái tôi để trở thành người bản lĩnh.   Notes – Ghi Chú:   “Chấp trước” là sự đối lập với “buông xả”.  “Chấp” nghĩa là cầm, nắm giữ.…

Read More

Tổ Tăng Xán: Tín Tâm Minh – Seng-ts’an Patriarch: Faith in Mind – Song ngữ

English: Barbara Hillmer. Việt ngữ: Thích Thanh Từ. Compile: Lotus group. Tổ Tăng Xán: Tín Tâm Minh – Seng-ts’an Patriarch: Faith in Mind   INTRODUCTION – LỜI DẪN   The following is a commentary on “Trust in Mind” (Hsin Hsin Ming), a treatise written by Seng-ts’an the third Zen patriarch after Hui-k’o. Hui-k’o received the…

Read More