Say xỉn – Drunk – Song ngữ

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

Say xỉn – Drunk

Bob visited his friend Joe’s house and was amazed at how well Joe treated his wife. He told her several times how attractive she was, complimented her on her culinary skills and showered her with hugs and kisses. “Gee,” Bob remarked to his friend, “you really make a big fuss over your wife.”

Bob đến thăm nhà Joe và kinh ngạc trước lối đối xử tốt của bạn đối với vợ. Anh ta nói với vợ đến mấy lần là nàng hấp dẫn ra sao, ca tụng tài nấu ăn khéo léo của nàng và ôm hôn vợ như mưa. “A,” Bob lưu ý bạn,” anh quan trọng hóa vợ anh lên đấy.”

 

“I started to appreciate her more about six months ago,” Joe said. “It has revived our marriage, and we couldn’t be happier.”

“Tôi bắt đầu đánh giá nàng cao hơn từ khoảng sáu tháng nay,” Joe nói.”Điều đó làm sống lại hôn nhân của chúng tôi, và chúng tôi hạnh phúc đến độ không thể hạnh phúc hơn được nữa.”

 

Inspired by Joe’s story, Bob hurried home, hugged his wife, told her how much he loved her, and said he wanted to hear all about her day. Instead she burst into tears.

Lây cảm hứng của bạn, Bob vội vã về nhà, ôm vợ, nói cho nàng nghe là anh yêu nàng biết bao nhiêu, và nói anh muốn nghe một ngày nàng việc ra sao.Thay vào đó nàng bỗng òa khóc.

 

“Darling,” Bob said, “whatever’s the matter?”

“This has been the worst day I’ve had for a long time,” she replied. “This morning Billy fell off his bike and hurt his ankle, then the washing machine broke down. Now, to top it off, you come home drunk!”

”Em yêu,” Bob nói, “Việc gì xảy ra với em vậy?”

“Đây là ngày tồi tệ nhất của em lâu nay,” nàng đáp.” Sáng nay Billy té xe đạp và bị đau mắt cá, sau đó máy giặt bị hư. Bây giờ, thì xong rồi, anh lại say xỉn về nhà!”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://drive.google.com/file/d/0B46ZvKoONc3-eGxxNW9lbnBmaXc/view?pli=1
  2. https://geroldblog.com/2013/12/04/5852/
  3. http://hocnua.vn/thu-vien/drunk-say-2650.html
  4. https://www.pinterest.com/pin/128915608056115972/
  5. http://cdn.theatlantic.com/static/mt/assets/jamesfallows/130523searches.jpg
  6. http://quotesgram.com/before-and-after-marriage-quotes/
  7. https://startpeeps.com/index.php?tab1=hashtag&query=love