Trộm trâu ăn thịt – To Steal The Yak – Song ngữ

Sakyamuni’s One Hundred Fables

Kinh Bách Dụ

English: Tetcheng Liao.

Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Tâm Châu.

Compile: Lotus group.

 

  1. To Steal The Yak – TRỘM TRÂU ĂN THỊT

 

Once there was a village whose people jointly participated in stealing a yak for food. The man who lost the yak followed their trail to the village. He called out to the villagers, “Do you all live in this village?”

Xưa có một làng chuyên đi ăn trộm trâu về giết thịt. Người mất trâu dò theo lốt chân trâu đến làng kia tìm, gặp người trong làng người ấy hỏi: 

The villagers replied, “We live in no village.”

Again, the man asked, “There is a pond in your village. Have you eaten the yak together on the side of the pond?”

Replied the people: “We know of no pond.”

Again, he asked, “Is there any tree near the pond?”

They answered, “We know of no tree.”

Again, he asked, “Were you on the east side of your village when you stole my yak?”

They answered, “We know of no east direction.”

Again, he asked, “Wasn’t it at noon when you stole my yak?”

They answered, “We know of no noon time.”

Ông có ở làng này không?

Người ăn trộm đáp: Tôi không ở làng này.

Hỏi: Làng ông có ao và có người ngồi bên ao ăn thịt trâu không?

Đáp: Không có ao.

Hỏi: Bên ao có cây không?

Đáp: Không có cây.

Hỏi: Các ông đi ăn trộm trâu ở phương Đông phải không?

Đáp: Không có phương Đông.

Hỏi: Các ông ăn trộm trâu giữa trưa ư?

Đáp: Không có giữa trưa.

 

Again, he asked, “Although it is possibly true of your first three answers, how can you say there is no direction and no time in all the world. Now I know you are lying. So, I don’t believe you at all. Sure enough, you have stolen my yak. Haven’t you?”

Thereupon, the stealer could not but admit it.

Người tìm trâu nói: Có thể không có làng, không có cây, chứ trong thiên-hạ há lại không có phương Đông, không có thời, như thế biết là ông nói dối không thể tin được, vậy chính ông là người ăn trộm trâu về giết thịt ăn phải không?

Đáp: Thực có ăn.

 

So are those who break commandments. People who hide their sins are reluctant to disclose them. They will, however, go to hell after their death. Since Devas and good gods possess supernatural eyes, people should not even try to deceive them just like the villagers should not refuse to admit stealing a yak for food.

Người phá-hủy giới-cấm cũng thế. Người ấy che-dấu tội-lỗi không chịu dãi-bày, chết phải sa vào địa-ngục, chư thiên, thiện-thần dùng thiên-nhãn quán-sát không thể che giấu được. Như kẻ ăn trộm trâu kia không thể nào nói dối được.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.buddhism.org/Sutras/2/FablesSutra.htm
  2. https://tienvnguyen.net/a615/kinh-bach-du-sakyamuni-s-one-hundred-fables
  3. https://phatphapungdung.com/phap-bao/kinh-bach-du-thich-tam-chau-dich-113682.html
  4. https://daitangkinh.net/?f=Kinh-Bach-Du/2