Thirteenth Evening – Thánh John of the Cross – St. Francis de Sales – Song ngữ

English: Joseph Goldstein.

Việt ngữ: Nguyễn Duy Nhiên.

Compile: Lotus group. 

 

Thirteenth Evening – Thánh John of the Cross – St. Francis de Sales

 

In the writings of some Christian mystics there are teachings very relevant to our practice. From St. John of the Cross:

Một số nhà thần học Công giáo có viết những áng văn rất hay, tương tự với sự thực hành của ta ở đây. Từ Thánh John of the Cross:

 

It is not from want of will that I have refrained from writing to you, for truly do I wish you all good; but because it seemed to me that enough had been said already to effect all that is needful, and that what is wanting (if indeed anything be wanting) is not writing or speaking—where of ordinarily there is more than enough—but silence and work. Where speaking distracts, silence and work collect the thoughts and strengthen the spirit. As soon therefore as a person understands what has been said to him for his good, there is no further need to hear or to discuss; but to set himself in earnest to practice what he has learnt with silence and attention …

Không phải vì ý muốn mà ta đã không viết cho các ông, thật sự thì ta luôn chúc lành cho các ông; nhưng bởi vì ta thấy những gì lợi ích cho các ông ta đã nói hết rồi, và sự cần thiết (nếu thật sự có một điều gì cần thiết) không phải là sự giảng thuyết hay viết thêm – bởi ta nghĩ đã đủ lắm rồi – mà phải là thinh lặng và thực hành. Trong khi sự giảng thuyết làm cho các ông bối rối, lo ra, thì im lặng và hành động sẽ tập trung lại tâm ý ta và nâng cao linh hồn. Một khi các ông đã hiểu được những gì ta muốn dạy cho các ông là tốt, thì thôi đừng bàn luận hay tìm nghe giảng thêm làm gì nữa; hãy lo kiên trì mà thực hành những gì các ông đã học được, trong thinh lặng và chánh niệm.

 

It’s not an easy thing that we have set about to do, this training and purification of the mind. It requires a great deal of patience and perseverance. It does not happen by itself. But with gentle persistence it is possible.

Những việc chúng ta làm ở đây không phải là dễ, sự tu tập và thanh lọc tâm. Chuyện ấy đòi hỏi một sự kiên nhẫn và nghị lực rất lớn. Nó không thể nào tự một mình xảy ra được. Nhưng bằng một sự bền gan, vững chí mọi chuyện đều có thể đạt được.

 

St. Francis de Sales wrote:

Thánh Francis de Sales có viét:

    Francis de Sales (1567-1622) was a Bishop of Geneva

    and is honored as a saint in the Catholic Church.

 

If the heart wanders or is distracted, bring it back to the point quite gently … And even if you did nothing during the whole of your hour but bring your heart back, though it went away every time you brought it back, your hour would be very well employed.

Mỗi khi tâm ông bị lo ra hay phân tán, hãy nhẹ nhàng kéo nó trở lại với sự suy niệm… Và cho dù nếu ông có bỏ ra cả một giờ, chỉ để ngồi để cố đem tâm ý của mình trở lại, để rồi nó lại đi mất ngay sau đó, thì một giờ ấy cũng đã được sử dụng một cách rất hữu ích.

 

Do not be discouraged by wandering thoughts or daydreams. Each time there is awareness of the mind wandering, gently bring it back to the breath or sensations. No matter how many times this happens, if each time the wandering mind is brought back, the hour will be well spent. Be gentle with yourself. Be persevering.

Ðừng để bị chán nãn vì sự phân tâm hay vì những mơ mộng viễn vông của mình. Mỗi khi ý thức được tâm mình phóng đi một nơi khác, nhẹ nhàng đem nó trở về với hơi thở hoặc là cảm giác của ta. Không cần biết nó xảy ra bao nhiêu lần, nếu cứ mỗi lần tâm ta phóng đi, ta lại đem nó trở về, thì giờ ngồi thiền ấy sẽ rất có ích lợi. Hãy từ tốn với chính mình. Hãy kiên trì.

 

Though it may not be apparent to you, there is a great transformation taking place. It is like fruit ripening on a tree. As the sun shines on it, the fruit ripens, although from one day to the next, the process may be imperceptible. In the same way, the changes and ripening in our own mind are also going on. And as St. John of the Cross said, it is in silence and work that this transformation is brought to completion.

Mặc dù có thể ta không nhận thấy rõ ràng, nhưng đang có một sự chuyển hớa lớn lao xảy ra nơi ta. Ðây cũng giống như trái cây đang chín trên cành. Ánh sáng mặt trời chiếu soi, quả trái chín dần, mặc dù ngày này sang ngày khác ta không nhận thức được sự biến đổi ấy. Tương tự như vậy, sự biến đổi và chín mùi trong tâm ta cũng đang tiến triển. Và như Thánh John of the Cross nói, chính trong sự thinh lặng và thực hành mà sự chuyển hóa này được hoàn tất.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://theravada.vn/ba-muoi-ngay-thien-quan-loi-mo-dau/
  2. https://tienvnguyen.net/images/file/lHJ4Mqq01wgQAPRx/30-ngaythienquan.pdf
  3. https://www.tienvnguyen.net/images/file/8hKjNaq01wgQAKJW/the-experience-of-insight.pdf
  4. Photo 2: https://www.pinterest.com/pin/343469909068270101/