Tại sao Mẹ tôi học thổi kèn Clarinet? – Why my Mom Learning to Play Clarinet? – Song ngữ

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

 

Tại sao Mẹ tôi học thổi kèn Clarinet? – Why my Mom Learning to Play Clarinet?

 

My parents recently retired. Mom always wanted to learn to play the piano, so dad bought her a piano for her birthday. A few weeks later, I asked how she was doing with it.

Ba mẹ tôi gần đây nghỉ hưu. Mẹ tôi luôn muốn học chơi piano, vì vậy ba tôi mua cho bà một cái trong ngày sinh nhật. Một vài tuần sau, tôi hỏi bà chơi đàn như thế nào.

 

“Oh, we returned the piano.” said My Dad,

“I persuaded her to switch to a clarinet instead.”

“Ồ, ba mẹ trả lại cây đàn piano.” Ba nói,

“Ba thuyết phục mẹ thay vào đó chuyển sang chơi clarinet.”

“How come?” I asked.

“Because,” he answered, “with a clarinet, she can’t sing.”

“Vì,” ông trả lời,

“Với một cây clarinet, mẹ không thể hát.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://drive.google.com/file/d/0B46ZvKoONc3-eGxxNW9lbnBmaXc/view?pli=1
  2. http://toomva.com/tuyen-tap-truyen-cuoi-song-ngu-anh-viet-phan-1-c.46
  3. http://translateviet.com/en/chia-se/truyen-cuoi-song-ngu/vui-vui-hoc-choi-clarinet/
  4. http://www.songngu.edu.vn/tin-tuc/vui-hoc-tieng-anh/229
  5. https://www.pinterest.com/pin/401101910538077940/
  6. https://theferkel.co.uk/category/funny-people/page/5/
  7. http://forums.dctp.ws/viewtopic.php?t=5945&start=1095
  8. http://toomva.com/anh-chi-co-minh-em-only-you-c.427
  9. http://devilswink.com/blog/before-and-after-marriage/