Những lể tang – Funerals – Song ngữ

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures.

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Middle Way Group.

 

Những lể tang – Funerals

A priest, a Buddhist and a rabbi are discussing what each would like to be said at their funeral.

Một linh mục, một nhà sư Phật giáo và một giáo sĩ Do thái đang nói chuyện mỗi người sẽ muốn được nói gì ở lễ tang của họ.

The priest said that he would like someone to say,

“There is a man who followed the path of Jesus.”

Vị linh mục nói ông sẽ muốn người ta nói: “Có một người đi theo con đường của Chúa Giê-xu.”

The Buddhist said that he would like someone to say,

“There is a man who strived for enlightenment.”

Nhà sư Phật giáo nói rằng ông muốn người ta nói:

“Có một người tu hành đắc đạo.”

The rabbi said that he would like someone to say,

“LOOK! He’s moving!”

Vị giáo sĩ Do thái nói ông muốn người ta nói:

“Nhìn kìa! Ông ta nhúc nhích!”

 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://drive.google.com/file/d/0B46ZvKoONc3-eGxxNW9lbnBmaXc/view?pli=1
  2. https://tenor.com/view/cats-i-love-you-kitten-kitty-love-gif-15700290
  3. https://www.ems1.com/patient-assessment/articles/im-an-emt-i-can-help-getting-involved-when-off-duty-bBcg4spBUprRxwZi/
  4. https://gibbonslegal.com/lawyer-near-me/judge/
  5. https://jilljuck.com/c1db9591-124d-4aba-922a-b923e7ff0560
  6. https://altamontenterprise.com/subscribe?article=40471
  7. https://tricycle.org/trikedaily/nature-of-the-mind/