Theo dõi chồng – Trailing my husband – Song ngữ

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures.

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Lotus group.

Theo dõi chồng – Trailing my husband

 

“So,” Jane asked the detective she had hired.

“Did you trail my husband?”

“Như vậy,” Jane hỏi viên thám tử cô đã thuê,

“Anh đã theo dấu chồng tôi chứ?”

 

“Yes ma’am. I did. I followed him to a bar, to an out-of-the-way restaurant and then to an apartment.”

“Đúng, thưa bà. Tôi đã theo. Tôi theo anh ấy tới một bar, tới

một nhà hàng xa đường và sau đó tới một căn hộ.”

A big smile crossed Jane’s face.

“Aha! I’ve got him!” she said gloating.

“Is there any doubt what he was doing?”

“No ma’am.” replied the sleuth.

“It’s pretty clear that he was following you.”

Một nụ cười rõ ràng hiện ra trên mặt Jane.

“Aha! Tôi đã bắt được lão ta!” cô nói một cách hả hê.”

Có gì đáng ngờ lão ta đang làm gì không?”

“Không, thưa bà,” thám tử trả lời.

“Tình hình khá rõ ràng là anh ấy đang theo bà.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://drive.google.com/file/d/0B46ZvKoONc3-eGxxNW9lbnBmaXc/view?pli=1
  2. https://www.pinterest.com/explore/child-custody/
  3. https://www.pinterest.com/pinkinlove/lol/
  4. http://quotesgram.com/funny-drunk-quotes-to-police/
  5. http://www.jokesoftheday.net/jokes-archive/2015/08/05/
  6. https://www.angieslist.com/research/private-investigator-services/