Trị Bịnh Tiểu Đường Loại 2 – Type 2 diabetes Treatment – Song ngữ

Anh ngữ:  Mayo Clinic Staff USA

Việt ngữ: Cư Sĩ

Compile: Midedle Way Group.

Note – Ghi Chú

 

The first key in implementing a Type two Diabetes new diet is to eat fewer simple carbohydrates, sugar and saturated fat.

Chìa khóa đầu tiên là thực hiện một chế độ ăn uống mới cho bịnh tiểu đường loại 2 đó là ăn ít: các loại tinh bột, đường, và chất béo bão hòa.

 

Type 2 diabetes Treatment – Phương pháp điều trị và thuốc

 

Management of type 2 diabetes includes:

 • Healthy eating
 • Regular exercise
 • Possibly, diabetes medication or insulin therapy
 • Blood sugar monitoring

These steps will help keep your blood sugar level closer to normal, which can delay or prevent complications.

Phương cách điều trị tiểu đường loại 2 bao gồm:

 • Ăn uống lành mạnh.
 • Thường xuyên tập thể dục.
 • Có thể uống thuốc hoặc insulin trị liệu.
 • Theo dõi lượng đường trong máu

Các bước này sẽ giúp giữ lượng đường trong máu gần gũi hơn với bình thường, có thể trì hoãn hoặc ngăn ngừa biến chứng.

 

Healthy eating – Ăn uống lành mạnh

 

Contrary to popular perception, there’s no specific diabetes diet. However, it’s important to center your diet on these high-fiber, low-fat foods:

 • Fruits
 • Vegetables
 • Whole grains

You’ll also need to eat fewer animal products, refined carbohydrates and sweets.

Trái với nhận thức phổ biến, thực tế không có chế độ ăn uống dành ri êng cho bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, điều quan trọng là chế độ ăn uống tập trung vào thức ăn nhiều chất xơ, và ít mở như:

 • Trái cây.
 • Các loại ngũ cốc.

Bạn cũng sẽ cần phải ăn ít hơn các sản phẩm từ động vật, carbohydrate tinh chế và đồ ngọt.

Chế độ thực phẩm hình kim tự tháp, ít đường, ít mở, ít tinh bột, và nhiều xơ

 cho bệnh nhân tiểu đường

Chế độ thực phẩm hình kim tự tháp, kiểu Địa Trung Hải Châu Âu cho bệnh nhân tiểu đường

 

Low glycemic index foods also may be helpful. The glycemic index is a measure of how quickly a food causes a rise in your blood sugar. Foods with a high glycemic index raise your blood sugar quickly. Low glycemic index foods may help you achieve a more stable blood sugar. Foods with a low glycemic index typically are foods that are higher in fiber.

Các loại thực phẩm chỉ số glycemic thấp cũng có thể hữu ích. Chỉ số glycemic là một thước đo thực phẩm một cách nhanh chóng gây ra tăng lượng đường trong máu. Thực phẩm có chỉ số đường huyết cao làm tăng lượng đường trong máu một cách nhanh chóng. Các loại thực phẩm giúp đường huyết thấp có thể giúp đạt được lượng đường trong máu ổn định hơn. Thực phẩm có chỉ số glycemic thấp, thường là loại thực phẩm có chất xơ cao hơn.

 

A registered dietitian can help you put together a meal plan that fits your health goals, food preferences and lifestyle. He or she can also teach you how to monitor your carbohydrate intake and let you know about how many carbohydrates you need to eat with your meals and snacks to keep your blood sugar levels more stable.

Một chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký có thể giúp học cách đếm carbohydrates và đưa ra một kế hoạch bữa ăn phù hợp với mục tiêu sức khỏe, sở thích ăn và lối sống. Khi đã được những điều cơ bản, ghi nhớ tầm quan trọng của sự nhất quán. Để giữ cho lượng đường trong máu, cố gắng ăn cùng một lượng thực phẩm với cùng một tỷ lệ carbohydrates, protein và chất béo đồng thời mỗi ngày.

Physical activity – Hoạt động thể chất

Everyone needs regular aerobic exercise, and people who have type 2 diabetes are no exception. Get your doctor’s OK before you start an exercise program. Then choose activities you enjoy, such as walking, swimming and biking. What’s most important is making physical activity part of your daily routine.

