Tưới mía bằng nước mía – Water The Sugar-Cane – Song ngữ

English: Tetcheng Liao.

Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Tâm Châu.

Compile: Middle Way Group.

 

Water The Sugar-Cane – Tưới mía bằng nước mía

 

Once upon a time two men who cultivated sugar-cane, pledged that the one who had a good harvest would win prizes, while the one with a bad harvest would be heavily penalized.

Xưa có hai người trồng mía thề nguyền với nhau: “Ai trồng tốt được thưởng, ai trồng xấu phải phạt”.

 

One of them thought, “The sugar-cane itself is very sweet. It will be more delicious if I water it with its compressed juice. Then I will get the upper hand over him.”- Immediately, he began to press the juice from the sugar-cane. He watered the plant with the juice in the hope of making it more delicious. Instead, he destroyed the seedling and lost his entire plantation.

Một trong hai người nghĩ rằng: “Mía ngọt, nếu ép nước nó tưới cho cây nó tất phải ngọt, tốt lắm, ta quyết thắng người kia!” Nghĩ rồi, người ấy ép nước mía tưới cho mía mong vị nó sẽ đậm, tốt hơn, không ngờ mầm mía hư, những cây đã trồng đều hỏng cả.

 

So are people at large. Those who wish for the comforts of life use their high positions and great influence to oppress the mass. They steal others’ possessions as their own wealth to do good works with a view to enjoy better life afterwards. However, they are unaware of the calamities, which are to come upon them. Those people are just like the man who, pressing the sugar – cane, lost everything.

Người đời muốn cầu phúc lành, cậy mình giầu-sang, chuyên nhờ quyền-thế, bách-hiếp dân thường, bóc-lột của-cải đem làm việc phúc, mong cầu được quả tốt. Nhưng, họ không biết rằng sau này không những họ không được gì lại còn bị nhiều tai-hoạn. Như người ngu ép mía tưới mía, hai đàng đều mất!

 

Source:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.buddhism.org/Sutras/2/FablesSutra.htm
  2. https://tienvnguyen.net/a615/kinh-bach-du-sakyamuni-s-one-hundred-fables
  3. https://phatphapungdung.com/phap-bao/kinh-bach-du-thich-tam-chau-dich-113682.html