Thổi Bay Theo Gió – Blowin’ In The Wind – Song ngữ

English: Bob Dylan.

Việt ngữ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao.

Compile: Lotus group.

Thổi Bay Theo Gió – Blowin’ In The Wind

 

How many roads must a man walk down

Before you call him a man?

How many seas must a white dove sail

Before she sleeps in the sand?

Yes, and how many times must the cannon balls fly

Before they’re forever banned?

The answer, my friend, is blowin’ in the wind

The answer is blowin’ in the wind

Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước

Để thiên hạ gọi là được thành nhân?

Bao biển xa bồ câu cần bay lướt

Mới về được cồn cát mượt ngủ yên?

Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá

Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra?

Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió

Câu trả lời theo gió thổi bay xa!

 

Yes, and how many years can a mountain exist

Before it’s washed to the sea?

Yes, and how many years can some people exist

Before they’re allowed to be free?

Yes, and how many times can a man turn his head

And pretend that he just doesn’t see?

The answer, my friend, is blowin’ in the wind

The answer is blowin’ in the wind

Ngọn núi kia tồn tại được bao đời

Trước khi bị nước cuốn trôi ra biển?

Kiếp người phải sống thêm bao năm tháng

Rồi mới được xếp vào hàng tự do?

Vâng! Bao lần ta chỉ lo ngoảnh mặt

Và làm ngơ như mắt chẳng thấy gì?

Câu trả lời, bạn ơi, mờ trong gió

Câu trả lời, bay theo gió còn chi!

 

Yes, and how many times must a man look up

Before he can see the sky?

Yes, and how many ears must one man have

Before he can hear people, cry?

Yes, and how many deaths will it take ’till he knows

That too many people have died?

The answer, my friend, is blowin’ in the wind

The answer is blowin’ in the wind

Biết bao lần ta phải ngước mắt lên

Mới nhìn thấy trời cao ngất phía trên?

Ta cần phải có thêm bao tai nữa

Mới nghe được ai nức nở canh trường?

Vâng! Phải thấy nhiều cái chết thảm thương

Mới nhận ra sinh mạng chỉ vô thường!

Câu trả lời, bạn ơi, vương trong gió

Câu trả lời, theo gió lượn muôn phương!

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/a3921/thoi-bay-theo-gio-blowin-in-the-wind
  2. Photo 1: https://www.bobdylan-comewritersandcritics.com/pages/books/blowin%27-in-the-wind-jon-muth.htm
  3. Photo 2: https://www.facebook.com/singoutmagazine/photos/bob-dylans-blowin-in-the-wind-from-issue-6-of-broadsides-read-the-whole-issue-he/1022650904430244/