Mọi người đều cần tập thể dục nhịp điệu thường xuyên, và những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 cũng không ngoại lệ. Được sự đồng ý của bác sĩ trước khi bạn bắt đầu một chương trình tập thể dục. Sau đó, chọn các hoạt động bạn thích, chẳng hạn như đi bộ, bơi lội và đi xe đạp. Điều quan trọng nhất là biến hoạt động thể chất trở thành một phần trong thói quen hàng ngày của bạn.

Aim for at least 30 minutes of aerobic exercise five days of the week. Stretching and strength training exercises are important, too. If you haven’t been active for a while, start slowly and build up gradually. A combination of exercises — aerobic exercises, such as walking or dancing on most days, combined with resistance training, such as weightlifting or yoga twice a week — often helps control blood sugar more effectively than either type of exercise alone.

Cố gắng tập thể dục nhịp điệu ít nhất 30 phút vào năm ngày trong tuần. Các bài tập kéo căng và rèn luyện sức mạnh cũng rất quan trọng. Nếu bạn không hoạt động trong một thời gian, hãy bắt đầu từ từ và xây dựng dần dần. Sự kết hợp của các bài tập – các bài tập aerobic, chẳng hạn như đi bộ hoặc khiêu vũ vào hầu hết các ngày, kết hợp với tập luyện sức bền, chẳng hạn như cử tạ hoặc yoga hai lần một tuần – thường giúp kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả hơn so với một trong hai loại tập thể dục.

 

Remember that physical activity lowers blood sugar. Check your blood sugar level before any activity. You might need to eat a snack before exercising to help prevent low blood sugar if you take diabetes medications that lower your blood sugar.

Hãy nhớ rằng hoạt động thể chất làm giảm lượng đường trong máu. Kiểm tra lượng đường trong máu của bạn trước khi bất kỳ hoạt động nào. Bạn có thể cần ăn một bữa ăn nhẹ trước khi tập thể dục để giúp ngăn ngừa lượng đường trong máu thấp nếu bạn dùng thuốc tiểu đường làm giảm lượng đường trong máu của bạn.

 

When you exercise, your body releases Human Growth Hormone, or HGH, into your system. This is the complex hormone that triggers your bones, muscles, and tissue to increase in size. The better your workout, the more HGH will be in your system.

Khi bạn tập thể dục, cơ thể bạn sẽ tiết ra Human Growth Hormone, hoặc HGH.

Đây là hormone phức tạp kích hoạt xương, cơ bắp, và mô nở nang ra. Càng rèn luyện thể chất tốt hơn, thì HGH sẽ tiết ra nhiều hơn vào hệ thống cơ th.

 

Monitoring your blood sugar – Theo dõi lượng đường trong máu

 

Depending on your treatment plan, you may need to check and record your blood sugar level every now and then or, if you’re on insulin, multiple times a day. Ask your doctor how often he or she wants you to check your blood sugar. Careful monitoring is the only way to make sure that your blood sugar level remains within your target range.

Tùy thuộc vào kế hoạch điều trị, có thể kiểm tra và ghi lại lượng đường trong máu một lần một ngày hoặc vài lần một tuần. Hãy hỏi bác sĩ bao lâu lại kiểm tra lượng đường trong máu. Theo dõi cẩn thận là cách duy nhất để đảm bảo lượng đường trong máu vẫn nằm trong phạm vi mục tiêu.

 

After getting the reading from your blood glucose meter, make sure you write it down in a record book everyday, so that you can better keep track of your diabetes condition.

Sau khi có được sđo đường huyết từ máy đo, bạn hãy viết nó xuống trong một cuốn sổ ghi chép hàng ngày, để có thể so sánh và theo dõi tình trạng bệnh tiểu đường của mình.

 

Sometimes, blood sugar levels can be unpredictable. With help from your diabetes treatment team, you’ll learn how your blood sugar level changes in response to food, exercise, alcohol, illness and medication.

Đôi khi, lượng đường trong máu có thể không thể đoán trước được. Với sự giúp đỡ từ nhóm điều trị bệnh tiểu đường, bạn sẽ biết được mức độ đường huyết của mình thay đổi như thế nào để đáp ứng với thức ăn, tập thể dục, rượu, bệnh tật và thuốc.

 

Diabetes medications and insulin therapy

Thuốc điều trị bệnh tiểu đường và insulin

 

Some people who have type 2 diabetes can achieve their target blood sugar levels with diet and exercise alone, but many also need diabetes medications or insulin therapy. The decision about which medications are best depends on many factors, including your blood sugar level and any other health problems you have. Your doctor might even combine drugs from different classes to help you control your blood sugar in several different ways.

