Sakyamuni’s One Hundred Fables
Kinh Bách Dụ

Sakyamuni’s One Hundred Fables
Kinh Bách Dụ

English: Tetcheng Liao
Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Compile: Middle Way group
00. Kinh Bách Dụ – Mục Lục – Song ngữ

00. Kinh Bách Dụ – Mục Lục – Song ngữ

Index – Mục Lục
01 – The Stupid Man Takes Salt – Người Ngu Ăn Muối
02 – The Stupid Man Stores Up Milk – Để Dành Sữa
03 – The Head Is Broken With Pears – Khoanh Tay Chịu Đòn
04 – The Wife Pretends To Be Dead – Vợ Giả Chết Dối Chồng
05 – Getting Thirsty On Seeing Water – Khát Không Uống Nước
06 – The Dead Son Is About To Remain In The House – Giết Con Cho Đủ Gánh
07 – One Reckons Another Man To Be One’s Elder Brother – Nhận Người Làm Anh
08 – A Rustic Steals Clothes From The Palace Treasury – Trộm Áo Nhà Vua
09 – The Father’s Virtues Are Praised – Kẻ Ngốc Khen Cha
10 – Three-Storied House – Nhà Giàu Cất Lầu
11 – The Brahman Kills His Son – Bà La Môn Giết Con
12 – The Boiled Black Rock-Honey Syrup – Quạt Nước Đường
13 – Commenting On Someone’s Quick Temper – Sự Thật Chứng Minh
14 – Offering The Guide Up As Sacrifice To God – Giết Kẻ Dẫn Đường
15 – The Physician Gives Medicine To The Princess To Made Her Grow Up Fast – Muốn Con Mau Lớn
16 – Water The Sugar-Cane – Tưới Mía Bằng Nước Mía
17 – A Debt Of Half A Cent – Vì Nhỏ Mất Lớn
18 – Grind A Knife Upstairs – Trên Lầu Mài Dao
19 – Loss Of A Silver Bowl By Boat – Ghi Dấu Trên Thuyền
20 – The King Was Said To Have Given Rein To Cruelty – Trả Thịt
21 – A Woman Longs For A Second Child – Cầu Con
22 – Get Lignaloes From Under The Sea – Bán Trầm Hương
23 – The Thief Steals Embroidered Satin To Wrap Up Worn Clothes And Rags – Trộm Mền
24 – To Cultivate The Boiled Sesame – Gieo Mè
25 – The Fire And The Water – Nước Và Lửa
26 – The King’s Blinking Habit Is Imitated – Bắt Chước Vua
27 – Dress Whip Wounds – Trị Vết Thương
28 – Change The Wife’s Nose – Xẻo Mũi
29 – The Poor Man Burns His Coarse Woollen Clothing – Đốt Áo
30 – The Sheep-Farmer – Nuôi Dê
31 – Mason Wanted – Mua Lừa
32 – A Trader Steals Gold – Trộm Vàng
33 – Hacking A Tree Down For Fruit – Chặt Cây Tìm Trái
34 – To Send Pure Spring Water – Thâu Ngắn Đường Đi
35 – The Mirror In A Valuable Case – Thấy Bóng Trong Gương
36 – To Blind An Immortal – Lầm Móc Con Mắt
37 – To Kill A Herd Of Cattle – Giết Trâu
38 – Yelling At Water – Bảo Nước Đừng Chảy
39 – House Painting – Sơn Tường
40 – To Cure Baldness – Người Sói Đầu Tìm Thuốc
41 – Pisacah Devils – Hai Con Quỷ Tranh Vật
42 – The Trader And The Dead Camel – Che Da Lạc Đà
43 – To Grind A Big Stone – Mài Đá
44 – Eating Half A Pancake – Ăn Bánh
45 – The Slave Guards The Door – Giữ Của
46 – To Steal The Yak – Ăn Trộm Trâu
47 – The Poor Man Crows Like A Duck – Giả Tiếng Chim Kêu
48 – The Fox Was Hit By A Snap To Twig – Chó Và Cây
49 – Boys’ Argument On The Subject Of Hair – Vị Tiên Lầm Lộn
