Luật Nghiệp Báo – phần I – The Law of Karma – part I – Song ngữ

English: Ernest K. S. Hunt, 1962.

Việt ngữ: Tịnh Minh, 1992.

Compile: Middle Way Group.

Luật Nghiệp Báo – phần I – The Law of Karma – part I

 

The first lesson which the Buddha would teach each of us, is the meaning of the Law of Karma.

Bài học đầu tiên mà Phật thuyết giảng cho mỗi chúng ta là ý nghĩa của luật Nghiệp Báo.

 

  “Nghiệp chỉ là hậu quả của một nguyên nhân.”

   “Nghiệp là hành động có chủ ý.”

   “Hậu quả của sự kiện là nghiệp báo trong tương lai.”

The Law of Karma is sometime called the Law of Cause and Effect. In simple words this means that everything we see is the result of some previous cause. For example, the beautiful rose, which you so love, is the result of the blossom, and the blossom is the result of the tree, and tree springs from the rose seed, which was planted.

Luật Nghiệp Báo đôi khi còn được gọi là Luật Nhân Quả. Nói giản dị thì mọi thứ ta thấy là kết quả của một số nguyên nhân trước kia. Ví dụ màu hồng tươi đẹp mà bạn rất lấy làm ưa thích đó là kết quả của đóa hoa hồng, đóa hoa hồng là kết quả của cây hoa hồng, và cây hoa hồng bắt nguồn từ hạt hoa hồng đã được gieo trồng.

 

  “Cách người ta xử thế là nghiệp chướng của họ;

   Còn cách mà bạn phản ứng là Nghiệp của bạn.”

Now the same thing is true of our thoughts, words and actions. These are like the seeds which are planted and which bring forth the fruit a good result and makes us happier while a wrong action brings suffering.

Tư tưởng, ngôn ngữ và hành động của ta cũng thế. Chúng cũng giống như những hạt mầm đã được gieo trỉa, và rồi sanh ra trái ngọt cây lành, làm ta vui vẻ hơn; còn hành động sai lầm thì chỉ mang lại đau khổ.

 

The Buddha says that “as we sow so must we reap”.

The Buddha says that “as we sow so must we reap”. Many of you have gardens at home, and so you understand the meaning of these words very clearly, if one sows carrot seeds he does not expect beans to grow. Now we must carry this teaching of the Lord Buddha farther than this, into our own lives, and try to understand that every word we say, every deed we do, will bring forth its fruit, either good or bad, according to the kind of thought, word or deed we sow in the ground of our character.

Phật dạy: “Gieo gì thì gặt nấy”. Nhiều vị trong các bạn hẳn là có vườn ở nhà, và như vậy là các bạn hiểu rất rõ ý nghĩa của những lời này. Nếu ta gieo hạt cà rốt thì không mong gì có cây đậu mọc lên. Vậy thì ta phải xiển dương giáo pháp của Ðức Phật xa rộng hơn nữa, phải áp dụng giáo pháp đó vào cuộc sống của chúng ta; phải hiểu rằng mỗi lời nói và hành động của chúng ta đều phát sanh thành quả của nó, hoặc tốt hoặc xấu, tùy theo loại tư tưởng, ngôn ngữ và hành động mà ta gieo trồng trong mảnh đất cá tính của mình.

 

We cannot escape from the result of our actions. No one can save us from this. We have to suffer ourselves if the things we did were wrong, but we shall be happy if the actions we did were good. Some religions teach that by praying to a god people can escape from the results of their past actions. This is an unwise teaching, and springs from ignorance.

Chúng ta không thể thoát khỏi hậu quả hành động của chính mình. Không ai có thể cứu vớt chúng ta thoát khỏi hậu quả đó. Chúng ta phải tự gánh chịu khổ đau nếu những việc ta làm là sai trái, nhưng chúng ta sẽ được hạnh phúc nếu những hành động ta làm là hiền thiện. Một số tôn giáo cho rằng cầu nguyện thần linh người ta có thể thoát khỏi hậu quả của những hành động quá khứ. Ðây là lời giáo huấn mê muội, bắt nguồn từ vô minh.

 

The only way in which we can escape from suffering is to stop sowing the seeds of evil thoughts, words and actions which produce the fruit of suffering. The only way to stop carrots growing in the garden is to stop sowing carrot seeds! As long as we go on sowing carrot seeds we must expect to see carrots growing there.

Cách duy nhất mà ta có thể thoát khỏi khổ đau là đừng gieo trồng những hạt tư tưởng, ngôn ngữ và hành động xấu ác phát sanh hậu quả đau khổ. Cách duy nhất không cho cây cà rốt mọc trong vườn là đừng gieo hạt cà rốt! Bao lâu ta còn gieo hạt cà rốt, bấy lâu ta còn thấy cây cà rốt mọc ở đó.

 

Suppose we sowed a lot of carrot seeds and then began to pray to some god saying, “O please, god, do not let carrots grow in my garden; I want roses instead”. Do you think that a prayer like this would be of any use? Would you expect to see roses coming out of the earth? No, you are far too wise to do any foolish thing like that, but there are people who do just such foolish things. They do evil deeds and then pray to their gods to stop the result of their actions.

