Vì vắng mặt – Because of absence – Song ngữ

Short Funny Stories

Chuyện Vui Ngắn

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

 

Vì vắng mặt – Because of absence

 

Mother: Why did you get such a low mark on that test?
Junior: Because of absence.
Mẹ: “Tại sao con lại bị điểm thấp như vậy trong bài kiểm tra đó hả?”
Con trai: “Bởi vì vắng mặt “

 

Mother: You mean you were absent on the day of the test?
Junior: No, but the kid who sits next to me was.

Mẹ: ” Con muốn nói rằng đã vắng mặt vào ngày có bài kiểm tra đó à? ”
Con trai: ” Không, đứa vắng mặt là đứa ngồi cạnh con cơ. “

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.tienganh.com.vn/archive/index.php/t-76694.html
  2. http://luyenthitoeic.net/truyen-cuoi-song-ngu-ao-thuat-gia-va-con-vet.html
  3. http://laughlikecartoons.blogspot.com/2007_11_01_archive.html
  4. http://loptienganh.edu.vn/because-of-absence/
  5. http://viralpawz.com/10-funny-reactions-of-dogs-going-to-the-veterinarian/
  6. https://kinyefunyefu.wordpress.com/2013/10/21/is-the-wife-in-control/
  7. http://art-of-pickup.blogspot.com/2010/06/whipped-for-life.html
  8. https://www.youtube.com/watch?v=sNU5TPHjHOc