Pha Trà Lá Xanh Nhật Bản – Brew loose leaf Japanese green tea – Song ngữ

English: Chadoteahouse Japan.

Viet ngữ: Lotus Group.

Compile: Thánh Thông.

 

Brew loose leaf Japanese green tea – Pha Trà Lá Xanh Nhật Bản


 

I. Prepare – Chuẩn bị

 

Once understand the basics of brewing tea, including using the right amount of tea leaves, the right kind and temperature of water, you can brew the perfect cup of tea!

Một khi bạn đã hiểu được những điều cơ bản của việc pha trà, bao gồm việc sử dụng đúng số lượng lá chè, đúng loại và nhiệt độ của nước, bạn có thể pha một trà hoàn hảo!


Green tea is one of the most beneficial health tonics you can drink. It’s worth the little extra time and trouble it takes – to make a truly flavorful and healthy cup.

Trà xanh là một trong những chất bổ dưỡng có lợi cho sức khoẻ mà bạn có thể uống. Một chút thời gian bỏ ra thực sự là có giá trịđể pha một tách trà thơm ngon và bổ dưởng.

 

You should buy in a small quantity. Since a single ounce of tea – could produce about 15 to 30 cups tea liquor, so the best way to ensure your tea is fresh to purchase it in a small amount — two to four ounces at most.

Bạn nên mua trà với một lượng nhỏ. Vì một ounce trà (1oz) – thể pha khoảng từ 15 đến 30 tách, vì thế bạn nên mua nó với một lượng nhỏ – hai đến bốn ounces là tốt nhất, đó cách tốt nhất để đảm bảo rằng trà của bạn luôn tươi.

 

1. Store Green tea – Lưu trữ trà xanh

 

The ideal location for storing Japanese tea is a cool, dry and dark place, this is because deterioration occurs – when the teas leaves absorb moisture, or are placed in a hot environment or encounter the sun’s rays.

Vị trí lý tưởng để bảo quản trà Nhật Bản là nơi mát, khô và tối, đó là do sự hư hỏng xảy ra – khi mà trà hấp thụ độ ẩm hoặc được đặt trong một môi trường nóng hoặc gặp tia nắng.

 

One can definitely store the tea in a refrigerator or freezer to maintain freshness, however there are a few things to be aware of when you do this.
First, tea leaves absorb other flavors very easily, so it is important that you tightly seal the leaves in a plastic bag.
Một ai đó chắc chắn có thể lưu trữ trà trong tủ lạnh hoặc tủ đá để giữ được độ tươi, tuy nhiên có một số điều cần biết khi bạn làm điều này.

Thứ nhất, lá trà hấp thụ các hương vị khác rất dễ dàng, vì vậy điều quan trọng là bạn nên gi thật kín các lá trong một túi nhựa.


Second, when you remove the tea from the fridge, it is important to wait until the tea has returned to room temperature before you open the bag.
Thứ hai, khi bạn lấy trà khỏi tủ lạnh, điều quan trọng là đợi cho đến khi trà đã trở lại nhiệt độ bình thường trong phòng trước khi bạn mở túi.


This is important because any sudden change in temperature can cause condensation in the bag, potentially degrading the tea through moisture. So, we recommend that you store your unopened tea package in the fridge or freezer, but, once opened, we recommend that it is stored in a cool, dry and dark location, away from smells, heat, light and humidity.

Điều này rất quan trọng bởi vì bất kỳ thay đổi đột ngột nào về nhiệt độ có thể gây ra trà đóng khối lại trong túi, có khả năng phân huỷ trà qua độ ẩm. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên lưu trữ gói trà chưa mở trong tủ lạnh hoặc tủ đá, nhưng khi mở ra, chúng tôi khuyên bạn nên cất giữ ở nơi thoáng mát, khô và tối, tránh xa mùi, nóng, ánh sáng và độ ẩm.

 

Store your tea in a cool, dry, dark place. Be aware of condensation, and never open the bag until the tea is at the same temperature as where you’re opening it. Make sure that you pack your tea air-tight, as tea easily absorbs other flavors and smells.

Lưu trữ trà của bạn ở nơi mát, khô và tối. Cẩn thận trà thành khối đặc lại, và không bao giờ mở túi cho đến khi trà ở cùng nhiệt độ như nơi bạn đang mở nó. Hãy chắc chắn rằng bạn gói trà kín hơi, vì trà dễ dàng hấp thụ các mùi vị khác.

