Ông chết như thế nào? – How did you die? – Song ngữ

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

Ông chết như thế nào? – How did you die?

 

Two men waiting at the pearly gates strike up a conversation.

The first man asks the second. “So, how’d you die?”

Hai người đàn ông đợi ở cổng ngọc bắt đầu một cuộc nói chuyện. Người thứ nhất hỏi người thứ hai: “Sao ông chết vậy?”

 

“I froze to death,” says the second.

“That’s awful,” says the first man.

“How does it feel to freeze to death?”

“Tôi bị đóng băng đến chết,” người thứ hai

“Thật khủng khiếp,” người thứ nhất nói.

“Ông cảm thấy ra sao khi bị đóng băng tới chết?”

 

“It’s very uncomfortable at first”, says the second man.

“You get the shakes, and you get pains in all your fingers and toes. But eventually, it’s a very calm way to go.

“Trước hết ông cảm thấy rất khó chịu”, người thứ hai nói.

“Ông bị run, và ông cảm thấy đau ở tất cả các ngón tay và chân. Nhưng cuối cùng sẽ cảm thấy rất êm đềm để ra đi.

 

You get numb and you kind of drift off, as if you’re sleeping.

How about you, how did you die?”

Ông bị tê cóng và ông cảm thấy kiểu như trôi đi, như thể ông đang ngủ.

Còn ông thì sao, ông chết như thế nào?”

 

“I had a heart attack,” says the first man.

“You see, I knew my wife was cheating on me, so one day I showed up at home unexpectedly. I ran up to the bedroom, and found her alone, knitting. I ran down to the basement, but no one was hiding there, either.

“Tôi bị đau tim,” người đàn ông thứ nhất nói.

“Ông coi, tôi biết vợ tôi đang lừa dối tôi, vì vậy một ngày kia tôi xuất hiện bất ngờ ở nhà. Tôi chạy lên phòng ngủ, và thấy cô ta một mình đang đan đồ. Tôi chạy xuống tầng hầm nhưng cũng không ai nấp ở đó.

 

I ran up to the second floor, but no one was hiding there either.

I ran as fast as I could to the and just as I got there, I had a massive heart attack and died.”

Tôi chạy lên tầng hai, nhưng cũng không ai núp ở đó.

Tôi chạy hết sức tôi lên gác mái, nhưng khi tôi vừa đến đó thì tôi bị một cơn đau tim nặng và chết.”

 

The second man shakes his head.

“That’s so ironic,” he says.

“What do you mean?” Asks the first man.

“If you had only stopped to look freezer, we’d both still be alive.”

Người đàn ông thứ hai lắc đầu. 

“Thật quá mỉa mai,” ông ta nói.

“Ông muốn nói gì?” người đàn ông thứ nhất

“Nếu ông chỉ việc dừng lại để nhìn vô máy ướp lạnh thì hai ta

hẳn đã còn sống.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://drive.google.com/file/d/0B46ZvKoONc3-eGxxNW9lbnBmaXc/view?pli=1
  2. http://toomva.com/tuyen-tap-truyen-cuoi-song-ngu-anh-viet-phan-1-c.46
  3. http://translateviet.com/en/chia-se/truyen-cuoi-song-ngu/vui-vui-hoc-choi-clarinet/
  4. http://www.songngu.edu.vn/tin-tuc/vui-hoc-tieng-anh/229
  5. https://www.pinterest.com/pin/401101910538077940/
  6. https://theferkel.co.uk/category/funny-people/page/5/
  7. http://forums.dctp.ws/viewtopic.php?t=5945&start=1095
  8. http://toomva.com/anh-chi-co-minh-em-only-you-c.427
  9. http://devilswink.com/blog/before-and-after-marriage/