Nước chanh để ngừa ung thư? – Lemons Cure Cancer? – Song ngữ

English: Baltimore’s Health Sciences Institute

Việt ngữ: Hoàng Mạc Tưởng

Compile: Thánh Thông

Just cut 2-3 thin slices of lemon and put it in a cup containing drinking water.  The water will become “alkaline water”. Drink for the whole day, just by adding more water. Take it as drinking water every day. It is good for health.

This is the latest in medicine, effective for cancer!

Read carefully & you be the judge.

Chỉ cần thái 2-3 lát chanh mỏng và để vào trong một cốc chứa nước uống.

Nước sẽ trở nên nước kiềm “alkaline water”. Uống cả ngày, chỉ việc thêm nhiều nước hơn. Dùng nó như là nước uống hàng ngày. Nó tốt cho sức khỏe.

Điều này mới nhất trong y học, có hiệu quả cho bệnh ung thư!

Hãy đọc kỹ và tự thẩm định.

 

Lemon (Citrus) is a miraculous product to kill cancer cells. It is 10,000 times stronger than chemotherapy.  Why do we not know about that? Because there are laboratories interested in making a synthetic version that will bring them huge profits. You can now help a friend in need by letting him/her know that lemon juice is beneficial in preventing the disease.

Chanh (Citrus) là một sản phẩm kỳ diệu để tiêu diệt các tế bào ung thư. Nó mạnh hơn hóa trị liệu 10.000 lần.  Tại sao chúng ta không biết về điều đó? Bởi vì có các phòng thí nghiệm quan tâm trong việc đưa ra một phiên bản tổng hợp sẽ mang lại cho họ lợi nhuận khổng lồ. Bây giờ bạn có thể giúp một người bạn có nhu cầu bằng cách cho anh ta/cô ấy biết rằng nước chanh có lợi trong việc ngăn ngừa bệnh.

 

Its taste is pleasant and it does not produce the horrific effects of chemotherapy. How many people will die while this closely guarded secret is kept, so as not to jeopardize the beneficial multimillionaires of large corporations?

Hương vị của nó dễ chịu và nó không tạo ra những tác động khủng khiếp của hóa trị. Có bao nhiêu người sẽ chết trong khi bí quyết này được giữ cẩn mật để khỏi phương hại đến nguồn lợi bạc triệu của các tập đoàn khổng lồ?

 

As you know, the lemon tree is known for its varieties of lemons and limes. You can eat the fruit in different ways: you can eat the pulp, juice press, prepare drinks, sorbets, pastries, etc…

Như bạn đã biết, cây chanh được biết đến qua các giống chanh (xanh) và chanh (vàng).  Bạn có thể ăn trái chanh bằng những cách khác nhau: bạn có thể ăn múi chanh, nước ép, làm thức uống, kem nước đá, bánh ngọt, vv …

 

It is credited with many virtues, but the most interesting is the effect it produces on cysts and tumors. This plant is a proven remedy against cancers of all types.

Nó được cho là có rất nhiều dược tính, nhưng hiệu quả thú vị nhất là tác động của nó trên các u nang và khối u. Loại cây này là một phương thuốc chữa trị chứng tỏ chống lại được tất cả các loại bệnh ung thư.

 

Some say it is very useful in all variants of cancer.  It is considered also as an antimicrobial spectrum against bacterial infections and fungi, effective against internal parasites and worms, it regulates blood pressure which is too high and an antidepressant, combats stress and nervous disorders.

Một số người nói nó rất hữu dụng trong tất cả các biến thể của bệnh ung thư. Nó cũng được coi như phương thuốc chống lại nhiễm trùng do vi khuẩn và nấm, có hiệu quả chống lại ký sinh trùng nội tạng và giun sán, điều hòa huyết áp quá cao và chống trầm cảm, chống căng thẳng và rối loạn thần kinh.

 

The source of this information is fascinating: it comes from one of the largest drug manufacturers in the world, says that after more than 20 laboratory tests since 1970, the extracts revealed that: It destroys the malignant cells in 12 cancers including colon, breast, prostate, lung and pancreas.

Nguồn tin này rất hấp dẫn: do một trong những nhà sản xuất thuốc lớn nhất thế giới, nói rằng sau khi kiểm tra hơn 20 phòng thí nghiệm từ năm 1970, các chất chiết xuất cho thấy rằng Nó phá hủy các tế bào ác tính trong 12 bệnh ung thư bao gồm cả đại tràng, vú, phổi, tuyến tiền liệt và tuyến tụy.

 

The compounds of this tree showed 10,000 times better than the product Adriamycin, a drug normally used chemotherapeutic in the world, slowing the growth of cancer cells. And what is even more astonishing: this type of therapy with lemon extract only destroys malignant cancer cells and it does not affect healthy cells.

Các hợp chất của cây này cho thấy, 10.000 lần tốt hơn thuốc adriamycin, một loại thuốc thường được sử dụng hóa trị liệu trên thế giới, làm chậm sự tăng trưởng của tế bào ung thư. Và điều còn đáng ngạc nhiên hơn: loại trị liệu với chiết xuất chanh chỉ phá hủy các tế bào ung thư ác tính và nó không ảnh hưởng đến các tế bào khỏe mạnh.

 

Note – Ghi Chú:

 

Origins:   Although this item about the supposed cancer-curing properties of lemons was originally circulated with a tag line suggesting that it had been issued by Baltimore’s Health Sciences Institute (a subsidiary of New market Health, which is located at 819 N. Charles Street in Baltimore), that agency has denied any connection to this piece.

Nguồn gốc: Mặc dù mục này về đặc tính chữa bệnh ung thư của trái chanh xanh ban đầu được lưu hành với một dòng chữ gợi ý rằng nó đã được phát hành bởi Học viện Khoa học Y tế của Baltimore (công ty con của Newmarket Health, có trụ sở tại 819 N. Charles Street ở Baltimore), cơ quan đó đã từ chối bất kỳ liên quan đến bản tin này.

 

It is true in a general sense that lemons (and citrus fruits in general) provide a number of useful nutritional and health benefits, as described in the Encyclopedia of Healing Foods:

Điều này đúng theo nghĩa chung rằng trái chanh (và quả cam quýt nói chung) cung cấp một số lợi ích về dinh dưỡng và dinh dưỡng như được mô tả trong Encyclopedia of Healing Foods:

 

Source:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.snopes.com/medical/disease/lemons.asp