Thiền Là Gì? – What Is Meditation? – Song ngữ

English: Tiến sĩ Alexander Berzin, Matt Lindén.

Việt ngữ: Lozang Ngodrub, Võ Thư Ngân.

Compile: Lotus group.

Thiền Là Gì? – What Is Meditation?

Meditation is a method to develop beneficial states of mind. We do this by repeatedly generating certain mental states until they become a habit. Physically, meditation has been shown to actually build up new neural pathways.

Thiền là một phương pháp để phát triển những tâm thái hữu ích. Điều này được thực hiện bằng cách phát khởi những tâm thái này nhiều lần, cho đến khi chúng trở thành tập khí. Như đã được chứng minh, về mặt thể chất thì thiền thật sự tạo ra những đường dây thần kinh mới.

 

Benefits of Meditation – Lợi Ích Của Thiền

There are many different beneficial states of mind that we can develop through meditation:

Có nhiều tâm trạng hữu ích mà ta có thể phát triển nhờ việc hành thiền:

 

– Being more relaxed, and less stressed

– Thư giãn hơn và ít căng thẳng tinh thần hơn.

– Being more focused, and less spaced out

– Tập trung tinh thần nhiều hơn và ít sao lãng tinh thần hơn.

 – Being calmer, free of constant worries

– Bình tĩnh hơn, không lo lắng triền miên.

– Having a better understanding of ourselves and our lives, and of others

– Hiểu biết nhiều hơn về bản thân, cuộc sống, và về người khác.

– Having more positive emotions, like love and compassion.

– Có nhiều cảm xúc tích cực hơn, như lòng từ bi. 

 

Most of us do want a calmer, clearer, happier mind. If we’re stressed or in a negative state, it makes us unhappy. It adversely affects our health and can ruin our career, family lives and friendships.

Phần đông chúng ta đều muốn tâm trí được bình tĩnh hơn, sáng suốt hơn và vui vẻ hơn. Ta sẽ không vui nếu như tinh thần bị căng thẳng hay trở nên tiêu cực. Điều này sẽ tạo ra ảnh hưởng tiêu cực cho sức khỏe, làm hại công việc, đời sống gia đình và tình bằng hữu.

 

If we’re fed up of being stressed and short-tempered, we might look for methods – such as meditation – to help us. Meditation enables us to overcome emotional shortcomings with no negative side effects.

Khi đã chán ngán tâm trạng căng thẳng và nóng nảy thì ta có thể tìm kiếm một phương pháp để cải thiện tinh thần, chẳng hạn như thiền. Thiền giúp ta khắc phục những khiếm khuyết về cảm xúc mà không tạo ra tác dụng phụ tiêu cực.

 

We need to have a realistic approach to meditation. It’s a tool we can use to achieve positive results, but it’s not an instant cure-all. No result is achieved through one single cause, but through a multitude of causes and conditions. For instance, meditation could certainly help us if we have high blood pressure, but the results will be nothing like those if we also changed our diet, exercised and took medication.

Nên tiếp cận việc hành thiền một cách thực tiễn. Ta có thể sử dụng thiền như một công cụ để đạt được kết quả tích cực, nhưng không phải là cách chữa trị bá bệnh ngay tức khắc. Không có kết quả nào được thành tựu nhờ một nguyên nhân, mà là nhờ vô số nhân duyên. Ví dụ, nếu có áp huyết cao thì chắc chắn thiền có thể giúp ích, nhưng kết quả sẽ không khả quan bằng cách vừa hành thiền, vừa thay đổi cách ăn uống, vừa tập thể dục và uống thuốc.

 

Types of Buddhist Meditation – Các Phương Pháp Hành Thiền Trong Đạo Phật

 

    Có nhiều cách để hành thiền, dù tất cả các pháp thiền đều giúp ta

    tĩnh tâm, nhưng đó không phải là mục tiêu cuối cùng.

