Lời khuyên của Má – Mother’s Advice – Song ngữ

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures.

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Lotus group.

 

Lời khuyên của Má – Mother’s Advice

 “I’m ashamed of you,” the mother said. “Fighting with your best friend is a terrible thing to do!”

“Má mắc cỡ với con quá,” người má nói.

“Đánh lộn với bạn thân của con là một việc làm thậm tệ!”

 

“He threw a rock at me!” the boy said. “So, I threw one at him.”

“Nó ném đá vào con!” thằng bé nói. “Vì thế con ném nó một hòn.”

 

The mother stated emphatically, “When he threw a rock at you, you should have come to me.”

“Người má nhấn mạnh:” Khi nó ném đá vào con, con đã nên chạy

về với má.”

 

The boy quickly replied, “What good would that have done?

My aim is much better than yours.”

Thằng bé nhanh nhảu đáp lời:” Như vậy thì có tốt gì?

Con ném trúng đích hơn Má nhiều chứ.”

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://imgflip.com/meme/110637882/laughing-panda
  2. http://vietanhsongngu.com/thua-ke–1456.htm
  3. https://meziesblog.com/how-did-my-mother-insult-you/
  4. https://pixabay.com/images/search/three%20monkeys/
  5. https://daydaynews.cc/en/housepet/how-do-i-choose-the-most-obedient-dog-for-a-litter-of.html
  6. https://www.youtube.com/watch?v=StRD4cT4D0Q