 

2. Use loose tea leaves – Hãy dùng lá trà rời

 

Optimal health benefits can be derived from using loose leaf green tea in its least – processed state – tea leaves. Tea bags, don’t quite provide the same benefit as the entire green tea leaf, although a superior quality, organic tea source will do just fine. It’s also important to obtain your tea from a source that guarantees the tea’s freshness.

Lợi ích sức khoẻ tối ưu có thể được bắt nguồn từ việc sử dụng lá trà xanh rời – trạng thái ít được chế biến nhất. Trà túi, không mang lại lợi ích như lá chè xanh, mặc dù chất lượng cao, cũng cần nguồn gốc trà được trồng bằng hữu cơ. Điều quan trọng là mua trà từ nguồn bảo đảm độ tươi của trà.

 3.  Water for tea brewing – Nước dùng cho pha trà

 

Water temperature is a very important component of brewing tea, as the hotter the water is the stronger the tea will be. It is important to note, however, that an overly hot cup of water might leave you with burnt leaves and a bitter taste.

Nhiệt độ của nước là một thành phần rất quan trọng của việc pha trà, vì nước quá nóng sẽ làm cho trà trở nên quá đậm. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là một tách nước quá nóng có thể khiến lá trà bạn bị luộc và có vị đắng.

 

The higher-grade teas should be brewed with a temperature of 70 °C (160°F) or lower, as this allows the sweetness from the L-Theanine to remain in the brew, without the associated astringency of tannin (from green tea antioxidant polyphenol) and bitterness of caffeine.

Các loại trà cao cấp nên được pha với nhiệt độ 70°C (160 °F) hoặc thấp hơn, vì điều này cho phép vị ngọt từ L-Theanine vẫn còn trong lúc pha, mà không có s liên quan đến việc làm giảm vị chát của tanin (từ chất chống oxy hóa polyphenol), và vị đắng của caffeine.


If you find that your tea tastes bitter, lower the temperature of the water and reduce the amount of tea leaves that you use.

Nếu bạn thấy rằng trà của bạn có vị đắng, hạ nhiệt độ nước và giảm lượng lá trà mà bạn sử dụng.

 

Pro tip! After you boil the water, pour it into teacups, and let it sit until the water has dropped to its ideal temperature, then pour your water into the teapot. This lowers the amount of time it takes to cool down the water, as just from pouring it in the cups it loses 5-10 °C in temperature.

Mẹo từ chuyên gia! Sau khi đun sôi nước, đổ nó vào tách trà, và để nó đó cho đến khi nước đã giảm xuống nhiệt độ lý tưởng của nó (70°C (160°F), sau đó đổ nước của bạn vào ấm trà. Điều này làm giảm lượng thời gian cần thiết để làm mát nước, như chỉ khi đổ nó vào cốc nó sẽ mất khoảng 5-10 °C.

 

– We recommend using soft water (more acid). Water hardness (more alkaline) makes different taste of tea.

– If you use tap water, boil the water for a few minutes to remove the smell of chlorine.

– As we mentioned above, though, make sure that you use lower temperatures for higher grade tea leaves. This ensures the best tasting tea liquor possible.

– Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng nước mềm (nhiều axit hơn). Độ cứng của nước (nhiều chất kiềm) làm cho hương vị của trà trở nên khác biệt.

– Nếu bạn sử dụng nước máy, hãy đun sôi nước trong vài phút để loại bỏ mùi clo.

– Như chúng ta đã đề cập ở trên, tuy nhiên, đảm bảo rằng bạn sử dụng nhiệt độ thấp hơn cho lá trà cấp cao hơn (như Gyokuro). Điều này đảm bảo cho nước trà ngon nhất có thể.

 

Start with fresh, cold water, preferably filtered. You don’t want that stale water that has been sitting in the kettle on the stovetop since yesterday.

Bắt đầu bằng nước lạnh, lạnh, tốt nhất là lọc. Bạn không muốn nước củ đó đã được đựng trong ấm đun nước trên mặt bếp từ hôm qua.

 

4. Measuring the amount of green tea

 

Typical green teas are brewed with 1 heaping teaspoon (5 grams) per 1 cup of water, but this can vary depending on the tea. One batch can be used 3 or 4 times. If you’re concerned about caffeine, throw out the first batch – most of the caffeine will be in that one.

Các loại trà xanh điển hình được pha với 1 muổng cà phê đầy (5 grams) cho mỗi 1 cup nước, nhưng điều này có thể thay đổi tùy thuộc vào trà. Một mẻ trà có thể uống được 3 hoặc 4 lần. Nếu bạn quan tâm đến caffeine, hãy bỏ mẻ đầu – hầu hết các chất caffeine sẽ có trong đó.