 

There are many different ways to meditate, and although they all help us calm down, this is not the end goal. However, releasing our stress is certainly necessary before we can make real progress in building up more positive states, so we usually relax and quieten our minds by focusing on the breath, before proceeding to alternate between the two types of Buddhist meditation: discerning and stabilizing.

Có nhiều cách để hành thiền, dù tất cả các pháp thiền đều giúp ta tĩnh tâm, nhưng đó không phải là mục tiêu cuối cùng. Tuy nhiên, việc giảm thiểu sự căng thẳng tinh thần chắc chắn là điều cần thiết, trước khi ta có thể thật sự tiến triển trong việc tạo lập những trạng thái tích cực, vì vậy nên thường có phần thư giãn và tĩnh tâm bằng cách tập trung vào hơi thở, trước khi bắt đầu luân phiên hành trì hai pháp thiền của nhà Phật: thiền quán và thiền chỉ.

 

With discerning meditation, often called “analytical,” we use reasoning to work ourselves up, step by step, to a positive state of mind, such as love. Or we use reasoning to analyze a situation and come to a correct understanding about it, such as its impermanence. Or we may simply build up a mental image of something with positive qualities, such as the form of a Buddha, and try to discern it clearly.

Đối với pháp thiền quán, thường gọi là “phân tích”, ta sẽ sử dụng lý lẽ để đi từng bước một đến một tâm thái tích cực, chẳng hạn như lòng từ, hoặc dùng lý lẽ để phân tích hoàn cảnh và có sự hiểu biết đúng đắn về sự việc, chẳng hạn như về tính vô thường của hoàn cảnh ấy, hay ta có thể tạo ra một hình ảnh trong tâm thức mang phẩm chất tích cực, chẳng hạn như sắc tướng của một vị Phật, và cố gắng quán tưởng hình ảnh ấy một cách rõ rệt.

 

  Vipassana là tiến trình tự thanh lọc tâm bằng cách tự quan sát.

 

Then, in stabilizing meditation, we use mindfulness, attention and concentration to maintain as long as possible the positive state we have generated. Or we apply those tools to maintain undistracted focus on the mental image we’ve built up.

Tiếp theo, trong pháp thiền chỉ, ta sẽ sử dụng chánh niệm, sự chú ý và định tâm để duy trì trạng thái tích cực mà mình đã trưởng dưỡng càng lâu càng tốt, hay áp dụng những yếu tố tinh thần này để duy trì hình ảnh trong tâm thức mà ta đã quán tưởng.

 

      Bất cứ ai đạt được thiền chỉ, tâm trí của họ trở nên vắng lặng,

      giống như một hồ nước hoàn toàn yên lặng trong suốt vô ngần,

      không có một gợn sóng lăn tăn làm khuấy động mặt hồ.

 

We alternate the two types of meditation. When we have built up and can discern the positive state of mind we wish, we stabilize it; and when our concentration on this state weakens or is lost, we work ourselves back up to generate and discern it once more.

Hai pháp thiền này sẽ được sử dụng luân phiên. Sau khi đã thiết lập và có thể quán tưởng tâm thái tích cực mà mình muốn trưởng dưỡng thì ta sẽ ổn định nó; và khi sức tập trung vào trạng thái này giảm sút hay mất đi thì ta sẽ trở lại tiến trình trưởng dưỡng và quán tưởng nó một lần nữa.

 

     THIỀN CHỈ                                      THIỀN QUÁN

  – Thiền Chỉ có nhiệm vụ thâu gom vọng tưởng lại,

  – Thiền Quán có công năng chặt đứt phiền não.

                 

Meditation for Daily Life – Thiền Trong Đời Sống Hàng Ngày

 

  Nếu như hành thiền đều đặn thì các cảm xúc tích

  cực sẽ trở thành thói quen, mà ta có thể áp dụng bất cứ

  khi nào cần thiết, dù là ngày hay đêm.

