Ninth Morning – Ăn Trong Chánh Niệm – Instruction: Eating – Song ngữ

English: Joseph Goldstein.

Việt ngữ: Nguyễn Duy Nhiên.

Compile: Lotus group.

 

Ninth Morning – Ăn Trong Chánh Niệm – Instruction: Eating

There are many different processes of mind and body which go on while we eat. It is important to become mindful of the sequence of the processes; otherwise, there is a great likelihood of greed and desire arising with regard to food. And when we are not aware, we do not fully enjoy the experience. We take a bite or two and our thoughts wander.

Có rất nhiều diễn biến của thân và tâm xảy ra trong khi ta ăn. Ðiều quan trọng là ta phải ý thức được thứ tự của diễn tiến ấy; chứ nếu không, tâm ta sẽ khởi lên sự ham muốn, tham lam đối với thực phẩm. Và khi ta thiếu chánh niệm, ta sẽ không thực sự thưởng thức được các món ăn. Nhai được đôi ba miếng là tâm ta đã chu du đến tận phương nào rồi.

 

The first process involved when you have your food is that you see it. Notice “seeing, seeing.” Then there is an intention to take the food, a mental process. That intention should be noticed. “Intending, intending.” The mental intention becomes the cause of the arm moving. “Moving, moving.” When the hand or spoon touches the food there is the sensation of touch, contact. Feel the sensations. Then the intention to lift the arm, and the lifting. Notice carefully all these processes.

Ðiều trước nhất trong khi ăn là ta phải nhìn thấy món ăn của mình. Niệm thầm trong đầu “thấy, thấy”. Kế đó là một tác ý muốn gắp đồ ăn. Ta phải niệm “muốn, muốn” hay là “tác ý, tác ý”. Rồi tác ý này là động lực khiến tay ta cử động. “Ðưa lên, đưa lên”. Khi đủa hay muổng chạm vào thức ăn, ta sẽ có một cảm giác đụng chạm. Hãy ý thức được cảm giác này. Kế đó là tác ý muốn giơ tay lên, rồi hành động giơ tay theo sau. Ta phải cẩn thận ghi nhận hết mọi sự việc xảy ra

 

   It’s merely the sequence of intentions, movements,

   tastes, touch sensations.

 

Opening the mouth. Putting in the food. Closing the mouth. The intention to lower the arm, and then the movement. One thing at a time. Feeling the food in the mouth, the texture. Chewing. Experience the movement. As you begin chewing, there will be taste sensations arising. Be mindful of the tasting. As you keep on chewing, the taste disappears. Swallowing. Be aware of the whole sequence involved. There is no one behind it, no one who is eating. It’s merely the sequence of intentions, movements, tastes, touch sensations.

Mở miệng ra. Ðút đồ ăn vào. Ngậm miệng lại. Tác ý muốn để tay xuống, theo sau là cử động hạ tay. Mỗi lần một việc một. Nếm, cảm giác được thực phẩm trong miệng, cách cấu tạo của chúng. Nhai. Kinh nghiệm được cử động này. Khi bạn bắt đầu nhai, cảm giác về mùi vị sẽ có mặt. Hãy ý thức được vị giác. Sau một thời gian nhai, vị giác sẽ biến mất. Nuốt vào. Phải ý thức được diễn tiến của những sự việc xảy ra liên tục kế tiếp nhau. Không có một cá nhân nào đứng sau những hành động ấy, không có người ăn. Tất cả chỉ là một sự nối tiếp của những tác ý, cử động, nếm, cảm xúc liên tục theo nhau.

 

That’s what we are—a sequence of happenings, of processes, and by being very mindful of the sequence, of the flow, we get free of the concept of self. We see this whole working of mind and body as a continuity of processes. Intentions, thoughts, sensations, movements, all in interrelationship to one another, the mind being the cause of bodily movements, bodily sensations being the cause of desires and intentions in the mind.

Chúng ta là như thế đó – một tập hợp của những việc xảy ra, của các diễn biến, và bằng cách ý thức được tiến trình, dòng liên tục này mà ta có thể giải thoát ra ngoài ý niệm về một cái Ngã. Chúng ta thấy rằng, tất cả những hoạt động này của thân và tâm đều là một chuỗi nhân duyên hiện hành vô chủ. Tác ý, tư tưởng, cảm giác, cử động, tất cả đều có liên hệ mật thiết với nhau, tâm là nguyên nhân khiến thân cử động, cũng như cảm giác ở thân là nguyên nhân cho sự ham muốn và tác ý của tâm.

 

Usually, we eat very unmindfully. Taste comes and goes very quickly. While food is still in the mouth, because of desire and greed for continuing taste sensations, the arm reaches for more, and generally we are unaware of the whole process involved. Finish each mouthful before reaching for another. In this way we become sensitive to our bodies and how much food we need. It’s very hard to overeat when you eat mindfully.

Thường thường thì chúng ta ăn trong thất niệm. Mùi vị đến và đi một cách thật nhanh chóng. Trong khi thực phẩm vẫn còn trong miệng, vì sự ham mê nơi vị giác, tay ta đưa lên và gắp thêm, không hề ý thức được những diễn biến đang xảy ra trong thân tâm. Hãy nhai cho xong trước khi lấy thêm. Như vậy, ta sẽ có thể cảm nhận được những nhu cầu thật sự của thân. Ăn trong chánh niệm, ta sẽ không bao giờ bị bội thực hết.

 

It’s very hard to overeat when you eat mindfully.

In this month of training, everything is slowed down so we have the chance to carefully examine what’s happening. When mindfulness is well developed, you can do things quickly as well. But this is a time for training. There is no hurry. Do everything slowly, with silence and awareness. Incorporate the eating meditation into your daily practice so there is no gap in the continuity of awareness. From the moment you get up, through everything done in the day, be very mindful, make it all meditation.

Trong một tháng tu tập này, chúng ta sẽ làm mọi việc một cách chậm chạp để ta có thể theo dõi, quán xét chúng một cách cẩn thận. Một khi chánh niệm khai triển rồi, ta có thể hành động nhanh hơn nếu ta muốn. Nhưng bây giờ là thời gian tu tập. Không có gì để vội vã cả. Làm mọi việc một cách chậm rãi, với thinh lặng và chánh niệm. Hãy phối hợp việc ăn trong chánh niệm vào sự tu tập hằng ngày, sao cho công phu thiền quán của ta lúc nào cũng đưọc liên tục. Từ lúc bạn vừa mới thức dậy, qua mọi công việc làm trong ngày, hãy thật tỉnh thức mọi hành động đều là thiền.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://theravada.vn/ba-muoi-ngay-thien-quan-loi-mo-dau/
  2. https://tienvnguyen.net/images/file/lHJ4Mqq01wgQAPRx/30-ngaythienquan.pdf
  3. https://www.tienvnguyen.net/images/file/8hKjNaq01wgQAKJW/the-experience-of-insight.pdf
  4. Photo 2:https://bwprimarycare.com/blog/mindful-eating-talk/1fa5da9f5975b513ec308c4709b26ba5-intuitive-eating-mindful-eating/
  5. Photo 3: https://dietfreeradiantme.com/2018/09/05/mindful-eating-for-maximum-nutrient-absorption/