Thà ăn nửa bánh – Eating Half A Pancake – Song ngữ

Sakyamuni’s One Hundred Fables

Kinh Bách Dụ

English: Tetcheng Liao

Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Tâm Châu

Compile: Lotus group

 

  1. Eating Half A Pancake – THÀ ĂN NỬA BÁNH

 

Once there was a man who felt hungry and longed to eat seven pancakes. He was already full when he had eaten six pancakes and a half. He was so sorry for having ordered seven of them that he slapped his own face and said, “Half a pancake has filled me up. The other six are wasted. If only I had known that, I should have ordered only half a cake.”

Xưa có người đói ăn bảy cái bánh nướng. Ăn được sáu cái rưỡi, thấy no no, tự nhiên người ấy tức lên, đập tay phàn-nàn: “Nay ta nói là do nửa cái bánh này mà no được, thà ta ăn trước nó cho xong!”

 

So are the people at large. There is actually no pleasure in life. There are only illusions, just like the stupid man getting full illusion with half a cake. Being ignorant, people view wealth and honor as pleasure. It is sometimes a painful process to get them. It is also sometimes hard to keep them. It is all the more painful when they have lost them. Therefore, they give no pleasure to people at all times. It is just like people taken in by clothes and food as pleasure. They also bear illusions of the word “pleasure” when they are toiling and moiling. All Buddhas have it that the Three Worlds1 has no peace but great suffering. Ignorant man with wrong views still clings desperately to illusions. 

Người đời cũng thế. Từ trước tới nay thường không có sự vui-sướng nhưng, do si-mê điên-đảo tưởng càn là vui-sướng. Như người si kia, tới nửa cái bánh sau cùng sinh ra tư-tưởng no đủ. Ôi, giầu-sang khi cầu nó rất khổ, được rồi giữ nó cũng khổ, sau bị mất đi lo-nghĩ càng khổ! Trong ba thời ấy đều không có gì vui cả! – Như ăn mặc… cho là vui-sướng, trong tân-khổ sinh là lạc-tưởng! – Chư Phật nói: “Ba cõi (Dục, Sắc, Vô-Sắc) không yên, đều là đại-khổ; phàm-phu mê-lầm điên-đảo, tưởng càn là vui-sướng vậy!”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.buddhism.org/Sutras/2/FablesSutra.htm
  2. https://tienvnguyen.net/a615/kinh-bach-du-sakyamuni-s-one-hundred-fables
  3. https://phatphapungdung.com/phap-bao/kinh-bach-du-thich-tam-chau-dich-113682.html
  4. https://daitangkinh.net/?f=Kinh-Bach-Du/2