The Experience Of Insight – A Simple and Direct Guide to Buddhist Meditation

Ba Mươi Ngày Thiền Quán – Kim Chỉ Nam Thiền Vipassana

English: Joseph Goldstein

Vit ng: Nguyễn Duy Nhiên – Nhà xuất bản: Sinh Thức

Compile: Middle Way Group

Contents – Mục Lục – 30 Ngày Tp Thin Minh Sát – 30 Days Experienced of Vipassana Meditation.

 

CONTENTS – MC LC 

 

LI GII THIU

Bui ti th nht – LI DY M ÐU

Bui ti th hai – BÁT CHÁNH ÐO

Bui sáng th ba – BÀI THC TP: CM TH

Bui ti th tư – CHÚ Ý ÐƠN THUN

Bui sáng th năm – BÀI THC TP: TƯ TƯỞNG

Bui ti th năm – KHÁI NIM VÀ THC TI

Bui sáng th sáu – Bài thc tp: NHNG ÐI TƯỢNG CA CM GIÁC

Bui ti th by – NHNG MU CHUYN

Bui sáng th tám – Bài thc tp: TÁC Ý

Bui sáng th chín – Bài thc tp: ĂN TRONG CHÁNH NIM

Bui ti th chín – NGŨ TRN CÁI

Bui sáng th mười – Bài thc tp: QUÁN TÂM THC

Bui ti th mười – DŨNG SĨ

Bui sáng th mười mt -TRÒ CHƠI ÐNH TÂM

Bui ti th mười hai – Ba Tr Pháp: BA LA MT

Bui ti th mười ba – THÁNH JOHN OF THE CROSS, THÁNH FRANCIS DE SALES

Bui ti th mười bn – T DIU Ð

Bui ti th mười lăm – S CƯƠNG QUYT NA VI

Bui ti th th mười sáu – NGHIP QU

Bui ti th mười by – Bài tp: HÔN TRM

Bui ti th mười tám – S TRONG SCH VÀ HNH PHÚC

Bui ti th mười chin – TÍN NGƯỠNG

Bui ti th hai mươi mt – THP NH NHÂN DUYÊN

Bui ti th hai mươi hai – CHT VÀ T BI

Bui ti th hai mươi lăm – ÐO

Bui ti th hai mươi sáu – THT GIÁC CHI

Bui ti th hai mươi chin – CON ÐƯỜNG CA PHT

Bui sáng th ba mươi – KT THÚC

—o0o—

LI GII THIU – Nhà xut bn

Quyn sách này, The Experience of Insight, không phi là mt quyn sách đt nng vào phn lý thuyết, mà là mt quyn sách chú trng v s thc hành. Joseph Goldstein là mt thin sư Hoa Kỳ. Ông đã sng nhiu năm Thái Lan và n Рđ hc thin Vipassana, mt pháp thin quán thuc truyn thng Pht giáo Nguyên Thy, dưới s hướng dn ca các thin sư ni tiếng đương thi như các ngài Munindra, Goenka, Sayadaw… Sau mt thi gian, ông tr v Hoa Kỳ đ m mt thin vin và hướng dn nhng khóa tu thin nhiu ngày ti Barre, Massachusetts. Hin nay ti thin vin này, s thin sinh đến tham d mi năm rt đông, trong đó có c nhng bc đã xut gia. 

Joseph Goldstein là mt v thy rt đc bit. Ông có li dy gin d và trc tiếp, đi thng vào vn đ. Li ông nói rt d hiu và rõ ràng, vì nó được xut phát t kinh nghim thc hành ca ông. Trong quyn sách này, ta có th cm nhn được rng nhng li ông dy đu được bt ngun t s chng nghim ca ông qua công phu thc tp thin quán nhiu năm. 

Ông Joseph Goldstein dy thin Vipassana như là mt phương pháp giúp ta nhìn thy được chân tướng ca s vt, không b thành kiến, óc phân bit làm lu m. Nhng bài pháp ca ông gm nhng phương thc thc hành thc tin, dy cho các sng không dính mc, vi mt tâm t bao la. Nhưng ông bao gi cũng gi được mt đc tính quan trng là tánh khôi hài, nó giúp cho hc trò ca ông được thoi mái trong nhng khóa tu thin tích cc nhiu ngày. 

Ðây là mt quyn sách thc hành, mt kim ch nam cho nhng ai mun hc v thin quán Vipassana, mt pháp môn thin thuc truyn thng Nguyên Thy Pht giáo. Quyn sách này ghi li nhng bài ging, li ch dn ca ông Goldstein trong sut thi gian khóa tu ba mươi ngày ca ông. Trong đó có c phn tr li cho nhng thc mc, khó khăn do các thin sinh nêu lên, sau mi ngày thc tp. C khóa tu thin ba mươi ngày được din ra trong s im lng tuyt đi, ch tr phn vn đáp. Chương trình mi ngày gm có ngi thin và đi kinh hành xen k nhau, bt đu t lúc 5:00 sáng cho đến khuya. Thường thì mi khóa như vy có khong t 50 đến 200 thin sinh thc tp chung vi nhau. 

Thin quán là mt phương pháp đ thy được tâm mình. Nhưng s hiu biết y không th có được bng lý lun, kiến thc mà bng s thc hành. Nhng li dy ca ông Joseph Goldstein rt thc tế và có ích li, không nhng ch trong khi ngi thin mà còn trong lúc sng ngoài đi. Ðây là mt quyn sách thc hành rt giá tr, có th làm bn đng hành hướng dn, nhc nh ta trên sut con đường tu hc. 

Sinh Thc

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://theravada.vn/ba-muoi-ngay-thien-quan-loi-mo-dau/
  2. https://tienvnguyen.net/images/file/lHJ4Mqq01wgQAPRx/30-ngaythienquan.pdf
  3. https://www.tienvnguyen.net/images/file/8hKjNaq01wgQAKJW/the-experience-of-insight.pdf
  4. Photo 1: https://www.facebook.com/pg/InsightMeditationSociety/posts/
  5. Photo 1: https://www.goodreads.com/book/show/520436.The_Experience_of_Insight