Một người chồng không bao giờ biết xấu hổ – A husband who never feels ashamed – Song ngữ

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures.

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Lotus group.

Một người chồng không bao giờ biết xấu hổ – A husband who never feels ashamed.

“I’m ashamed of the way we live,” a young wife says to her lazy husband who refuses to find a job. “My father pays our rent. My mother buys all of our food. My sister buys our clothes. My aunt bought us a car.

I’m just so ashamed.”

“Em xấu hổ về cách sống của chúng ta,” một người vợ trẻ nói với ông chồng lười – người từ chối đi tìm một việc làm.” Ba em trả tiền thuê nhà. Má em mua tất cả đồ ăn. Chị em mua quần áo chúng ta. Cô em mua xe hơi cho chúng ta. Em quá xấu hổ.”

 

The husband rolls over on the couch. “And you damn well should be,” he agrees. “Those two worthless brothers of yours ain’t (are not) never give us a cent!”

Người chồng lăn tròn trên đi văng. “Và em nên tiếp tục chỉ trích nữa,” anh ta đồng ý. “Hai ông anh vô dụng của em không bao giờ cho chúng ta một xu!”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://drive.google.com/file/d/0B46ZvKoONc3-eGxxNW9lbnBmaXc/view?pli=1
  2. http://www.nairaland.com/3020594/life-before-marriage-vs-life
  3. https://www.pinterest.com/pin/316659417521625455/
  4. http://www.relaxfunny.com.my/2015_08_01_archive.html
  5. https://ablognso.wordpress.com/category/las-vip-very-interesting-palabras/
  6. http://wwwlove21.blogspot.com/2012/02/single-me.html
  7. http://ieltsdominic.com/your-horse-called-last-night/
  8. http://www.bajiroo.com/2015/01/21-lol-girl-bizarre-things-must-send-mental-hospital/5/