Tánh Không – Emptiness – Song ngữ

Emptiness: The Most Misunderstood Word In Buddhism 

Tánh Không: Từ Ngữ Phật Giáo, Thường Bị Hiểu Lầm Nhất

English: Lewis Richmond.

Việt ngữ: Nguyễn Văn Tiến.

Compile: Lotus group.

 

Tánh Không – Emptiness: Từ Ngữ Phật Giáo, Thường Bị Hiểu Lầm Nhất – The Most Misunderstood Word In Buddhism 

 

   Buddhist Philosopher Nagarjuna – Long Thọ taught,

   “Emptiness wrongly grasped is like picking up a poisonous

   snake by the wrong end.” In other words, we will be bitten!

 

“Emptiness” is a central teaching of all Buddhism, but its true meaning is often misunderstood. If we are ever to embrace Buddhism properly into the West, we need to be clear about emptiness, since a wrong understanding of its meaning can be confusing, even harmful. The third century Indian Buddhist master Nagarjuna taught, “Emptiness wrongly grasped is like picking up a poisonous snake by the wrong end.” In other words, we will be bitten!

“Tánh Không” là một từ ngữ liên hệ đến sự giảng dạy chính yếu – của mọi tông phái của Phật giáo, nhưng ý nghĩa thật sự của từ ngữ nầy thường bị hiểu lầm. Khi chúng ta đem Phật Giáo phổ biến đúng đắn vào các nước phương Tây, chúng ta cần phải hiểu rõ ràng về tánh-không, vì nếu có sự hiểu biết sai lầm về ý nghĩa của từ ngữ nầy, chúng ta có thể gây ra sự nhầm lẫn, thậm chí còn có thể gây nguy hại nữa là khác. Bồ Tát Long Thọ (Nagarjuna), vị thầy Phật giáo Ấn Độ vào thế kỷ thứ ba, đã dạy rằng: “Nắm bắt Tánh Không sai lầm, giống như là bắt con rắn độc, mà không đúng cách.”  Nói một cách khác đi, là chúng ta sẽ bị rắn độc cắn!

 

   Hãy tránh sự ngộ nhận tánh-không là một thực tế

   tuyệt đối, hoặc là một chân lý độc lập

 

Emptiness is not complete nothingness; it doesn’t mean that nothing exists at all. This would be a nihilistic view contrary to common sense. What it does mean is that things do not exist, the way our grasping self supposes they do. In his book on the Heart Sutra the Dalai Lama calls emptiness “the true nature of things and events,” but in the same passage he warns us “to avoid the misapprehension that emptiness is an absolute reality or an independent truth.” In other words, emptiness is not some kind of heaven or separate realm apart from this world and its woes.

Tánh-không không phải là hoàn toàn không-có-gì; tánh-không cũng không có nghĩa là không-có-gì tồn tại. Cái nhìn đoạn kiến nêu trên – là cái nhìn hư vô, đi ngược lại với lý lẽ thông thường. Thật ra, tánh-không – theo chúng ta nghĩ – là mọi sự vật không tồn tại – đó là theo cái-nhìn-dính-mắc-của-chính-chúng-ta – đã nghĩ chúng là như thế. Trong cuốn sách Đức Đạt Lai Lạt Ma viết về Tâm Kinh, ngài gọi tánh-không là “bản chất thật sự của mọi sự vật và mọi sự kiện”, nhưng cũng trong cùng một đoạn văn, ngài cảnh báo chúng ta là “hãy tránh sự ngộ nhận tánh-không là một thực tế tuyệt đối, hoặc là một chân lý độc lập”. Nói một cách khác, tánh-không không có nghĩa là thiên đường, hoặc là một cõi tách biệt ra khỏi trần gian nầy, hoặc là một cõi tách biệt khỏi sự khổ đau.

 

The Heart Sutra says, “all phenomena in their own-being are empty.” It doesn’t say “all phenomena are empty.” This distinction is vital. “Own-being” means separate independent existence. The passage means that nothing we see or hear (or are) stands alone; everything is a tentative expression of one seamless, ever-changing landscape.

