Thừa kế gia tài – Family inheritance – Song ngữ

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures.

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Lotus group.

Thừa kế gia tài – Family inheritance

 

Two friends meet on a Miami street. One looked forlorn, and almost on the verge of tears. The other man said, “Hey, how come you look like the whole world caved in?”

Hai người bạn gặp nhau trên đường phố Miami. Một người trông đau khổ, và gần như khóc. Người đàn ông kia nói:” Này, làm thế nào mà trông bạn như ở trong thế giới này đổ sụp vậy?”

 

The sad fellow said, “Let me tell you. Three weeks ago, an uncle died and left me forty thousand dollars.”

“That’s not bad.”

Người bạn buồn bã nói:”Để tôi kể cho bạn nghe. Ba tuần trước đây, một ông bác chết và để lại cho tôi bốn mươi ngàn đô la.”

“Điều đó không tệ.”

 

“Hold on, I’m just getting started. Two weeks ago, a cousin I never knew kicked the bucket, and left me eighty-five thousand dollars.”

“Sounds like you should be grateful.”

“Nghe tiếp này, tôi chỉ mới bắt đầu. Hai tuần trước, một người anh họ tôi chưa bao giờ biết đến chết ngoẻo, và để lại cho tôi tám mươi lăm ngàn.”

“Coi bộ bạn nên biết ơn anh ấy.”

 

“Last week my great aunt passed away. I inherited almost a quarter of a million.”

“Then how come you look so glum?”

“This week . . . nothing!”

“Tuần qua bà trẻ tôi “ra đi”. Tôi thừa kế gần như một phần tư triệu.”

“Vậy thì làm sao trông bạn rầu rĩ quá vậy?”

“Tuần này … chẳng có gì hết!”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://imgflip.com/meme/110637882/laughing-panda
  2. http://vietanhsongngu.com/thua-ke–1456.htm
  3. https://www.destructoid.com/new-releases-this-week-nothing-good/