Tạ Ơn Mẹ – Thank You, Mom – Song ngữ.

English: Susan Polis Schutz.

Việt ngữ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao.

Compile: Middle Way Group.

 

 

Thank You, Mom – Tạ Ơn Mẹ.

 

When you have a mother
who cares so much for you
that anything you want
becomes her desires.
Khi mà bạn có Mẹ hiền

Chăm lo cho bạn ngày đêm an phần

Những gì bạn muốn bạn cần

Mẹ hoan hỉ giúp, xả thân chẳng phiền.

When you have a mother
who is so understanding that
no matter what is bothering you
she can make you smile.

Khi mà bạn có Mẹ hiền

Cảm thông cùng bạn mãi thêm tuyệt vời

Bạn dù gặp cảnh buồn đời

Mẹ làm bạn nở nụ cười an nhiên.

 

 

 

When you have a mother
who is so strong that
no matter what obstacles she faces
she is always confident in front of you.

Khi mà bạn có Mẹ hiền

Me thường vững chí lại thêm can trường

Dù muôn chướng ngại cản đường

Tỏ cho bạn thấy Mẹ thường tự tin.

When you have a mother
who actively pursues her goals in life
but includes you in all her goals
you are very lucky indeed.

Khi mà bạn có Mẹ hiền

Mục tiêu cuộc sống vươn lên hàng ngày

Bao gồm cả bạn trong đây

Bạn thời may mắn tràn đầy bạn ơi.

Having a mother like this
makes it easy to grow up
into a loving, strong adult.

Ai mà có Mẹ vậy rồi

Trưởng thành thoải mái, cuộc đời lên hương

Kiên cường, mạnh mẽ, thân thương

Nhờ bàn tay Mẹ dễ dàng thành nhân.

Thank you for being this

Kind of wonderful mother

Tạ ơn Mẹ quý vô ngần

Tấm gương hiền mẫu tuyệt luân rạng ngời.

 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://tienvnguyen.net/p146a204/ta-on-me-thanks-mom
  2. http://www.imgag.com/product/full/ap/3028648/
  3. https://sylcadesigns.com/thank-you-mom/