Luật Vô Thường – phần I – The Law of Change – part I – Song ngữ

English: Ernest K.S. Hunt.

Việt ngữ: Tịnh Minh.

Compiling: Lotus group.

Luật Vô Thường – phần I – The Law of Change – part I – Song ngữ

 

We found out in the last lesson that ignorance is the first cause of suffering. First of all, what do we mean by ignorance?

Trong bài vừa qua, chúng ta thấy vô minh là nguyên nhân đầu tiên của đau khổ. Trước hết chúng ta muốn nói vô minh là gì?

 

If we say that a person is ignorant, we mean that he does not know very much. The ignorance that is the root of our suffering, and pain is not being able to understand that everything must change and pass away.

Nếu nói đó là con người vô minh, tức là ta muốn nói người ấy không hiểu biết nhiều. Vô minh, gốc rễ của đau khổ, là không hiểu được rằng mọi thứ trên đời đều phải biến đổi và băng hoại:

 

The Buddha saw, when seated beneath the Bodhi Tree that everything is changing and passing away all the time – which it is impossible for us to keep anything for long.

Khi ngồi dưới cội Bồ Ðề, Ðức Phật thấy rằng các pháp đang liên tục biến đổi và băng hoại – rằng chúng ta không thể gìn giữ bất cứ một cái gì lâu dài.

 

This law of change and passing away is to be found everywhere and in everything. Money, position, pleasure, our bodies and even the world itself is changing, and must in the end pass away.

Luật Vô Thường được nhìn thấy ở khắp mọi nơi và mọi thứ. Tiền bạc, địa vị, lạc thú, thân thể chúng ta, ngay chính thế giới này cũng đang thay đổi và cuối cùng cũng phải băng hoại.

 

We see a beautiful rose bud in the garden, admire its beauty and enjoy its perfume. Tomorrow it will become a full-blown rose; again, in a few short hours, its petals will lie upon the ground.

Chúng ta thấy một nụ hồng tươi đẹp trong vườn, thán phục vẻ đẹp và mê thích hương nhụy của nó. Ngày mai nó sẽ là một đóa hồng tím bầm; rồi trong một vài giờ ngắn ngủi nữa, các cánh hoa của nó sẽ nằm bẹp trên mặt đất.

 

So, it is with all the pleasures of life – we hold them and enjoy them for a short time and then they pass away.

Tất cả những lạc thú trên đời cũng thế. Chúng ta ôm ấp chúng, thưởng thức chúng trong một thời gian ngắn rồi chúng cũng tiêu vong.

 

I know it is very hard for young people to understand this great truth that the Lord Buddha taught because, when we are young everything seems so bright and beautiful and we like to think it will last forever.

Tôi biết thật là khó cho giới trẻ hiểu được sự thật cao quí mà Ðức Phật đã thuyết giảng này, bởi vì khi chúng ta còn trẻ thì mọi thứ dường như rực rỡ, xinh đẹp, và chúng ta thích nghĩ rằng nó sẽ tồn tại mãi mãi.

 

The Buddha would not like to feel that his religion made boys and girls unhappy. He wishes them to understand this Law of Change or Becoming in order to prevent them from being unhappy later on.

Ðức Phật không muốn cảm thấy tôn giáo của Ngài làm nam nữ thanh niên mất vui. Ngài muốn họ hiểu được Luật Vô Thường để ngăn ngừa đau khổ cho họ sau này.

 

As you grow older, you will understand this teaching more deeply but, while you are young, it is quite enough for you to know that it is the law of life that everything in the world is in a state of constant change and becoming something else.

Khi lớn lên, các bạn sẽ hiểu lời thuyết giảng này sâu sắc hơn; nhưng nay nó cũng đủ cho các bạn trẻ biết rằng đó là định luật của cuộc đời, rằng mọi thứ trên thế gian này đều biến đổi liên tục và trở thành cái khác.

 

We all know what a nice playmate a little kitten or puppy makes, but it soon grows up and no longer wants to play with us.

Tất cả chúng ta đều biết mèo con hay chó con rất thích chơi thân với ta, nhưng khi vừa lớn lên, chúng không muốn đùa giỡn với chúng ta nữa.

 

It is just the same with you, boys and girls; it will not be so very long before you too grow up and have to face the hard work of life instead of playing and going to school.

Các em nam nữ thanh niên cũng thế, chẳng mấy chốc các em sẽ lớn lên và phải đối mặt với bao việc khó khăn của cuộc đời thay vì tung tăng cắp sách đến trường.

 

 It is just the same with you, boys and girls;

 it will not be so very long before you too grow up

and have to face the hard work of life

instead of playing and going to school.

Các em nam nữ thanh niên cũng thế,

chẳng mấy chốc các em sẽ lớn lên

và phải đối mặt với bao việc khó khăn của cuộc đời

thay vì tung tăng cắp sách đến trường.

 

All this happens because of the great law of change. Now you can perhaps understand a little why this ignorance the Lord Buddha teaches us about, leads to suffering.

Tất cả mọi thứ xảy ra vì Luật Vô Thường vĩ đại này. Bây giờ thì các bạn có lẽ hiểu được phần nào lý do tại sao vô minh dẫn đến đau khổ như Ðức Phật đã thuyết giảng cho chúng ta.

 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/ducphatvagiaophap5.htm
  2. https://www.pinterest.com/pin/139470919685493727/
  3. http://likesuccess.com/topics/28187/universal-laws
  4. https://in.pinterest.com/AatmajaRane/buddha/