 

5. How long should I brew the tea for?

 

Well, it depends on what you want your final brew to taste like. One will find that the longer you brew your tea leaves for, the stronger, and more bitter, the cup will be as the time allows more tannins and caffeine to escape into the water, which are both responsible for astringency and bitterness.

Vâng, nó phụ thuộc vào những gì bạn muốn hương vị cuối cùng của nước trà sẽ như thế nào. Người ta sẽ thấy rằng bạn càng pha trà lá càng lâu, thì càng đậm, và

đắng hơn, trà ngâm lâu trong cốc sẽ để nhiều chất chát tannin và caffeine hòa tan vào trong nước nhiều hơn, cả hai thứ này làm cho nước trà bị se lại và đắng.

 

Brewing time is also determined by the type of tea that you use.

For example:

– Fukamushi tea is brewed for a shorter time than Asamushi tea. Because Fukamushi is steamed longer than Asamushi, the tea is powderier, and therefore also quicker to brew.

– Gyokuro tea, as another example, is brewed for a longer time with cooler water, which allows one to fully appreciate the flavor and characteristic sweetness of L-Theanine.

Thời gian pha trà cũng được xác định bởi loại trà mà bạn sử dụng.

Ví dụ:

– Trà Fukamushi được pha trong thời gian ngắn hơn so với trà Asamushi. Bởi vì Fukamushi được hấp lâu hơn Asamushi, lá trà nát hơn, và do đó cũng nhanh hơn để pha.

– Trà Gyokuro, như một ví dụ khác, được pha trong một thời gian dài với nước nguội hơn (140 °F), cho người ta đánh giá đầy đủ hương vị và vị ngọt đặc trưng của L-Theanine.

 

II. Brewing Japanese Loose Leaves Green Tea – Pha Trà Lá Xanh Nhật Bản

1. The Simple Way – Cách Đơn Giản

 

      1 tspn – 1/2 cup of 140°F water – steep 3 minutes

 

This approach does not require any special equipment such as tea pot.

You can use any type of mesh strainer to filter the green tea.

– First time brewing: put 1 teaspoon loose leaf green tea into 1/2 cup of hot water about 140 °F – 160 °F – steeping for 3 minutes (hot water here, means: mix 50/50 boiled water and bottle spring water) for most common green tea. Add another ¼ cup of hot water after steeping tea 3 minutes (the tea liquor now is about 130°F) – perfect temperature to serve.

– Second time brewing: adjust the amount of loose leaf green tea for your taste.

Phương pháp này không đòi hỏi bất kỳ thiết bị đặc biệt nào như cái ấm trà.

Bạn có thể sử dụng bất kỳ loại lưới lọc để lọc trà xanh.

– Pha lần đầu tiên: Cho 1 muỗng cà phê lá trà xanh vào 1/2 chén nước nóng khoảng 140°F – 160°F – ngâm trong 3 phút (nước nóng ở đây, có nghĩa là: trộn 50/50 nước đun sôi và nước suối đóng chai) cho trà xanh phổ biến nhất. Thêm một ¼ cốc nước nóng sau khi ngâm trà 3 phút (nước trà bây giờ khoảng 120°F – 130°F) – đó là nhiệt độ lý tưởng để uống.

– Pha chế lần 2: điều chỉnh lượng trà xanh lá rời cho hương vị của bạn.

 

Note:

 

– 50/50 hot/bottle spring water. Also called “Yin – Yang water” in Chinese Medicine. Also called 음양탕 (Eum-yang-tang) in Korean. It’s rather quite well-known in oriental medicine; by combining the natures of the positive and the negative, this water perks up your system and stimulates circulation.

 

Chú thích:

 

– 50/50 Nước nóng/nước đóng chai. Cũng gọi là “Nước Âm Dương” trong Y học Trung Quốc. Cũng còn được gọi là 음양 (Eum-yang-tang) bằng tiếng Hàn. Nó khá nổi tiếng trong y học phương Đông; bằng cách kết hợp bản chất của dương và âm, nước này làm cho bạn được tăng lực và kích thích máu lưu thông.

 

2. The Advanced Way – Phương Pháp Cấp Tiến

1. Selecting the right tea pot – Chọn Ấm Trà

This approach requires a Japanese Tea Pot. There are different types of tea pots such as: Fukamushi teapot – using for Fukamushi sencha green tea which are deep steamed green tea, we recommend which is made specifically for Deep Steam Green Tea. Characteristic of Fukamushi tea pot is that it has finer mesh to be able to capture finer tea leaves, as Fukamushi sencha tea usually contains finer tea leaves than other types of green tea.

