Mọi phụ nữ muốn cái gì? – What does every woman want? – Song ngữ

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures.

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Lotus group.

Mọi phụ nữ muốn cái gì? – What does every woman want?

A man is walking down the beach and comes across an old bottle. He picks it up, pulls out the cork and out pops a genie. The genie says “Thank you for freeing me from the bottle. In return I will grant you three wishes.”

Một người đàn ông đang đi xuống bãi biển và tình cờ thấy một cái chai cũ. Anh ta nhặt lên, mở nút ra và một vị thần vọt ra.Vị thần nói:” Cảm ơn ông đã giải thoát tôi khỏi cái chai. Tôi sẽ cho ông ba điều ước để đền đáp.”

 

The man says “Great. I always dreamed of this and I know exactly what I want. First, I want 1 billion dollars in a Swiss bank account.”

Phoof! There is a flash of light and a piece of paper with account numbers appears in his hand.

Người đàn ông nói:” Thật tuyệt.Tôi đã luôn mơ tới điều này và bây giờ tôi biết chính xác tôi muốn gì. Trước tiên tôi muốn 1 tỉ đô la trong một tài khoản ngân hàng Thụy sĩ.”

Phụp! Một tia sáng phát ra và một mẩu giấy với những con số tài khoản hiện ra trong tay anh ta.

 

He continues, “Next, I want a brand-new red Ferrari right here.”

Phoof! There is a flash of light and a bright red brand-new Ferrari appears right next to him.

Anh ta tiếp tục:” Tiếp theo, tôi muốn một chiếc Ferrari đỏ mới nguyên xi ở ngay đây.”

Phụp! Một tia sáng phát ra và một chiếc Ferrari mới cáu màu đỏ tươi xuất hiện ngay cạnh anh ta.

 

He continues, “Finally, I want to be irresistible to women.” Phoof! There is a flash of light and he turns into a box of chocolates.

Anh ta tiếp tục:” Cuối cùng, tôi muốn trở nên hấp dẫn không cưỡng lại được đối với phụ nữ.”

Phụp! Một tia sáng phát ra và anh ta biến thành một hộp sôcôla.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://drive.google.com/file/d/0B46ZvKoONc3-eGxxNW9lbnBmaXc/view?pli=1
  2. https://www.youtube.com/watch?v=yf0gPbz4n-A
  3. https://www.thisisbarry.com/film/aladdin-1992-why-doesnt-he-lend-the-lamp-to-someone-else-for-more-wishes/