Thượng đế – God – Song ngữ

Short Funny Stories

Chuyện Vui Ngắn

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

Thượng đế – God – Song ngữ

 

Grandpa and granddaughter were sitting talking when she asked: “Did God made you, Grandpa?”

Ông và cháu gái đang ngồi nói chuyện với nhau thì cô bé hỏi:
“Có phải Thượng đế đã tạo ra ông không hả ông?”


“Yes, God made me,” the grandfather answered.

“Ờ, Thượng đế đã tạo ra ông,” người ông trả lời.


A few minutes later, the little girl asked him,
“Did God make me too?”
“Yes, He did,” the older man answered.
Một vài phút sau cô bé hỏi tiếp:
“Thượng đế cũng tạo ra cháu nữa chứ?”
“Ờ, Người đã tạo ra cả cháu nữa,” người ông trả lời.

 


For a few minutes, the little girl seemed to be studying her grandpa, as well as her own reflection in the mirror, while her grandfather wondered what was running through her mind. At last she spoke up.
“You know, Grandpa.” She said, “God’s doing a lot better job lately.”

Sau một vài phút, khi cô bé đã nhìn kỹ ông rồi lại ngắm kỹ mình trong gương, trong khi người ông đang phân vân không biết cô bé đang nghĩ gì trong đầu. Cuối cùng cô bé mới chịu nói:
“Ông biết không, càng về sau Thượng đế càng làm việc tốt hơn.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.tienganh.com.vn/archive/index.php/t-377.html
  2. https://www.cartoonstock.com/directory/g/granddaughters.asp
  3. http://youmaynotknow.net/page/3/
  4. http://enci.edu.vn/learningenglish/detail/353
  5. https://www.pinterest.com/isamirmartigmai/amish-family/