Má à, hãy đoán xem con sẽ cưới ai? – Mommy, Guess who I’m going to marry with? – Song ngữ

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures.

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Lotus group.

Má à, hãy đoán xem con sẽ cưới ai? – Mommy, Guess who I’m going to marry with?

 

A young man excitedly tells his mother he’s fallen in love and is going to get married. He says, “Just for fun, Ma, I’m going to bring over three women and you try and guess which one I’m going to marry.” The mother agrees.

Một thanh niên háo hức nói với má anh ta anh ta đã yêu và sẽ cưới vợ. Anh ta nói: ”Để làm vui, má, con sẽ đem về nhà 3 người đàn bà và con sẽ cưới ai.” Người má đồng ý.

 

The next day he brings three beautiful women into the house and sits them down on the couch and they chat for a while. He then says, “Ok, Ma. Guess which one I’m going to marry.”

She immediately replies, “the red-head in the middle.”

Ngày hôm sau anh ta đem về ba phụ nữ đẹp vô nhà và mời họ ngồi vào trường kỷ và họ tán gẫu một lúc. Sau đó anh ta nói:”Được rồi, má. Đoán thử con sẽ cưới ai.”

Bà ta trả lời ngay lập tức:”Cô tóc hoe đỏ ở giữa.”

 

He was surprised that his mother was able to guess the correct woman, “How do you know?!” The mother replies, “I don’t like her!”

Anh ta ngạc nhiên rằng má anh ta có thể đoán đúng người phụ nữ:” Làm sao má biết?!” Bà má đáp:” Má không thích cô ta!”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://imgflip.com/meme/110637882/laughing-panda
  2. http://vietanhsongngu.com/thua-ke–1456.htm
  3. https://meziesblog.com/how-did-my-mother-insult-you/
  4. https://pixabay.com/images/search/three%20monkeys/