Nhất Niên Xuân – Một Năm Xuân – Spring Year – Song ngữ

English: Nguyễn Văn Tiến.

Việt ngữ: Thiền Sư Bổn Tịnh.

Compile: Nhóm Hoa Sen.

Intro – Giới thiệu

Zen Master Bon Tinh (? – 761), is one of 43 disciples of the Sixth Patriarch Hui-neng.

Thiền sư Bổn Tịnh (? – 761), là một trong 43 đệ tử đắc pháp của Lục Tổ Huệ Năng.

 

Putative mummy of Sixth Patriarch Hui-neng’s body

 

Spring comes, the Zen masters also enjoy the spring, also admire the flowers fragrant with strange grass, and enjoy the singing of birds and birds like many others; but the special place for Zen masters is that when the spring comes, their hearts are still calm and free. What reason has created that? Although they truly appreciate beauty, the Zen masters are not indulged or attached to it, because they realize that Spring is a natural phenomenon within the stream of birth and death. When spring comes, welcome, spring go, goodbye, nothing to worry:

Mùa Xuân đến, các Thiền sư cũng vui xuân, cũng ngắm hoa thơm cỏ lạ, cũng thưởng thức tiếng ca hát của chim muông như bao nhiêu người khác; nhưng chỗ đặc biệt của các Thiền sư là khi xuân ra đi lòng các ngài vẫn an nhiên và tự tại. Lý do nào đã tạo nên điều đó? Tuy thật sự quý trọng cái đẹp nhưng các Thiền sư không đắm nhiễm hay tham luyến cái đẹp, bởi các ngài nhận thức rằng mùa Xuân là một hiện tượng tự nhiên nằm trong dòng sinh diệt. Xuân đến thì đón chào, xuân đi thì tiễn biệt, chẳng có chi phải bận lòng:

 

27 – Nhất Niên Xuân – Một Năm Xuân – Spring Year – Song ngữ

 

Nhất Niên Xuân

 

“Nhất niên xuân tận nhất niên xuân,

Dã thảo sơn hoa kỷ độ tân.

Thiên hiểu bất nhân chung cổ động,

Nguyệt minh phi vị dạ hành nhân”.

(Bổn Tịnh Thiền sư)

 

Một Năm Xuân

Một năm xuân trọn một năm xuân,

Cỏ dại non hoa mấy độ tươi.

Trời sáng chẳng do chuông trống động,

Trăng trong đâu bởi khách đi đêm.

(Thích Thanh Từ Thiền sư)

 

Spring Year

Spring year passed, spring year comes,

Wild grass and mountain flowers pass through wither and fresh cycles.

The sun rises not because of the sound of the bells and the drums,

The moon is clear not because of people walk at night.

(Nguyễn Văn Tiến, Tịnh Ngọc, Tịnh Như)

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/a300/nhat-nien-xuan-mot-nam-xuan-spring-year
  2. Photo 1: https://tienvnguyen.net/a300/nhat-nien-xuan-mot-nam-xuan-spring-year
  3. Intro: http://www.daophatngaynay.com/vn/tap-chi-dao-phat-ngay-nay/Bai-viet-chon-loc/10098-Cam-thuc-ve-Xuan-cua-thien-su.html
  4. Photo 2: https://en.wikipedia.org/wiki/Huineng