Như một người lịch sự? – Like a gentleman? – Song ngữ

Short Funny Stories

Chuyện Vui Ngắn

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures.

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Lotus group.

 

Như một người lịch sự? – Like a gentleman?

                                                                              

Dick was seven years old, and his sister, Catherine, was five. One day their mother took them to their aunt’s house to play while she went to the big city to buy some new clothes.
Dick lên bảy tuổi và em gái Catherine của nó lên năm. Một hôm, mẹ của chúng đưa chúng tới chơi ở nhà dì trong khi bà đi ra thành phố lớn để mua ít quần áo mới.


The children played for an hour, and then at half past four their aunt took Dick into the kitchen. She gave him a nice cake and a knife and said to him:

Lũ trẻ chơi được một giờ đồng hồ cho đến lúc bốn rưỡi thì người dì dắt Dick vào trong bếp. Chị đưa cho nó một cái bánh ngọt rất đẹp và một con dao rồi bảo:


“Now here’s a knife, Dick. Cut this cake in half and give one of the pieces to your sister, but remember to do it like a gentleman,”

“Này, dao đây Dick. Hãy cắt chiếc bánh này làm hai rồi đưa một phần cho em cháu. Nhưng nhớ là phải làm việc này như một người lịch sự đấy nhé.”


“Like a gentleman?” Dick asked. “How do gentleman do it?”
“They always give the bigger piece to the other person,” answered his aunt at once.

“Như một người lịch sự á? Vậy như người lịch sự thì phải làm thế nào cơ?”
“Họ luôn đưa miếng to hơn cho người kia,”dì nó trả lời ngay lập tức.


“Oh,” said Dick. He thought about this for a few seconds. Then he took the cake to his sister and said to her,
“Cut this cake in half. Catherine.”

“Ồ, thế á?” Dick phản ứng. Cậu ta suy nghĩ về chuyện này trong vòng vài giây. Rồi cậu ta mang chiếc bánh đưa cho em rồi nói:
“Hãy cắt chiếc bánh này làm hai đi, Catherine.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.tienganh.com.vn/archive/index.php/t-382.html
  2. http://www.argumentpress.ro/wp-content/uploads/2015/05/female-driver-arguing-with-police.jpg
  3. http://jokesforkidstotell.blogspot.com/2014/06/comedy-jokes-jokes-for-kids-that-are.html
  4. https://e11ulis.wordpress.com/author/ntthuy1703/
  5. http://themetapicture.com/how-a-gentleman-should-look-like/
  6. http://funnyhappyenglish.com/112-2/