Triệu phú – Millionaire – Song ngữ

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures.

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Lotus group.

Triệu phú – Millionaire

A woman was telling her friend,

“It is I who made my husband a millionaire.”

Một phụ nữ nói với bạn:

” Chính tôi là người làm chồng tôi thành một triệu phú.”

 

“And what was he before you married him?” asked the friend.

The woman replied, “A billionaire…”

“Và ông là gì trước khi bạn cưới ông?” người bạn hỏi.

Người phụ nữ đáp: ”Một tỉ phú…”

 

Source:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://drive.google.com/file/d/0B46ZvKoONc3-eGxxNW9lbnBmaXc/view?pli=1
  2. http://toomva.com/tuyen-tap-truyen-cuoi-song-ngu-anh-viet-phan-1-c.46
  3. http://translateviet.com/en/chia-se/truyen-cuoi-song-ngu/vui-vui-hoc-choi-clarinet/
  4. http://www.songngu.edu.vn/tin-tuc/vui-hoc-tieng-anh/229
  5. https://www.pinterest.com/pin/401101910538077940/
  6. https://theferkel.co.uk/category/funny-people/page/5/
  7. http://forums.dctp.ws/viewtopic.php?t=5945&start=1095
  8. http://toomva.com/anh-chi-co-minh-em-only-you-c.427
  9. http://devilswink.com/blog/before-and-after-marriage/