Tâm Kinh nói rằng, “tất cả mọi hiện tượng trong bản-chất-riêng-biệt của chúng là không”. Tâm Kinh không nói rằng “tất cả mọi hiện tượng là không”. Sự khác biệt nầy rất quan trọng. Bản-chất-riêng-biệt là sự tồn tại độc lập, và riêng biệt. Đoạn văn trên có nghĩa là không có sự vật gì chúng ta thấy, hoặc nghe, đứng riêng một mình; mọi sự vật là một sự biểu hiện giống như là một phong cảnh kết-nối-chặt-chẽ, luôn-thay-đổi, và không-cố-định.

So though, no individual person or thing has any permanent, fixed identity, everything taken together is what Thich Nhat Hanh calls “interbeing.” This term embraces the positive aspect of emptiness as it is lived and acted by a person of wisdom — with its sense of connection, compassion and love. Think of the Dalai Lama himself and the kind of person he is — generous, humble, smiling and laughing — and we can see that a mere intellectual reading of emptiness fails to get at its practical joyous quality in spiritual life. So emptiness has two aspects, one negative and the other quite positive.

Do đó, không có người nào, hoặc không có sự vật nào, có bản tính cố định, vĩnh viễn, không-thay-đổi, mọi sự vật được xem là thực-hiện-cùng-nhau mà Thầy Thích Nhất Hạnh gọi là “sự tương tức”. Từ ngữ nầy mang khía cạnh tích cực của tánh-không, bởi vì tánh-không là cách sống và cách hành động của một người có trí tuệ – với ý nghĩa của sự kết nối, của sự từ bi, và của lòng thương yêu. Hãy nghĩ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma, và những đức tính của ngài – sự rộng lượng, lòng khiêm tốn, tiếng cười dòn dã, và nụ cười luôn nở trên môi ngài – và chúng ta có thể biết rằng, khi nhìn tánh-không dưới cái-nhìn-lý-trí, chúng ta không nhận ra phẩm chất thực tế vui vẻ trong đời sống tinh thần. Vì thế, tánh-không có hai khía cạnh, một khía cạnh tiêu cực, và một khía cạnh khá tích cực.

Emptiness is the union of both “emptiness of essence,”

and “emptiness in the context of Buddha Nature,”

 

Ari Goldfield, a Buddhist teacher at Wisdom Sun and translator of Stars of Wisdom, summarizes these two aspects as follows:

Ari Goldfield, một vị Thầy Phật giáo ở Wisdom Sun (Mặt Trời Trí Tuệ) và dịch giả của Stars of Wisdom (Những Ngôi Sao Trí Tuệ), ông đã tóm tắt hai khía cạnh nầy như sau:

 

The first meaning of emptiness is called “emptiness of essence,” which means that phenomena [that we experience] have no inherent nature by themselves.” The second is called “emptiness in the context of Buddha Nature,” which sees emptiness as endowed with qualities of awakened mind like wisdom, bliss, compassion, clarity, and courage. Ultimate reality is the union of both emptinesses.

Ý nghĩa thứ nhất của tánh-không được gọi là “tánh-không về bản chất”, có nghĩa là các hiện tượng [mà chúng ta kinh nghiệm] không có bản chất cố-định, và riêng-biệt. Ý nghĩa thứ hai của tánh-không là “tánh-không trong bối cảnh của Phật Tánh”, xem tánh-không có phẩm chất của tâm tỉnh-thức thí dụ như là sự trí tuệ, sự hạnh phúc, lòng từ bi, sự trong sáng, và lòng can đảm. Do đó, trên thực tế, cuối cùng tánh-không chính là sự kết hợp của cả hai ý nghĩa nói trên.

 

With all of this in mind, I would like to highlight three common misunderstandings of emptiness: emotional, ethical and meditative.

Hãy suy nghĩ về những điều tôi đã nói đến ở trên, và tôi mong muốn nói thêm về ba điểm nổi bật đã tạo ra sự hiểu lầm về tánh-không: ý nghĩa về tình cảm, ý nghĩa về đạo đức, và ý nghĩa về thiền định.

