Thú tội lúc lâm chung – Deathbed confession – Song ngữ

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

Thú tội lúc lâm chung – Deathbed confession

Jake was on his deathbed. His wife, Susan, was maintaining a vigil by his side. She held his fragile hand, and tears ran down her face. Her praying roused him from his slumber. He looked up and his pale lips began to move slightly.

Jake đang lúc lâm chung. Vợ anh, Susan, đang thức giấc bên cạnh anh ta. Chị đang cầm bàn tay yếu ớt của anh, và nước mắt chảy xuống mặt chị. Lời cầu nguyện của chị đánh thức anh khỏi giấc ngủ. Anh nhìn lên và đôi môi nhợt nhạt của anh bắt đầu hơi nhúc nhích.

 

“My darling Susan,” he whispered.

“Hush, my love,” she said. “Rest. Don’t talk.”

“Susan yêu quý của anh,” anh ta thì thầm.

“Im đi, anh yêu,” chị ta nói. “Hãy nghỉ ngơi. Đừng nói.”

 

He was insistent. “Susan,” he said in his tired voice. “I have something I must confess to you.”

“There’s nothing to confess,” replied the weeping, Susan. “Everything’s all right, go to sleep.”

Anh ta vẫn cố tiếp tục. “Susan,” anh ta nói với giọng mệt mỏi. “Anh có điều phải thú nhận với em.”

“Không có gì phải thú nhận cả,” Susan khóc lóc trả lời. “Mọi việc đều ổn cả, hãy ngủ đi.”

 

 “…I’m very sorry, the liquor is poisonous…Ah’…spit…vomit…”

 

“No, no. I must die in peace, Susan. I slept with your sister, your best friend, and your mother.” “I know,” she replied. “That’s why I poisoned you.”

“Không, không. Anh phải chết trong thanh thản, Susan. Anh đã ngủ với em gái em, bạn thân em và mẹ em.” “Em biết,” chị ta trả lời. “Điều đó tại sao em đầu độc anh.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://drive.google.com/file/d/0B46ZvKoONc3-eGxxNW9lbnBmaXc/view?pli=1
  2. https://geroldblog.com/2013/12/04/5852/
  3. http://hocnua.vn/thu-vien/drunk-say-2650.html
  4. https://www.pinterest.com/pin/128915608056115972/
  5. http://cdn.theatlantic.com/static/mt/assets/jamesfallows/130523searches.jpg
  6. http://quotesgram.com/before-and-after-marriage-quotes/
  7. https://startpeeps.com/index.php?tab1=hashtag&query=love