Ông Đồ – The village School Teacher – Song ngữ

English: Vu Dinh Lien.

Việt ngữ: Vũ Đình Liên.

Compile: Middle Way Group.

 

Ông Đồ – The village School Teacher

 

 

 

Spring 71 years ago 1936, the poet’s poem Vu Dinh Lien published in Tinh Hoa newspaper. In Phong Hoa newspaper in the same year, there was also a very short story of Ông Đồ Nhỏ (The village School Teacher) of Thach Lam, in a group of short stories named Bó Hoa Xuân (The Spring Bouquet) of 8 stories by two authors Thach Lam, Khai Hung.

Mùa Xuân cách đây 71 năm trước 1936, bài thơ ông đồ của nhà giáo Vũ Đình liên đăng trên báo Tinh Hoa. Trên báo Phong Hóa cùng năm ấy cũng đăng truyện rất ngắn Ông Đồ Nhỏ của Thạch Lam, trong một nhóm truyện ngắn có tên Bó Hoa Xuân gồm 8 truyện của hai tác giả Thạch Lam, Khái Hưng.

The village School Teacher’s poem was very famous and lived up to now. And the short story of Thach Lam appeared at the same time and the same topic, but the article of Thach Lam would probably contribute to clarifying the lyrical portrait of “The village School Teacher” – Vu Dinh Lien’s poem.

Bài thơ ông Đồ đã rất nổi tiếng và sống mãi đến nay. Còn truyện ngắn của Thach Lam xuất hiện cùng một thời điểm, cùng một chủ đề nhưng bài văn của Thạch Lam có lẽ sẽ góp phần làm rõ nét hơn bức chân dung ông Đồ trữ tình trong thơ của Vũ Đình Liên.

 

Year after year when beach blossoms bloomed.
An elderly learned man was seen,
Displaying his ink well and red papers
On the roadside where people were walking by.

Mỗi năm hoa đào nở.

Lại thấy ông đồ già

Bày mực tầu giấy đỏ.

Bên phố đông người qua.

 

Many hired him to write parallel poems.
His calligraphic style was audibly praised
“To be of a genius with pen strokes,

Like phoenix dancing and dragon flying.”

Bao nhiêu người thuê viết.

Tấm tắc ngợi khen tài

Hoa tay thảo những nét.

Như phượng múa rồng bay!

 

Then, fewer and fewer customers showed up.
Where were all the patrons?
Red papers faded with sorrow;
Ink caked in sunken well…

Nhưng mỗi năm mỗi vắng.

Người thuê viết nay đâu

Giấy đỏ buồn không thắm.

Mực đọng trong nghiên sầu!

 

He was still sitting there,
Unnoticed by passers-by.
Yellow leaves dropped on red papers,
And rain drops fluttered in the gloomy sky.

Ông đồ vẫn ngồi đấy.

Qua đường không ai hay

Lá vàng rơi trên giấy.

Ngoài trời mưa bụi bay.

 

This year peach blossoms bloom again,
But, the old man is no longer there,
Where are you now,
Those venerated souls of yesterday?

Năm nay đào lại nở.

Không thấy ông đồ xưa

Những người muôn năm cũ.

Hồn ở đâu bây giờ?

 

 

“This year peach blossoms bloom again.
The old man is no longer there.

Where there is only a red bird singing…”

“Năm nay đào lại nở.

Không thấy ông đồ xưa.

Nơi đây chỉ có một con chim đỏ đang hát…”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://kientruc2014.com/ongdo.htm
  2. https://www.pinterest.com/magicseasons/flowers/
  3. http://www.trungthu.us/XuanTi/OngDo.htm
  4. https://www.facebook.com/cafebiz.vn/photos/