Phương pháp này đòi hỏi phải có Ấm Trà Nhật. Có nhiều loại ấm khác nhau như: Ấm trà Fukamushi – dùng cho trà xanh Fukamushi sencha là trà xanh hấp đậm đặc, chúng tôi khuyên bạn nên chuẩn bị đặc biệt cho loại Trà Xanh này. Đặc điểm của ấm trà Fukamushi là nó có lớp trán mịn hơn bên trong để lá trà có thể nở hết khi pha, vì trà Fukamushi sencha thường chứa lá chè tốt hơn các loại trà xanh khác.

 

If you do not have a Fukamushi Tea Pot, which you can use any type of tea pots, but try to find ones with finer mesh.

Nếu bạn không có một cái ấm trà Fukamushi, thì bạn có thể sử dụng bất cứ loại ấm trà nào, nhưng hãy tìm chiếc ấm có lớp trán mịn hơn bên trong.

 

2. Selecting water temperature – Chọn độ nóng của nước.

Water is essential when brewing green tea. It is the best to use soft water with less mineral to get the best result. Hard water with mineral breaks down elements in green tea, which breaks the taste.

Nước là rất cần thiết khi pha trà xanh. Tốt nhất là sử dụng nước mềm với khoáng chất ít hơn để đạt được kết quả tốt nhất. Nước cứng với khoáng chất sẽ phá vỡ các yếu tố trong trà xanh, phá vỡ hương vị.

 

If you have access to water softer filtering system, use water filtered by them. If using bottled water, do not use the ones with “Added Mineral”.

Boil water until 212°F for 4-5 minutes and cool down to 160 °F.  By boiling water first, it removes the smell of chloride.

Nếu bạn có hệ thống lọc nước mềm, hãy sử dụng nước lọc bởi chúng. Nếu sử dụng nước đóng chai, không sử dụng những thứ có chứa “Khoáng sản được thêm vào”.

Đun sôi nước đến 212 °F trong 4-5 phút và làm nguội xuống 160°F. Trước tiên, bằng cách đun sôi nước, để loại bỏ mùi của clorua.

 

However, 160°F water can be the most common for brewing high quality green tea and maybe standard temperature that would work for any type of green tea. This approach in Japanese is called “yuzamashi” which translates to “cooled-down” water.

Tuy nhiên, nước nóng 160°F có thể là phổ biến nhất để pha trà chất lượng cao và có thể là nhiệt độ tiêu chuẩn có thể áp dụng cho bất kỳ loại trà xanh nào. Phương pháp này tiếng Nhật được gọi là “yuzamashi”, nghĩa là làm nước “nguội xuống”.

 

3. Prepare for brewing green tea – chuẩn bị pha trà

 

  – Rinse tea step – can help washing and waking up the tea leaves.

ớc rửa – có thể giúp rửa lá trà và đánh thức lá trà.

 4. Time for brewing the green tea – Thời gian pha trà xanh

Well, it depends on what you want your final brew to taste like. One will find that the longer you brew your tea leaves for, the stronger, and more bitter, the cup will be as the time allows more tannins and caffeine to escape into the water, which are both responsible for astringency and bitterness.

Vâng, nó phụ thuộc vào những gì bạn muốn hương vị cuối cùng của nước trà sẽ như thế nào. Người ta sẽ thấy rằng bạn càng pha trà lá càng lâu, thì càng đậm, và đắng hơn, trà ngâm lâu trong cốc sẽ để nhiều chất chát tannin và caffeine hòa tan vào trong nước nhiều hơn, cả hai thứ này làm cho nước trà bị se lại và đắng.

 

Brewing time is also determined by the type of tea that you use.

For example:

– Fukamushi tea is brewed for a shorter time than Asamushi tea.

Because Fukamushi is steamed longer than Asamushi, the tea is powderier, and therefore also quicker to brew.

– Gyokuro tea, as another example, is brewed for a longer time with cooler water, which allows one to fully appreciate the flavor and characteristic sweetness of L-Theanine.

Thời gian pha trà cũng được xác định bởi loại trà mà bạn sử dụng.

Ví dụ:

– Trà Fukamushi được pha trong thời gian ngắn hơn so với trà Asamushi. Bởi vì Fukamushi được hấp lâu hơn Asamushi, lá trà nát hơn, và do đó cũng nhanh hơn để pha.

– Trà Gyokuro, như một ví dụ khác, được pha trong một thời gian dài với nước nguội hơn (140°F), để cho người ta đánh giá đầy đủ hương vị và vị ngọt đặc trưng của L-Theanine.

