Một nghề nghiệp tốt – A good job – Song ngữ

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures.

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Lotus group.

Một nghề nghiệp tốt – A good job

 

A father is asked by his friend, “Has your little boy decided what he wants to be when he grows up?”

Một người cha được một người bạn hỏi:” Thằng nhỏ nhà anh đã quyết định làm gì khi nó lớn lên chưa?”

 

“Yes, he wants to be a garbage collector,” replied the boy’s father.

“Rồi, nó muốn trở thành người thu gom rác,” người cha trả lời.

 

His friend thought for a moment and responded, “That’s a rather strange ambition to have for a career.”

Ông bạn suy nghĩ một lúc rồi trả lời:” Đó là một ý muốn hơi lạ cho một sự nghiệp.”

 

“Well,” said the boy’s father, “he thinks that garbage collectors only work on Tuesdays!”

“Ồ,” người cha nói:” Nó nghĩ là những người thu gom rác chỉ làm việc vào thứ Ba!”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://drive.google.com/file/d/0B46ZvKoONc3-eGxxNW9lbnBmaXc/view?pli=1
  2. https://www.funny-jokes.com/funny-garbage-and-trash-pictures.htm
  3. https://in.pinterest.com/pin/608056387168142273/