 

EMOTIONAL – Ý NGHĨA VỀ TÌNH CẢM

 

When we say “I feel empty,” we mean we are feeling sad or depressed. Emotionally speaking, “emptiness” is not a happy word in English, and no matter how often we remind ourselves that Buddhist emptiness does not mean loneliness or separateness, that emotional undertow remains.

 [Trong Anh Ngữ, từ ngữ Emptiness, dưới cái nhìn Phật-Giáo có nghĩa là tánh-không, dưới cái nhìn không-Phật-Giáo có nghĩa là sự-trống-vắng]. Khi chúng ta nói “Tôi cảm thấy trống vắng”, chúng ta nói về cảm giác buồn bã, hoặc chán nản. Nói về cảm xúc, “sự trống vắng” không phải là một từ ngữ hạnh phúc trong Anh Ngữ, và dù cho chúng ta tự nhắc nhở chúng ta rất nhiều lần, rằng tánh-không trong Phật Giáo không có nghĩa là sự cô đơn, hoặc sự chia ly, và sự tách biệt, nhưng ảnh hưởng của sự cảm xúc nầy vẫn còn đó.

At various times I have looked for a substitute translation for the Sanskrit sunyata — I have tried “fullness,” “spaciousness,” “connectedness,” and “boundlessness” — but as Ari Goldfield points out, “emptiness” is the most exact translation. “Emptiness” is also the term that my own teacher Shunryu Suzuki used, though he usually added context. Once, speaking of emptiness he said, “I do not mean voidness. There is something, but that something is something which is always prepared for taking some particular form.” Another time, speaking of the feeling tone of emptiness, he said, “Emptiness is like being at your mother’s bosom and she will take care of you.”

Có nhiều lần, tôi đã đi tìm một từ ngữ khác để thay thế cho từ ngữ tiếng Phạn “sunyata” – thí dụ như tôi thử dùng những từ ngữ như “sự viên mãn”, “hư  không”, “sự kết nối”, và “vô lượng” — nhưng giống như Ari Goldfield đã nói, “tánh-không” (emptiness) là từ ngữ dịch chính xác nhất. “Tánh-không” cũng là từ ngữ mà Thầy Shunryu Suzuki của tôi đã dùng, tuy nhiên, Thầy cộng thêm vào lời giải thích. Một lần kia, Thầy nói về tánh-không như sau, “Tánh-không không có nghĩa là sự trống rỗng. Có thêm một cái-gì-đó, và cái-gì-đó là cái mà luôn luôn chuẩn bị để có một-hình-thức đặc biệt”. Một lần khác, khi Thầy nhận định về phẩm chất tình cảm của tánh-không, Thầy nói rằng, “Tánh-không giống như là chúng ta đang được nằm trong lòng mẹ, rồi chờ mẹ chăm sóc.”

 

ETHICAL – Ý NGHĨA VỀ ĐẠO ĐỨC

 

Some Buddhist students rationalize, or excuse bad behavior of their teacher, by asserting that through his understanding of emptiness, the teacher is exempt from the usual rules of conduct. One student said, “Roshi lives in the absolute so his behavior can’t be judged by ordinary standards.” While it is true that Buddhist teachers sometimes use unusual methods to awaken their students, their motivation must come from compassion, not selfishness. No behavior that causes harm is acceptable for a Buddhist practitioner, teacher or otherwise.

Một số sinh viên Phật Giáo đã tha thứ, hoặc hợp-lý-hóa hành vi xấu xa của thầy giáo họ, bằng cách khẳng định rằng, thầy giáo họ đã có sự hiểu biết về tánh-không, nên thầy giáo được miễn trừ những quy luật thông thường về đạo đức. Một sinh viên cho biết, “Roshi sống trong sự tuyệt đối, cho nên hành vi của ông không thể được đánh giá theo các tiêu chuẩn thông thường”. Trong khi sự thật là thầy giáo Phật giáo đôi khi sử dụng phương pháp bất thường để làm tỉnh giác các sinh viên của họ, nhưng động lực của họ phải đến từ lòng từ bi, chứ không phải lòng ích kỷ. Tu sĩ hoặc thầy giáo Phật Giáo có hành vi không gây hại thì được chấp nhận, nhưng nếu làm ngược lại thì không thể chấp nhận được.