Một số người bị bệnh tiểu đường type 2 có thể quản lý lượng đường trong máu với chế độ ăn uống và tập thể dục, nhưng nhiều tiểu đường cần thuốc hoặc điều trị bằng insulin. Quyết định về những loại thuốc tốt nhất phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả mức đường trong máu và sự hiện diện của bất kỳ vấn đề sức khỏe khác. Bác sĩ thậm chí có thể kết hợp thuốc từ các nhóm khác nhau để giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

 

Examples of possible treatments for type 2 diabetes include:

Ví dụ về các phương pháp điều trị bệnh tiểu đường loại 2 có thể bao gồm:

 

Metformin (Glucophage, Glumetza, others). Generally, metformin is the first medication prescribed for type 2 diabetes. It works by improving the sensitivity of your body tissues to insulin so that your body uses insulin more effectively.

Metformin also lowers glucose production in the liver. Metformin may not lower blood sugar enough on its own. Your doctor will also recommend lifestyle changes, such as losing weight and becoming more active.

Metformin (Glucophage, Glumetza, những loại khác). Nói chung, metformin là loại thuốc đầu tiên được kê đơn cho bệnh tiểu đường loại 2. Nó hoạt động bằng cách cải thiện độ nhạy của các mô cơ thể của bạn với insulin để cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn.

 

Nausea and diarrhea are possible side effects of metformin. These side effects usually go away as your body gets used to the medicine. If metformin and lifestyles changes aren’t enough to control your blood sugar level, other oral or injected medications can be added.

Buồn nôn và tiêu chảy là những tác dụng phụ có thể có của metformin. Những tác dụng phụ này thường mất đi khi cơ thể của bạn được quen với thuốc. Nếu metformin và lối sống thay đổi này là không đủ để kiểm soát mức độ đường trong máu của bạn, thuốc uống hoặc tiêm khác có thể được thêm vào.

 

Sulfonylureas. These medications help your body secrete more insulin. Examples of medications in this class include glyburide (DiaBeta, Glynase), glipizide (Glucotrol) and glimepiride (Amaryl). Possible side effects include low blood sugar and weight gain.

Sulfonylureas. Những loại thuốc này giúp cơ thể bạn tiết ra nhiều insulin hơn. Ví dụ về các loại thuốc trong nhóm này bao gồm glyburide (DiaBeta , Glynase ) , glipizide ( Glucotrol ) và glimepiride ( Amaryl ). Tác dụng phụ có thể bao gồm lượng đường trong máu thấp và tăng cân.

 

Meglitinides. These medications work like sulfonylureas by stimulating the pancreas to secrete more insulin, but they’re faster acting, and the duration of their effect in the body is shorter. They also have a risk of causing low blood sugar, but this risk is lower than with sulfonylureas.

Meglitinides. Các loại thuốc này làm việc như sulfonylureas bằng cách kích thích tuyến tụy tiết insulin nhiều hơn, nhưng tác dụng nhanh hơn, và trong suốt thời gian hiệu lực của thuốc trong cơ thể là ngắn hơn. Nó cũng có nguy cơ gây ra lượng đường trong máu thấp, nhưng nguy cơ này thấp hơn so với thuốc sulfonylurea.

 

Weight gain is a possibility with this class of medications as well. Examples include repaglinide (Prandin) and nateglinide (Starlix).

Tăng cân là một khả năng với thuốc này là tốt. Ví dụ như repaglinide (Prandin) và nateglinide (Starlix).

 

Thiazolidinediones. Like metformin, these medications make the body’s tissues more sensitive to insulin. This class of medications has been linked to weight gain and other more-serious side effects, such as an increased risk of heart failure and fractures. Because of these risks, these medications generally aren’t a first-choice treatment.

Rosiglitazone (Avandia) and pioglitazone (Actos) are examples of thiazolidinediones.

Thiazolidinediones. Giống như metformin, các loại thuốc này làm cho các mô của cơ thể nhạy cảm hơn với insulin. Loại của thuốc này có liên quan đến tăng cân và tác dụng phụ hơn, tác dụng phụ nghiêm trọng khác, chẳng hạn như tăng nguy cơ suy tim và gãy xương. Bởi vì những rủi ro này, những loại thuốc này thường không phải là một lựa chọn điều trị đầu tiên.

