Luật sư ngốc – Idiotic Lawyer – Song ngữ

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures.

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Middle Way Group.

 

Luật sư ngốc – Idiotic Lawyer.

 

The lawyer’s son wanted to follow in his father’s footsteps, so he

went to law school and graduated with honors. Then he went

home to join his father’s firm.

Con trai một viên luật sư muốn theo chân ba, vì thế anh ta đi học trường luật và đậu cao. Sau đó anh ta về nhà và tham gia công ty của ba.

 

At the end of his first day at work, he rushed into his father’s office and said, “Father, father! In one day I broke the Smith case that you’ve been working on for so long!”

Vào cuối ngày làm việc đầu tiên, anh ta đổ xô vào văn phòng ba và nói:” Ba, ba! Trong một ngày con đã giải quyết xong vụ kiện Smith mà ba đã làm việc quá lâu!”

 

His father yelled, “You idiot!

We’ve been living on the funding of that case for ten years!”

Ba anh ta la lên:” Thằng ngu! Chúng ta đã sống nhờ tiền vụ này trong mười năm!”

 

 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://drive.google.com/file/d/0B46ZvKoONc3-eGxxNW9lbnBmaXc/view?pli=1
  2. https://tenor.com/view/cats-i-love-you-kitten-kitty-love-gif-15700290
  3. https://www.ems1.com/patient-assessment/articles/im-an-emt-i-can-help-getting-involved-when-off-duty-bBcg4spBUprRxwZi/
  4. https://gibbonslegal.com/lawyer-near-me/judge/
  5. https://jilljuck.com/c1db9591-124d-4aba-922a-b923e7ff0560