Giả sử chúng ta gieo nhiều hạt cà rốt và rồi bắt đầu cầu nguyện thần linh rằng: “Hỡi đấng thần linh, xin ngài đừng để cây cà rốt nào mọc trong vườn con; con chỉ muốn cây bông hồng thôi”. Các bạn nghĩ lời cầu nguyện như thế có ích lợi gì không? Các bạn có mong gì thấy được những cây bông hồng nhô lên khỏi mặt đất không? Không! Các bạn có thừa sáng suốt, không thể làm điều ngu xuẩn như thế, vậy mà có nhiều người làm. Họ làm những việc quái ác và rồi cầu nguyện thần linh ngăn chận hậu quả hành động của họ.

 

No one can take our medicine for us. Suppose you had a pain inside, and your mother took you to the doctor. As you all know, the doctor is sometimes obliged to give very nasty medicine in order to cure people. So he gives you a bottle of nasty brown syrup with a horrid smell and taste. Would it cure you of your pain if your mother drank it up for you? If it would, I am sure, she would gladly do it. We have to get over these childish ideas and understand what Lord Buddha teaches, that each must reap the harvest which he himself has sown.

Không ai có thể uống thuốc thế cho chúng ta. Giả sử bạn bị đau bụng, và mẹ bạn đưa bạn đến bác sĩ. Như các bạn biết, bác sĩ đôi khi buộc phải cho một loại thuốc khó uống để chữa trị bịnh nhân. Vì thế ông ấy cho bạn một chai xi rô màu nâu với hương vị buồn ói dễ sợ. Bạn có thể hết đau nếu mẹ bạn uống thay cho bạn loại thuốc đó không? Nếu hết đau, tôi tin chắc mẹ bạn sẽ vui vẻ uống liền. Chúng ta phải khắc phục những quan niệm trẻ con đó để hiểu rõ những điều Ðức Phật dạy: Mỗi người phải thu hoạch vụ mùa do chính mình gieo trỉa.

 

Now I wonder if you understand a little of the meaning of the Law of Karma? When we hear Buddhists saying, “This is my Karma”, they mean that they sowed the seed which caused this result themselves, so that it is useless for them to grumble. It really means, “This is my own doing”.

Nào, tôi tự hỏi không biết các bạn có hiểu được chút ít ý nghĩa về luật Nghiệp Báo chưa? Khi chúng ta nghe các Phật tử nói: “Ðấy là nghiệp của tôi”, họ muốn nói rằng họ đã gieo hạt, và hạt đó đã gây cho họ hậu quả như thế, vậy thì họ có càm ràm cũng vô ích. Ðiều thực sự có nghĩa là: “Ðây là hành động của chính tôi”.

 

 All that we are is the result of what we have thought; it is founded on our thoughts.

 

There is a little verse which, if you learn it, might help you to remember the lesson of Karma.

Có một bài thơ nhỏ, nếu các bạn học thuộc, nó sẽ giúp các bạn nhớ bài Nghiệp Báo.

Sow a thought and reap a habit.
Sow a habit and reap a character.
Sow a character and reap a destiny.

Gieo một tư tưởng, gặt một thói quen.
Gieo một thói quen, gặt một cá tính.
Gieo một cá tính, gặt một số phần.

 

All that we are is the result of what we have thought; it is founded on our thoughts.

So if we would be happy and gay let us begin right now to sow the seeds which will bring forth the fruit of happiness, and to cease from doing what we know will only bring us suffering and pain.

Tất cả những gì chúng ta đang làm là kết quả của những gì chúng ta đã suy nghĩ; nó được thiết lập trên tư tưởng của chúng ta.

Vậy thì ngay bây giờ chúng ta nên hân hoan sung sướng bắt đầu gieo trồng những hạt giống mang lại kết quả an vui, và đừng gieo trỉa một loại giống nào mang lại khốn cùng đau khổ.

“Đợi nghiệp quả thì mất quá lâu.

Tôi thà tự xử cái tội tào lao của anh ta trước!”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/ducphatvagiaophap4.htm
  2. https://buddhalessons.org/luat-nghiep-bao-phan-ii-the-law-of-karma-part-ii-song-ngu/
  3. Photo 1: https://www.slideshare.net/lilactwins/4b-the-law-of-karma
  4. Photo 2:http://evdhamma.org/index.php/dharma/dharma-lessons/item/308-63-luat-nghiep-bao-phan-1-song-ngu
  5. Photo 3: https://www.pinterest.com/pin/197314027404507489/
  6. Photo 4:http://evdhamma.org/index.php/buddhist-study/buddhist-study-3/item/407-bai-so-19-luat-nghiep-bao-phan-1-song-ngu
  7. Photo 5: https://www.pinterest.com/pin/268104984041639000/
  8. Photo 6: http://evdhamma.org/index.php/buddhist-study/buddhist-study-3/item/407-bai-so-19-luat-nghiep-bao-phan-1-song-ngu