Thành công một nửa – A half success – Song ngữ

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures.

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Lotus group.

Thành công một nửa – A half success

                                             

“Hey, how about the render- vous?”
“It can be said that a half of success”

“Này, lần hẹn hò thế nào?”
“Có thể nói là thành công một nửa?”


“What do you mean?”
“I came to the dated place but she didn’t.”

“Anh nói vậy nghĩa là sao?”
“Tôi có đến còn cô ấy thì không”.

 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://toomva.com/tuyen-tap-truyen-cuoi-song-ngu-anh-viet-phan-1-c.46
  2. https://www.pinterest.com/arrow2120/funny-stuff/
  3. http://wanna-joke.com/mans-best-friend-3/
  4. http://www.rd.com/funny-stuff/15-funny-wedding-photos/
  5. https://www.cartoonstock.com/directory/b/burning_in_hell.asp