Thấy người trát nhà – House Painting – Song ngữ

English: Tetcheng Liao

Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Tâm Châu

Compile: Lotus group

 

 

House Painting – THẤY NGƯỜI TRÁT NHÀ

 

Once upon a time, there was a man who went to another man’s house, which had just been painted, and the floor made even. It was nice and clean. He asked the host, “With what paint did you make the wall so white and beautiful?”- The host replied, “I mixed rice bran with water and day. The beauty is the result.”

Xưa có người đến nhà người khác, thấy nhà cửa tường-vách của họ trát (tô) đất-cát bằng-phẳng, sạch-sẽ, đẹp-đẽ, liền hỏi: “Ông trát vách bằng gì mà đẹp thế?” Chủ-nhân đáp: “Tôi dùng vỏ trấu, ngâm nước nhào lẫn với bùn rồi tôi trát vào vách mà được thế!”

 

To himself, the guest said, “It would be better if he had used rice grain instead of bran. The wall would be more smooth and more beautiful.”- He then used his own formula on his own house. The walls turned out to be concave and convex with cracks on them. The stupid man thus wasted all his rice grain. It had better have done alms-giving to obtain any merits.

Người ngu nghĩ: “Vỏ trấu không bằng lấy toàn thóc nhào với bùn mà trát vách sẽ trắng, sạch, bằng-phẳng và đẹp hơn!” Nghĩ rồi, người ấy về lấy thóc nhào lẫn với bùn rồi đem trát vách. Người ấy hy-vọng vách sẽ bằng-phẳng. Ngờ đâu lại thành chỗ cao, chỗ thấp, nứt-nẻ, hư-phí thóc, không lợi-ích gì, không bằng ra ơn bố-thí cho người sẽ được nhiều công-đức hơn. 

 

So are the common people. Those who have heard the Saints preaching that people who do good deeds may go to Heaven after death and consequently get deliverance, commit suicide to get there. They merely 1ose their lives in vain without getting anywhere just like that stupid man with his paint.

Phàm-phu nghe bậc Thánh-nhân thuyết-pháp, tu-hành mọi điều thiện, xả thân này sẽ sinh lên trời cùng được giải-thoát, liền tự sát mình mong được sinh lên cõi trời, được giải-thoát. Uổng mất thân mình không được gì cả, như người ngu kia vậy!

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.buddhism.org/Sutras/2/FablesSutra.htm
  2. https://tienvnguyen.net/a615/kinh-bach-du-sakyamuni-s-one-hundred-fables
  3. https://phatphapungdung.com/phap-bao/kinh-bach-du-thich-tam-chau-dich-113682.html
  4. https://daitangkinh.net/?f=Kinh-Bach-Du/2