Một tí giểu cợt – Banter bit – Song ngữ

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

Một tí giểu cợt – Banter bit

 

The young wife was in tears when she opened the door for her husband.

“I’ve been insulted,” she sobbed.

“Your mother insulted me.”

Người vợ trẻ đầy nước mắt khi cô mở cửa cho chồng.”

Em vừa bị xúc phạm,” cô nức nở.

“Má anh xúc phạm em.”

 

“My mother!” he exclaimed. “But she is a hundred miles away.”

“I know, but a letter came for you this morning and I opened it.”

“Má anh!” chồng kêu lên. “Nhưng bà ở xa hàng trăm dặm.”

“Em biết, nhưng một lá thư cho anh đến sáng nay và em mở nó.”

 

He looked stern,

“I see, but where does the insult come in?”

“In the postscript,” she answered.

“It said: ‘Dear Alice, don’t forget to give this letter to George.'”

Người chồng trông có vẻ cứng rắn:

” Anh biết, nhưng lời xúc phạm từ đâu đến?”

“Trong phần tái bút,” cô trả lời.

Nó được viết:” Alice yêu quý, đừng quên đưa lá thư này cho George.”

 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://imgflip.com/meme/110637882/laughing-panda
  2. http://vietanhsongngu.com/thua-ke–1456.htm
  3. https://www.best-funny-jokes.com/humor-jokes-the-young-wife-was_5601