Nhận Người Làm Anh – One Reckons Another Man To Be One’s Elder Brother – Song ngữ

English: Tetcheng Liao.

Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Tâm Châu.

Compile: Middle Way Group.

 

One Reckons Another Man To Be One’s Elder Brother – Nhận Người Làm Anh

 

Once upon a time, there was a man endowed with a respectable appearance and intelligence as well as wealth. All these evoked feelings of admiration and praise from the people around him.

Xưa có một người hình-dáng đẹp-đẽ, thông-minh, nhiều của, nhân-dân đều khen ngợi.

 

Another man then claimed this man to be his elder brother. He did so, because of the man’s wealth. When he needed money, he called the man elder brother. After the rich man paying his debt, he stopped calling him elder brother. A bystander asked, “You are a strange man. When you are in need of money, you call him elder brother. When he is in debt, you will not. Why?”

 

The man answered, “When I want to get at his money, I’ll call him elder brother. As a matter of fact, he isn’t my own elder brother. When he is in debt, I will not call him elder brother.” Hearing these words, people laughed at him.

Có người ngu thấy người ấy thế, nhận là anh tôi – vì người ấy có của, muốn dùng gì thì dùng – Sau vì sự vay-mượn phải trả, lại bảo không phải là anh. Người hàng xóm bảo: “Ông là người ngu, khi cần dùng của thì gọi người ta là anh, đến khi mang nợ lại bảo không phải là anh?” Người ngu đáp: “Muốn được tiền của người nên tôi nhận là anh, chứ có phải là anh đâu! Phải mang nợ còn gọi là anh làm chi!” Mọi người đều cười.

 

The heretics, who have heard the good words of Buddhism, purloin and make use of them as their own. When people try to teach them how to practice the goods words, they do not want to listen. They declared that they use the good words of Buddhism to instruct the other people in order to earn a living. There is no need that they should bother to know how to practice it.

Those heretics are just like the stupid man who calls the rich man elder brother for his money.

Ngoại-đạo nghe lời hay của Phật, ăn cắp làm của mình, khi người ở gần bảo họ tu-hành, họ không làm, nói: “Tôi vì lợi-dưỡng, lấy lời của Phật hóa-đạo chúng-sinh, chứ thực không có chi cả, thời tu-hành làm sao?”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.buddhism.org/Sutras/2/FablesSutra.htm
  2. https://tienvnguyen.net/a615/kinh-bach-du-sakyamuni-s-one-hundred-fables
  3. https://daitangkinh.net/?f=Kinh-Bach-Du/1#c2
  4. https://dspace2.creighton.edu/xmlui/handle/10504/82822
  5. https://quangduc.com/a32166/kinh-bach-du
  6. https://phatphapungdung.com/phap-bao/kinh-bach-du-thich-tam-chau-dich-113682.html