Mời bạn đến nhà ăn tối – Invite a friend home for dinner – Song ngữ

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

 

Mời bạn đến nhà ăn tối – Invite a friend home for dinner.

“Honey,” said this husband to his wife, “I invited a friend home for supper.”

“Em yêu,” chồng nói với vợ, “Anh đã mời một người bạn đến nhà ta ăn tối.”

 

“What? Are you crazy? The house is a mess, I haven’t been shopping, all the dishes are dirty, and I don’t feel like cooking a fancy meal!”

“Cái gì? Anh có điên không? Nhà cửa thì lộn xộn, em thì chưa đi chợ, chén đĩa thì dơ, và em không muốn nấu một bữa ăn thịnh soạn như vậy!”

 

“I know all that.”

“Then why did you invite a friend for supper?”

“Because the poor fool’s thinking about getting married.”

“Anh biết hết rồi.”

“Vậy tại sao anh mời bạn ăn tối?”

“Vì thằng ngố tội nghiệp đang nghĩ đến việc cưới vợ.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://toomva.com/tuyen-tap-truyen-cuoi-song-ngu-anh-viet-phan-1-c.46
  2. https://www.pinterest.com/arrow2120/funny-stuff/
  3. http://wanna-joke.com/mans-best-friend-3/
  4. http://www.rd.com/funny-stuff/15-funny-wedding-photos/
  5. https://www.cartoonstock.com/directory/b/burning_in_hell.asp