Poems – Music – Thơ – Nhạc

When You Thought I Wasn’t Looking 

Khi Mẹ Nghĩ Con Đã Không Để Ý
English: Mary Rita Schilke Korzan

Vit ng: Nguyễn Văn Tiến
Compile: Middle Way

01. Khi M nghĩ con đã không nhìn thy – When You Thought I Wasn’t Looking – Song ng

pastedGraphic.png

   01. Khi M nghĩ con đã không nhìn thy – Song ng

When You Thought I Wasn’t Looking

Khi M nghĩ con đã không nhìn thy

A message every parent should read, because your children are watching you and doing as you do, not as you say.

Mt thông đip mà mi ph huynh nên đc, bi vì con cái ca bn đang theo dõi bn và làm như bn làm, không phi như bn nói.

pastedGraphic_1.png

When you thought I wasn’t looking

You hung my first painting on the refrigerator

And I wanted to paint another.

Khi m nghĩ con đã không đ ý

M treo bc tranh con sơn v đu tiên trên t lnh

Nh m, mà con mun sơn v thêm các bc tranh khác.

pastedGraphic_2.png

When you thought I wasn’t looking

You fed a stray cat

And I thought it was good to be kind to animals.

Khi m nghĩ con đã không đ ý

M ly cơm cho mèo hoang ăn

Nh m mà con hiu, t tế vi loài vt là mt chuyn làm tt.

pastedGraphic_3.png

When you thought I wasn’t looking

You baked a birthday cake just for me

And I knew that little things were special things.

Khi m nghĩ con đã không đ ý

M nướng bánh sinh nht, ch vì cho con vui thích

Nh m mà con hiu được các vic làm nh, là các vic làm đc bit.

pastedGraphic_4.png

When you thought I wasn’t looking

You said a prayer

And I believed there was a God that I could always talk to.

Khi m nghĩ con đã không đ ý

M cu nguyn

M cho con nim tin, là con luôn luôn có th cu nguyn Tri Pht.

pastedGraphic_5.png

When you thought I wasn’t looking

You kissed me good-night

And I felt loved.

Khi m nghĩ con đã không đ ý

M hôn con trước khi con ng

Nh m, mà con cm thy thương yêu.

pastedGraphic_6.png

 

When you thought I wasn’t looking

I saw tears come from your eyes

And I learned that sometimes things hurt –

But that it’s alright to cry.

Khi m nghĩ con đã không đ ý

Con nhìn thy giòng l t đôi mt m

M giúp cho con hiu rng, đôi khi mình đau kh

Khóc là điu rt t nhiên, cho nên mình chng cn xu h.

pastedGraphic_7.png

When you thought I wasn’t looking

You smiled

And it made me want to look that pretty too.

Khi m nghĩ con đã không đ ý

M cười

M làm cho con mun có gương mt tươi đp, ging như m.

pastedGraphic_8.png

When you thought I wasn’t looking

You cared

And I wanted to be everything I could be.

Khi m nghĩ con đã không đ ý

M quan tâm đến con

M cho con nim tin, là con có th làm được mi điu con mong mun.

pastedGraphic_9.png

                                        

 

When you thought I wasn’t looking –

I looked …

And wanted to say thanks

For all those things you did

When you thought I wasn’t looking.

Khi m nghĩ con đã không đ ý –

Con đã đ ý …

Và con mun nói li cm ơn m

V tt c mi điu m đã làm

Khi mà m nghĩ rng, con đã không đ ý.

pastedGraphic_10.png

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/p146a432/khi-me-nghi-con-da-khong-de-y-when-you-thought-i-wasn-t-looking
  2. Note: http://kubik.org/lighter/looking.htm
  3. Photo 1: https://www.facebook.com/HeavenonEarthVideoContest/posts/when-you-thought-i-wasnt-lookingby-mary-rita-schilke-korzanwhen-you-thought-i-wa/1334867476605022/
  4. Photo 2: https://yesterdaysprophecy.com/thought-wasnt-looking/
  5. Photo 3 – 9:  http://kidsjoyschool.com/when-you-thought-i-wasnt-looking/
  6. Photo 11: https://www.alamy.com/stock-photo-happy-mothers-day-cartoon-174566545.html