Vợ có trong tầm kiểm soát? – Is the wife in control? – Song ngữ

Short Funny Stories

Chuyện Vui Ngắn

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures.

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Lotus group.

Vợ có trong tầm kiểm soát? – Is the wife in control?

 

Everybody on earth dies and goes to heaven. God comes and says “I want the men to make two lines. One line for the men that dominated their women on earth and the other line for the men that were whipped by their women. Also, I want all the women to go with St Peter.”

Tất cả mọi người trên trái đất chết và đi đến thiên đàng. Thượng đế đến và nói: “Ta muốn những người đàn ông để làm cho hai hàng. Một hàng dành cho những người đàn ông thống trị phụ nữ của họ trên trái đất và hàng kia cho những người đàn ông đã thống trị được phụ nữ của họ. Ngoài ra, ta muốn tất cả các phụ nữ để đi với St Peter.”

 

Said and done, the next time God looks the women are gone and there are two lines. The line of the men that were whipped was 100 miles long, in the line of men that dominated women there was only one man.

Nói và làm, thời gian tiếp theo Thượng đế nhìn những người phụ nữ đã không còn nữa và có hai hàng. Hàng của những người đàn ông đã bị phụ nữ thống trị là 100 dặm, trong hàng những người đàn ông thống trị phụ nữ chỉ có một người.


God got mad and spoke. “You men should be ashamed of yourselves. I created you in my image, and you were all whipped by your mates. Look at the only one of my sons that stood up and made me proud. Learn from him! Tell me my son, how did you manage to be the only one in that line?”

Thượng đế nổi giận và nói. “người đàn ông nên xấu hổ về mình. Ta tạo ra các ngươi từ hình ảnh của ta và rồi tất cả các ngươi đều bị bạn đời thống trị. Hãy nhìn vào người con trai duy nhất của ta làm cho ta tự hào. Hãy học tập anh ấy! Nói cho ta, hay cho ta biết, làm thế nào bạn quản lý để là người duy nhất trong hàng đó? ”
Người đàn ông nói,” con không biết. Vợ con bảo con đứng ở đây.”

 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.tienganh.com.vn/archive/index.php/t-76694.html
  2. http://luyenthitoeic.net/truyen-cuoi-song-ngu-ao-thuat-gia-va-con-vet.html
  3. http://laughlikecartoons.blogspot.com/2007_11_01_archive.html
  4. http://loptienganh.edu.vn/because-of-absence/
  5. http://viralpawz.com/10-funny-reactions-of-dogs-going-to-the-veterinarian/
  6. https://kinyefunyefu.wordpress.com/2013/10/21/is-the-wife-in-control/
  7. http://art-of-pickup.blogspot.com/2010/06/whipped-for-life.html