50 – To Cure A Hunchback – Sửa Lưng Gù
51 – A Maid And Her Five Masters – Người Tớ Gái
52 – The Musician – Trò Vui Giả Dối
53 – The Master’s Aching Legs – Lão Sư Bị Hành Hạ
54 – The Snake’s Argument – Đầu Và Đuôi Rắn Tranh Cãi
55 – To Be A King’s Barber – Cạo Râu Vua
56 – To Ask Nothing – Cái Không Có
57 – Treading On The Elder’s Mouth – Bị Đạp Rụng Răng
58 – The Two Brothers And Their Inheritance – Chia Của
59 – Watching Urn Making – Xem Làm Bình
60 – Seeing The Shadow Of Gold At The Bottom Of A Pond – Thấy Vàng Dưới Nước
61 – Brahma’s Disciple Can Create All Things – Tạo Hình Người
62 – The Patient Eats The Pheasant Meat – Ăn Thịt Gà
63 – An Actor Wearing A Demon’s Garment – Chạy Trốn
64 – An Evil Demon In The Old House – Quỷ Trong Nhà Cũ
65 – Five Hundred Happy Pills – Ăn Bánh Độc
66 – Reading The Sailing Methods – Chết Chìm
67 – A Bet Over A Cake – Đánh Cuộc
68 – Bearing A Grudge Against One Another – Hại Người Thành Hại Mình
69 – The Man Eats Quickly – Tổ Truyền Ăn Mau
70 – To Taste Apples – Nếm Trái Cây
71 – The Man Who Turned Blind – Đui Mắt
72 – An Operation On The Mouth – Sưng Môi
73 – The Horse Was Dead – Ngựa Đen, Đuôi Trắng
74 – Becoming A Common Monk – Mang Bình Nước Tắm
75 – The Camel And The Jar Are Both Lost – Giết Lạc Đà
76 – The Farmer Longed For The Princess – Nông Phu Mơ Tưởng Công Chúa
77 – To Milk A Donkey – Tìm Sữa
78 – The Son’s Trips – Đi Không Rồi Lại Về Không
79 – Carrying Chairs For The King – Gánh Ghế Cho Vua
80 – To Take An Enema – Uống Thuốc Để Rửa
81 – Getting Bitten By A Bear – Không Nên Vu Oan Cho Người Hiền Đức
82 – The Cultivation Of The Land – Gieo Lúa
83 – A Female Monkey – Khỉ Bị Đánh
84 – Dogs Were Beaten When The Lunar Eclipse Happened – Nguyệt Thực
85 – The Woman Who Had Sore Eyes – Đau Mắt
86 – The Father And His Son’s Earrings – Vì Của Giết Con
87 – The Robber’s Joy – Bọn Cướp Chia Của
88 – The Female Monkey And A Handful Of Beans – Khỉ Mất Đậu
89 – The Gold Weasel – Chuột Vàng Và Rắn Độc
90 – Picking Up Money – Lượm Được Tiền
91 – The Poor Want To Have As Much As The Rich – Người Nghèo
92 – The Child Gets Happy Pills – Đứa Nhỏ Được Đường
93 – The Old Woman Caught A Bear – Bà Già Đánh Cọp
94 – The Mani And The Sewer – Hiểu Lầm
95 – A Dove – Hai Chim Bồ Câu
96 – Pretending To Be Blind – Giả Mù
97 – The Woollen Coat Was Robbed By The Wicked Thief – Cướp Áo Lông Dê
98 – A Boy Caught A Big Turtle – Đứa Nhỏ Bắt Rùa

Sources:

Tài liệu tham khảo:

1. http://www.buddhism.org/Sutras/2/FablesSutra.htm
2. https://tienvnguyen.net/a615/kinh-bach-du-sakyamuni-s-one-hundred-fables
3. https://phatphapungdung.com/phap-bao/kinh-bach-du-thich-tam-chau-dich-113682.html
4. https://daitangkinh.net/?f=Kinh-Bach-Du/1#c2
5. https://dspace2.creighton.edu/xmlui/handle/10504/82822
6. https://quangduc.com/a32166/kinh-bach-du