Vấn đề của chấm câu – A matter of punctuation – Song ngữ

Short Funny Stories

Chuyện Vui Ngắn

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures.

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Lotus group.

Vấn đề của chấm câu – A matter of punctuation

 

An English professor wrote the words, “Woman without her man is nothing” on the blackboard and directed his students to punctuate it correctly.

Một giáo sư tiếng Anh viết những từ “Đàn bà không có người đàn ông của mình thì không là gì cả” lên bảng và hướng dẫn sinh viên của mình chấm câu một cách chính xác.

The men wrote: “Woman, without her man, is nothing.”
The women wrote: “Woman! Without her, man is nothing.”

Các sinh viên nam viết: “Đàn bà, nếu không có đàn ông, không là gì cả.”
Các sinh viên nữ viết: “Đàn bà! Nếu không có nàng, đàn ông không là gì cả.”

 

Source:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.tienganh.com.vn/archive/index.php/t-382.html
  2. http://www.argumentpress.ro/wp-content/uploads/2015/05/female-driver-arguing-with-police.jpg
  3. http://jokesforkidstotell.blogspot.com/2014/06/comedy-jokes-jokes-for-kids-that-are.html
  4. https://e11ulis.wordpress.com/author/ntthuy1703/
  5. http://themetapicture.com/how-a-gentleman-should-look-like/
  6. http://funnyhappyenglish.com/112-2/