5. Rotate tea pot – Lắc ấm trà

 

The trick is to fill the tea pot with 70% full of 160°F water. By doing so, it spreads the scent to the remaining 30 percent of the tea pot, which then pours in to the tea cups.

Thủ thuật là cho nước 160°F – chiếm 70% ấm trà. Làm như vậy, trà có chổ để chứa hương vị đến 30 phần còn lại của ấm trà, và sau đó sẽ được rót vào tách.

Rotate the tea pot slowly for about 60 seconds. This allows green tea to open up and soak through hot water evenly.

Xoay ấm trà chầm chậm trong khoảng 60 giây. Điều này cho phép lá trà xanh nở ra và ngấm nước nóng đều hơn.

 

6. Pour green tea liquor to cup – Châm trà vào từng chén

When pouring the green tea liquor to multiple tea cups, do not pour one by one (cup 1-> cup 2-> cup 3). By doing so, the green tea liquor in cup #1 is lighter than cup #3. Since the darker element of green tea tends to sit at the bottom of the tea pot.

Khi châm nước trà xanh cho nhiều chén trà, không nên đổ từng chén một (chén 1 -> chén 2-> chén 3). Nếu làm như vậy, nước trà xanh trong cốc # 1 sẽ nhạt hơn ly # 3. Vì phần đậm của trà xanh có xu hướng lắng đọng ở dưới đáy của ấm trà.

 

Slowly, pour little by little by rotating each cup as: (cup 1->cup 2-> cup 3-> cup 1-> cup 2-> cup 3). For 370cc tea pot, rotate about 3-4 times between cups. This action makes each cup to taste the same.

Châm từ-từ, từng chút một bằng cách luân phiên mỗi chén như: (chén 1 -> chén 2-> chén 3-> chén 1 -> chén 2-> chén 3). Đối với ấm trà 370cc, xoay cái ấm khoảng 3-4 lần giữa các chung. Châm trà cách này làm cho mỗi tách hương vị đều giống như nhau.

 

7. Pour tea liquor out until the last drop – Rót nước trà ra đến giọt cuối cùng

 

Please pour to the last drop. The later drops tend to be darker in color. The last drops have the most amount of aroma and elements, so you do not want to miss out the best part.

Hãy chắt ra hết tới giọt cuối cùng. Các giọt sau – xu hướng có màu sẫm hơn. Những giọt cuối cùng có nhiều mùi thơm và các nguyên tố, bạn không nên bỏ lỡ phần tốt nhất.

  1. Serving Japanese Green tea – Dùng trà xanh Nhật Bản

After steeping your tea, the leaves should be fully opened and infused perfectly. Don’t shake hard, instead – slowly round your teapot and, pour the tea liquor slowly little by little into each of your teacups to make it even.

Sau khi ngâm trà, lá phải được mở ra hoàn toàn và hương vị của lá trà được chiết ra hết. Đừng lắc mạnh, thay vào đó – từ từ xoay tròn ấm trà của bạn, và rót nước trà từ từ từng chút một vào mỗi tách trà của bạn để làm cho các tách trà giống như nhau.

 

Make sure that you remove all of the liquid from your teapot so that you can prepare your tea for its second infusion. (slightly lift the teapot’s lid for a short time, releasing steam and heat)

Hãy chắc chắn rằng bạn loại bỏ tất cả các chất lỏng từ ấm trà của bạn để bạn có thể chuẩn bị pha trà cho lần thứ hai. (nhẹ nhàng nhấc nắp ấm trà lên trong một thời gian ngắn, để hơi nước nóng thoát ra)

 

To enjoy the tea liquor of second infusion, use slightly higher temperature water and steep short time as tea leaves are already opened so no need to wait.
The higher-grade tea can be good for up to second infusion, and premium grade tea can be good through its third even fourth infusion.

Để thưởng thức mẻ nước trà lần thứ hai, hãy dùng nước có nhiệt độ cao hơn một chút và thời gian ngắn hơn vì lá chè đã được mở nên không cần phải đợi.

Trà tốt hơn có thể pha cho đến lần thứ hai, và trà có phẩm chất tốt hơn có thể pha đến lần thứ ba thậm chí thứ tư.

 9. Summary – Sơ lược

   

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.antioxidants-for-health-and-longevity.com/how-to-brew-green-tea.html
  2. https://www.chadoteahouse.com/how-to-brew-teas
  3. https://www.teatulia.com/tea-101/how-to-brew-tea.htm
  4. https://maryseeo.wordpress.com/2014/08/021/rejuvenate-with-yin-yang-water/
  5. https://shihateacomfort.com/green-tea-ingredients/