 

The whole point of meditation is not just to feel calm, focused and loving when we’re sitting on our cushion at home, but to actually affect our everyday lives. If we meditate regularly, it makes positive emotions a habit that we can apply whenever we need to, day or night. Ultimately, it becomes part of us – something so natural that we’re always effortlessly more loving, focused and calm.

Điểm chính trong việc hành thiền không phải là để có sự bình tĩnh, chú tâm và lòng từ ái trong lúc ngồi thiền ở trong nhà, mà phải thật sự tạo ra ảnh hưởng trong đời sống hàng ngày. Nếu như hành thiền đều đặn thì các cảm xúc tích cực sẽ trở thành thói quen mà ta có thể áp dụng bất cứ khi nào cần thiết, dù là ngày hay đêm. Cuối cùng, nó sẽ trở thành một phần của bản thân, là điều gì vô cùng tự nhiên đến mức tâm thức luôn luôn bình tĩnh, từ ái và tập trung hơn mà không cần phải nỗ lực.

 

There will be moments when we get really angry and frustrated, but all we’ll need to do is remind ourselves: “Be more loving.” Because we’ll be so familiar with this state of mind through consistent meditation practice, we can instantly generate it.

Có những lúc ta sẽ giận dữ và bực bội, nhưng chỉ cần nhắc nhở bản thân: “Hãy từ ái hơn.” Vì đã quá quen thuộc với tâm thái này qua việc hành thiền đều đặn, ta có thể phát khởi tâm từ ngay lập tức.

 

Có những lúc ta sẽ giận dữ và bực bội,

nhưng chỉ cần nhắc nhở bản thân: “Hãy từ ái hơn.”

 

No one is perfect, and we can all find some sort of bad habit we’d like to get rid of. Luckily, these habits are not carved in stone, but are changeable.

Không có ai là hoàn hảo, và tất cả mọi người đều có thể tìm ra một thói xấu nào đó mà họ muốn bỏ. Rất may là những thói quen này không được khắc ghi trên đá, nên chúng có thể thay đổi.

 

This change requires nothing but our own effort. Many of us spend hours at the gym but forget to exercise our greatest asset: our minds. It’s difficult at the start, but once we see the benefits that meditation can bring to our lives, we’ll be happy to invest time working on our minds.

Sự thay đổi này không đòi hỏi điều gì ngoài nỗ lực. Nhiều người trong chúng ta bỏ ra hàng giờ ở phòng tập thể dục, nhưng lại quên tập luyện tài sản lớn nhất của mình, đó là tâm thức. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng khi đã thấy được lợi ích mà thiền có thể đem lại cho đời sống thì ta sẽ hoan hỷ đầu tư thời giờ để chuyển hóa tâm mình.

 

Thiền có thể sẽ đem lại cho đời sống ta hoan hỷ,

nên đầu tư thời giờ để chuyển hóa tâm mình.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. https://tienvnguyen.net/a1600/thien-la-gi-what-is-meditation-
 2. Photo 1: http://www.meditationiseasy.com/meditation-intro/what-is-meditation/
 3. Photo 2: https://www.facebook.com/vutru192/posts/1651569605080733/
 4. Photo 3: https://www.project-meditation.org/benefits-of-meditation/
 5. Photo 4: https://www.pinterest.co.uk/pin/435512226460264428/
 6. Photo 5: https://www.thebrowndesi.com/arts-and-culture/vipassana-diaries/
 7. Photo 6: https://buddhaweekly.com/samatha-meditation-teaching-resting-the-mind-in-the-natural-state-video-of-session-1-of-a-mahamudra-weekend-retreat/
 8. Photo 7: https://dorjeshudgen.wordpress.com/2017/07/16/analytical-meditation-fixation-meditation/
 9. Photo 8: https://www.pinterest.com/pin/397301998351495572/
 10. Photo 9: https://catmacros.wordpress.com/2009/07/01/youre-not-my-real-mom/
 11. Photo 10: https://www.pinterest.com/pin/155163149635460002/