 

MEDITATIVE – Ý NGHĨA VỀ THIỀN ĐỊNH

 

Some Buddhist students think that, a meditative state without thought or activity is the realization of emptiness. While such a state is well described in Buddhist meditation texts, it is treated like all mental states — temporary and not ultimately conducive to liberation. Actually, emptiness is not a state of mind at all; it is, as the Dalai Lama says, simply “the true nature of things and events.” This includes the mind. Whether the mind of the meditator is full of thoughts or empty of them, this true nature holds.

Một số sinh viên Phật Giáo nghĩ rằng, trạng thái thiền định mà không-có-ý-nghĩ hoặc không-nhận-thấy-sự-hoạt-động là một thành tích của tánh-không. Thật ra, một trạng thái như thế cũng đã được mô tả rõ ràng, trong các văn bản hành thiền Phật Giáo, và trạng thái nầy được xem giống như là những trạng thái khác – chỉ là sự tạm thời và cuối cùng không có ích lợi gì cho sự giải thoát. Trên thực tế, dù nhìn bằng bất cứ cách nào, tánh-không không phải là một trạng thái của tâm; giống như Đức Đạt Lai Lạt Ma có nói, tánh-không chỉ đơn giản là “bản chất thật sự của mọi sự vật và mọi sự kiện.” Điều này bao gồm cả tâm. Cho dù tâm của thiền giả có đầy-ắp-ý-nghĩ hoặc không-có-ý-nghĩ nào, bản chất thật sự nầy cũng giống như nhau.

 

CONCLUSION – PHẦN KẾT LUẬN

       Ari Goldfield, “thực tế giống như là một dòng

       nước chảy, thay đổi liên tục, cho nên thực tế, cuối cùng là

       điều không-thể-nắm-bắt và không-thể-nghĩ-bàn”

 

Finally, since emptiness seems so difficult to understand, why did the Buddha teach it at all? It is because of his profound insight into why we suffer. Ultimately, we suffer because we grasp after things thinking they are fixed, substantial, real and capable of being possessed by ego. It is only when we can see through this illusion and open ourselves, in Ari Goldfield’s words, “to the reality of flux and fluidity that is ultimately ungraspable and inconceivable” that we can relax into clarity, compassion and courage. That lofty goal is what makes the effort to understand emptiness so worthwhile.

Cuối cùng, tánh-không dường như quá khó hiểu, như vậy tại sao Đức Phật lại dạy chúng ta điều nầy? Bởi vì sự hiểu biết sáng suốt, và sâu sắc của Đức Thế Tôn, ngài nhìn thấy lý do tại sao chúng ta đang gánh chịu sự đau khổ. Cuối cùng, chúng ta phải gánh chịu sự đau khổ vì chúng ta luôn nắm giữ lấy sự vật, chúng ta nghĩ rằng sự vật là sự cố định, là sự bền bỉ, là sự thật, và cần được sở hữu do chính bản ngã của chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta nhận thấy đây là sự ảo tưởng, rồi chúng ta mở lòng mình ra, nói theo cách của Ari Goldfield, “thực tế giống như là một dòng nước chảy, thay đổi liên tục, cho nên thực tế, cuối cùng là điều không-thể-nắm-bắt và không-thể-nghĩ-bàn”, chúng ta cần phải tập thư giãn qua sự trong sáng, lòng từ bi và lòng dũng cảm. Đó là mục tiêu cao cả, mà chúng ta cần nỗ lực học hỏi, để hiểu biết giá trị của tánh-không.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.huffingtonpost.com/lewis-richmond/emptiness-most-misunderstood-word-in-buddhism_b_2769189.html
  2. http://tienvnguyen.net/p154a174/tanh-khong-tu-ngu-phat-giao-thuong-bi-hieu-lam-nhat-emptiness-the-most-misunderstood-word-in-buddhism
  3. Photo 1: https://hoavouu.com/a43241/tanh-khong-la-gi-
  4. Photo 2: https://firefightersite.wordpress.com/2019/12/10/nagarjunas-70-stanzas-on-emptiness/
  5. Photo 3: https://www.azquotes.com/quote/1042476
  6. Photo 7: https://www.azquotes.com/quote/1399020