Rosiglitazone (Avandia) và pioglitazone (Actos) là những ví dụ của thiazolidinedione .

 

DPP-4 inhibitors. These medications help reduce blood sugar levels, but tend to have a modest effect. They don’t cause weight gain. Examples of these medications are sitagliptin (Januvia), saxagliptin (Onglyza) and linagliptin (Tradjenta).

DPP-4 chất ức chế. Những loại thuốc này giúp giảm lượng đường trong máu, nhưng có xu hướng tác động khiêm tốn hơn. Chúng không gây tăng cân. Ví dụ về các loại thuốc này là sitagliptin (Januvia), saxagliptin (Onglyza) và linagliptin (Tradjenta).

 

GLP-1 receptor agonists. These medications slow digestion and help lower blood sugar levels, though not as much as sulfonylureas. Their use is often associated with some weight loss. This class of medications isn’t recommended for use by itself.

Exenatide (Byetta) and liraglutide (Victoza) are examples of GLP-1 receptor agonists. Possible side effects include nausea and an increased risk of pancreatitis.

GLP -1 Chất chủ vận thụ thể. Các loại thuốc tiêu hóa chậm và giúp giảm lượng đường trong máu thấp hơn, mặc dù không nhiều như các sulfonylurea. Việc sử dụng chúng thường được gắn liền với một số giảm cân. Loại thuốc này không được khuyến cáo sử dụng bởi chính nó.

Exenatide (Byetta) và liraglutide (Victoza) là những ví dụ của các chất chủ vận thụ thể GLP -1. Tác dụng phụ có thể bao gồm buồn nôn và tăng nguy cơ viêm tụy.

 

SGLT2 inhibitors. These are the newest diabetes drugs on the market. They work by preventing the kidneys from reabsorbing sugar into the blood. Instead, the sugar is excreted in the urine.

Examples include canagliflozin (Invokana) and dapagliflozin (Farxiga). Side effects may include yeast infections and urinary tract infections, increased urination and hypotension.

SGLT2 ức chế. Đây là những loại thuốc tiểu đường mới nhất trên thị trường. Chúng làm việc bằng cách ngăn chặn các quả thận từ reabsorbing đường vào máu. Thay vào đó, đường được bài tiết trong nước tiểu .

Ví dụ như canagliflozin (Invokana) và dapagliflozin ( Farxiga ) . Các tác dụng phụ có thể bao gồm nhiễm nấm và nhiễm trùng đường tiết niệu, đi tiểu nhiều và hạ huyết áp.

 

Insulin therapy. Some people who have type 2 diabetes need insulin therapy as well. In the past, insulin therapy was used as a last resort, but today it’s often prescribed sooner because of its benefits.

Liệu pháp insulin. Một số người có bệnh tiểu đường loại 2 cần điều trị bằng insulin là tốt. Trong quá khứ , liệu pháp insulin được sử dụng như một phương sách cuối cùng, nhưng ngày nay nó thường được kê toa sớm hơn vì lợi ích của nó .

 

Because normal digestion interferes with insulin taken by mouth, insulin must be injected. Depending on your needs, your doctor may prescribe a mixture of insulin types to use throughout the day and night. Often, people with type 2 diabetes start insulin use with one long-acting shot at night.

Bởi vì tiêu hóa bình thường gây trở ngại với insulin dùng bằng đường uống, insulin phải tiêm. Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, bác sĩ có thể kê toa một hỗn hợp của các loại insulin để sử dụng trong suốt cả ngày và đêm. Thông thường, những người có bệnh tiểu đường loại 2 bắt đầu sử dụng insulin với một shot tác dụng kéo dài vào ban đêm.

 

Insulin injections involve using a fine needle and syringe or an insulin pen injector — a device that looks similar to an ink pen, except the cartridge is filled with insulin.

Tiêm Insulin liên quan đến việc dùng một kim nhỏ và ống tiêm hoặc insulin bút phun – một thiết bị trông giống như một cây bút mực, ngoại trừ mực được đ đầy bằng insulin.

 

There are many types of insulin, and they each work in a different way. Options include:

Có rất nhiều loại insulin, và mổi loạing dụng một cách khác nhau. Tùy chọn bao gồm:

 • Insulin glulisine (Apidra)
 • Insulin lispro (Humalog)
 • Insulin aspart (Novolog)
 • Insulin glargine (Lantus)
 • Insulin detemir (Levemir)
 • Insulin isophane (Humulin N, Novolin N)

 

Discuss the pros and cons of different drugs with your doctor. Together you can decide which medication is best for you after considering many factors, including costs and other aspects of your health.

