Tenth Evening – Những Đối Tượng Của Cảm Giác – Warrior – Song ngữ

English: Joseph Goldstein.

Việt ngữ: Nguyễn Duy Nhiên.

Compile: Lotus group.

Sixth Morning – Những Đối Tượng Của Cảm Giác – Instruction: Sense Objects

When visual images arise in the practice, simply make a note of “seeing, seeing,” without getting involved in judging or evaluating the content.

Khi bạn ngồi thiền, nếu có những hình ảnh nào hiện ra trong đầu, chỉ cần niệm thầm: “thấy, thấy”, đừng bao giờ để ý phê bình, hay phân tích nội dung của chúng.

Just observe the arising and passing away of the images.

Chỉ nên quan sát sự sanh lên và diệt đi của những hình ảnh đó.

 When sounds become predominant, make a note of “hearing, hearing,” not analyzing or conceptualizing its causes.

Khi bạn nghe một âm thanh nào, bạn niệm thầm “nghe, nghe”, không nên đi tìm hiểu nguyên nhân hay tạo một khái niệm nào hết.

If some smell or odor should become noticeable, make a note of “smelling, smelling,” and again go back to the breathing.

Khi mũi ngửi thấy một mùi thơm hay hôi nào, bạn cũng chỉ niệm thầm “ngửi, ngửi”, và rồi trở lại với hơi thở của mình.

The more closely you pay attention to the primary object, the more quickly will the mind pick up all other objects.

Bạn chú ý đến đối tượng chánh của thiền quán cẩn thận bao nhiêu, thì bạn sẽ có thể nhận diện được sự phát hiện của những đối tượng thứ yếu khác dễ dàng bấy nhiêu.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://theravada.vn/ba-muoi-ngay-thien-quan-loi-mo-dau/
  2. https://tienvnguyen.net/images/file/lHJ4Mqq01wgQAPRx/30-ngaythienquan.pdf
  3. https://www.tienvnguyen.net/images/file/8hKjNaq01wgQAKJW/the-experience-of-insight.pdf
  4. Photo 2: http://evdhamma.org/index.php/documents/collections/linh-tinh/item/1025-buoc-dau-hoc-thien
  5. Photo 3: http://evdhamma.org/index.php/documents/collections/linh-tinh/item/1025-buoc-dau-hoc-thien
  6. Photo 4: http://evdhamma.org/index.php/dharma/dharma-lessons/item/275-30-doi-pho-voi-tieng-on-song-ngu
  7. Photo 5: http://evdhamma.org/index.php/dharma/dharma-lessons/item/1084-hieu-ve-tam-song-ngu
  8. Photo 6: http://easthsdigitalphoto.weebly.com/projects2.html