Thảo luận về ưu và nhược điểm của các loại thuốc khác nhau với bác sĩ của bạn. Cùng bạn có thể quyết định dùng thuốc nào là tốt nhất cho bạn sau khi xem xét nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả chi phí và các khía cạnh khác của sức khỏe của bạn .

 

In addition to diabetes medications, your doctor might prescribe low-dose aspirin therapy as well as blood pressure and cholesterol-lowering medications to help prevent heart and blood vessel disease.

 

Ngoài các thuốc tiểu đường, bác sĩ có thể kê toa liệu pháp aspirin liều thấp cũng như huyết áp và thuốc hạ cholesterol để giúp ngăn ngừa bệnh tim và mạch máu .

 

Bariatric surgery – Phẫu thuật giảm béo

 

If you have type 2 diabetes and your body mass index (BMI) is greater than 35, you may be a candidate for weight-loss surgery (bariatric surgery). Blood sugar levels return to normal in 55 to 95 percent of people with diabetes, depending on the procedure performed. Surgeries that bypass a portion of the small intestine have more of an effect on blood sugar levels than do other weight-loss surgeries. Drawbacks to the surgery include its high cost, and there are risks involved, including a risk of death. Additionally, drastic lifestyle changes are required and long-term complications may include nutritional deficiencies and osteoporosis.

Nếu có bệnh tiểu đường tuýp 2 và chỉ số khối cơ thể (BMI) lớn hơn 35, có thể là ứng cử viên cho phẫu thuật giảm cân. Lượng đường trong máu trở về bình thường trong 55 – 95 phần trăm bệnh nhân tiểu đường phụ thuộc vào phẫu thuật thực hiện. Phẫu thuật bỏ qua một phần của ruột non có nhiều ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Tuy nhiên, phẫu thuật tốn kém và có những rủi ro liên quan, bao gồm nguy cơ nhỏ của tử vong. Ngoài ra, thay đổi lối sống mạnh mẽ là cần thiết và các biến chứng lâu dài có thể bao gồm suy dinh dưỡng và loãng xương.

 

Pregnancy – Mang thai

 

Women with type 2 diabetes may need to alter their treatment during pregnancy. Many women will require insulin therapy during pregnancy. Cholesterol-lowering medications and some blood pressure drugs can’t be used during pregnancy.

If you have signs of diabetic retinopathy, it may worsen during pregnancy. Visit your ophthalmologist during the first trimester of your pregnancy and at one year postpartum.

Phụ nữ bị tiểu đường type 2 có thể cần phải thay đổi điều trị trong khi mang thai. Mặc dù không có bằng chứng cho thấy metformin có hại cho phát triển thai nhi, nghiên cứu chưa được thực hiện để thiết lập an toàn trong thai kỳ. Vì vậy, trong thai kỳ, sẽ được chuyển sang điều trị bằng insulin. Ngoài ra, nhiều thuốc hạ cholesterol và huyết áp không được sử dụng trong thai kỳ. Nếu có dấu hiệu của bệnh võng mạc tiểu đường, nó có thể tồi tệ hơn trong khi mang thai. Khám bác sĩ nhãn khoa trong ba tháng đầu của thai kỳ và một năm sau sinh.

 

Signs of trouble – Các dấu hiệu của rối loạn

 

Because so many factors can affect your blood sugar, problems sometimes arise that require immediate care, such as:

Bởi vì rất nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đường trong máu của bạn, vấn đề đôi khi xảy ra và cần chăm sóc ngay lập tức, chẳng hạn như:

 

High blood sugar (hyperglycemia). Your blood sugar level can rise for many reasons, including eating too much, being sick or not taking enough glucose-lowering medication. Check your blood sugar level often, and watch for signs and symptoms of high blood sugar — frequent urination, increased thirst, dry mouth, blurred vision, fatigue and nausea. If you have hyperglycemia, you’ll need to adjust your meal plan, medications or both.

Lượng đường trong máu cao (tăng đường huyết). Mức đường trong máu có thể tăng vì nhiều lý do, kể cả ăn uống quá nhiều, đang bị bệnh hoặc không dùng đủ thuốc hạ đường huyết. Kiểm tra lượng đường trong máu thường xuyên, và theo dõi các dấu hiệu và triệu chứng của đường huyết cao – đi tiểu thường xuyên, tăng sự khát nước, khô miệng, mờ mắt, mệt mỏi và buồn nôn. Nếu có tăng đường huyết, sẽ cần phải điều chỉnh kế hoạch thuốc, bữa ăn, hoặc cả hai.

 

Hyperglycemic hyperosmolar nonketotic syndrome (HHNS). Signs and symptoms of this life-threatening condition include a blood sugar reading higher than 600 mg/dL (33.3 mmol/L), dry mouth, extreme thirst, fever greater than 101 F (38 C), drowsiness, confusion, vision loss, hallucinations and dark urine. Your blood sugar monitor may not be able to give you an exact reading at such high levels and may instead just read “high.” HHNS is caused by sky-high blood sugar that turns blood thick and syrupy. It tends to be more common in older people with type 2 diabetes, and it’s often preceded by an illness or infection. HHNS usually develops over days or weeks. Call your doctor or seek immediate medical care if you have signs or symptoms of this condition.

Hội chứng tăng áp lực thẩm thấu. Dấu hiệu và triệu chứng của tình trạng đe dọa cuộc sống này bao gồm đường huyết trên 600 mg / dL, khô miệng, khát nước cực đoan, sốt hơn 101 F (380C), buồn ngủ, lú lẫn, mất thị giác, ảo giác và nước tiểu tối mầu. Hội chứng tăng áp lực thẩm thấu gây ra do lượng đường trong máu cao. Nó có xu hướng phổ biến hơn ở người bị tiểu đường type 2, và nó thường báo trước triệu chứng. Hội chứng tăng áp lực thẩm thấu thường phát triển trong ngày hoặc tuần. Gọi cho bác sĩ hoặc tìm kiếm chăm sóc y tế ngay lập tức nếu có dấu hiệu hoặc triệu chứng của tình trạng này.

 

Increased ketones in your urine (diabetic ketoacidosis).

Tăng ketones trong nước tiểu (ketoacidosis) của bạn.

 

If your cells are starved for energy, your body may begin to break down fat. This produces toxic acids known as ketones. Watch for thirst or a very dry mouth, frequent urination, vomiting, shortness of breath, fatigue and fruity-smelling breath. You can check your urine for excess ketones with an over-the-counter ketones test kit. If you have excess ketones in your urine, consult your doctor right away or seek emergency care. This condition is more common in people with type 1 diabetes but can sometimes occur in people with type 2 diabetes.

Nếu tế bào của bạn đang đói năng lượng, cơ thể của bạn có thể bắt đầu phân hủy chất béo. Điều này tạo ra các axit độc hại được gọi là xeton. Xem khát hoặc miệng rất khô, đi tiểu thường xuyên, ói mửa, khó thở, mệt mỏi và hơi thở có mùi trái cây có mùi. Bạn có thể kiểm tra nước tiểu của bạn cho xeton thừa với một bộ xeton kiểm tra over-the -counter. Nếu bạn có ketones dư thừa trong nước tiểu của bạn, tham khảo ý kiến ​​bác sĩ của bạn ngay lập tức hoặc tìm kiếm sự chăm sóc khẩn cấp. Tình trạng này là phổ biến hơn ở những người bị bệnh tiểu đường loại 1, nhưng đôi khi có thể xảy ra ở những người bị bệnh tiểu đường loại 2.

 

Low blood sugar (hypoglycemia).

Lượng đường huyết thấp (hạ đường huyết).

 

If your blood sugar level drops below your target range, it’s known as low blood sugar (hypoglycemia). Your blood sugar level can drop for many reasons, including skipping a meal, inadvertently taking more medication than usual or getting more physical activity than normal. Low blood sugar is most likely if you take glucose-lowering medications that promote the secretion of insulin or if you’re taking insulin. Check your blood sugar level regularly, and watch for signs and symptoms of low blood sugar — sweating, shakiness, weakness, hunger, dizziness, headache, blurred vision, heart palpitations, slurred speech, drowsiness, confusion and seizures.

Nếu mức độ đường trong máu giảm xuống dưới mục tiêu nhiều, được gọi là đường trong máu thấp. Mức đường trong máu có thể giảm xuống vì nhiều lý do, kể cả bỏ qua bữa ăn và hoạt động thể chất nhiều hơn bình thường. Tuy nhiên, lượng đường trong máu thấp rất có thể nếu dùng thuốc hạ đường huyết thúc đẩy sự tiết insulin hoặc nếu đang điều trị bằng insulin. Kiểm tra lượng đường trong máu thường xuyên, và theo dõi các dấu hiệu và triệu chứng của đường huyết thấp – đổ mồ hôi, run, yếu, đói, chóng mặt, đau đầu, mờ mắt, tim đập nhanh, nói líu nhíu, buồn ngủ, nhầm lẫn.

 

If you develop hypoglycemia during the night, you might wake with sweat-soaked pajamas or a headache. Due to a natural rebound effect, nighttime hypoglycemia might cause an unusually high blood sugar reading first thing in the morning.

Nếu phát triển hạ đường huyết vào ban đêm, có thể thức dậy với mồ hôi thấm hoặc đau đầu. Nhờ tác dụng phục hồi tự nhiên, hạ đường huyết ban đêm có thể gây ra lượng đường trong máu cao bất thường vào buổi sáng.

 

If you have signs or symptoms of low blood sugar, drink or eat something that will quickly raise your blood sugar level — fruit juice, glucose tablets, hard candy, regular (not diet) soda or another source of sugar. Retest in 15 minutes to be sure your blood glucose levels have normalized. If they haven’t, treat again and retest in another 15 minutes. If you lose consciousness, a family member or close contact may need to give you an emergency injection of glucagon, a hormone that stimulates the release of sugar into the blood.

Nếu có dấu hiệu hoặc triệu chứng của đường huyết thấp, ăn hoặc uống cái gì đó sẽ nhanh chóng nâng cao mức đường trong máu – nước trái cây, viên đường, kẹo cứng, soda, hoặc nguồn đường khác. Kiểm tra lại trong 15 phút để chắc chắn mức glucoza trong máu bình thường. Nếu không, điều trị một lần nữa và kiểm tra lại trong 15 phút. Nếu bị mất ý thức, thành viên gia đình hoặc tiếp xúc gần gũi có thể cần phải tiêm khẩn cấp glucagon, hormone kích thích đường vào máu.

 

Alternative medicine

Liều thuốc thay thế

 

Numerous alternative medicine substances have been shown to improve insulin sensitivity in some studies, while other studies fail to find any benefit for blood sugar control or in lowering A1C levels. Because of the conflicting findings, no alternative therapies are recommended to help with blood sugar management.

Nhiều chất thay thế thuốc đã được chứng minh để cải thiện độ nhạy insulin trong một số nghiên cứu, trong khi các nghiên cứu khác không tìm thấy bất kỳ lợi ích nào để kiểm soát lượng đường trong máu hoặc trong việc giảm mức A1C . Bởi vì trong những phát hiện mâu thuẫn, không có phương pháp điều trị thay thế được đề nghị để giúp quản lý đường huyết.

 

If you decide to try an alternative therapy, don’t stop taking the medications that your doctor has prescribed. Be sure to discuss the use of any of these therapies with your doctor to make sure that they won’t cause adverse reactions or interact with your medications.

Nếu bạn quyết định thử một liệu pháp thay thế, đừng ngưng dùng thuốc mà bác sĩ đã kê đơn. Hãy chắc chắn để thảo luận về việc sử dụng bất kỳ các phương pháp điều trị với bác sĩ của bạn để đảm bảo rằng họ sẽ không gây phản ứng phụ hoặc tương tác với các loại thuốc của bạn .

 

No treatments — alternative or conventional — can cure diabetes. So it’s critical that people who are using insulin therapy for diabetes don’t stop using insulin unless directed to do so by their physicians.

Không có phương pháp điều trị – thay thế hoặc thông thường – có thể chữa bệnh tiểu đường. Vì vậy, điều quan trọng là những người đang sử dụng liệu pháp insulin cho bệnh tiểu đường không ngừng sử dụng insulin, trừ khi chỉ để làm như vậy bởi các bác sĩ của họ.

 

 Source:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/type-2-diabetes/diagnosis-treatment/treatment/txc-20169988
 2. http://www.dieutri.vn/noitiet/5-1-2013/S3544/Tieu-duong-tuyp-2-dai-thao-duong.htm
 3. https://www.google.com/search?q=food+for+diabetes+images
 4. https://marthasseniorgourmet.com3300 × 2550