Lợi ích sức khỏe của trà xanh – Health Benefits of Green Tea – Song ngữ

English: Paula Spencer Scott.

Việt ngữ: Lotus group.

Compile: Thánh Hạnh.

Health Benefits of Green Tea – Lợi ích sức khỏe của trà xanh

Green tea is so good for you that it’s even got some researchers raving.

Trà xanh rất tốt cho bạn đến nỗi nó thậm chí còn được một số nhà nghiên cứu khen ngợi.

 

“It’s the healthiest thing I can think of to drink,” says Christopher Ochner, PhD. He’s a research scientist in nutrition at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai Hospital.

Tiến sĩ Christopher Ochner nói: “Đó là thứ lành mạnh nhất mà tôi có thể nghĩ ra để uống. Anh ấy là một nhà khoa học nghiên cứu về dinh dưỡng tại Trường Y Icahn tại Bệnh viện Mount Sinai.

 

Of course, no one food will protect you from disease. Your health is wrapped up in your lifestyle and your genes, so even if you drink green tea all day long, you also need to take care of yourself in other ways, like not smoking, being active, and eating a healthy diet.

Tất nhiên, không có một loại thực phẩm nào bảo vệ bạn khỏi bệnh tật. Sức khỏe của bạn phụ thuộc vào lối sống và gen di truyền của bạn, vì vậy, ngay cả khi bạn uống trà xanh cả ngày, bạn cũng cần chăm sóc bản thân bằng những cách khác như không hút thuốc, năng động và ăn uống lành mạnh.

 

Green tea’s biggest benefit? – Lợi ích lớn nhất của trà xanh?

 

“It’s all about the catechin content,” says Beth Reardon, RD, a Boston nutritionist. Catechins are antioxidants that fight and may even prevent cell damage. Green tea is not processed much before it’s poured in your cup, so it’s rich in catechins.

Beth Reardon, RD, một chuyên gia dinh dưỡng ở Boston cho biết: “Tất cả là về hàm lượng catechin. Catechin là chất chống oxy hóa chống lại và thậm chí có thể ngăn ngừa tổn thương tế bào. Trà xanh không được chế biến nhiều trước khi rót vào cốc, vì vậy nó rất giàu catechin.

 

What the Research Shows – Nghiên cứu cho thấy gì

 

Green tea has been shown to improve blood flow and lower cholesterol. A 2013 review of many studies found green tea helped prevent a range of heart-related issues, from high blood pressure to congestive heart failure.

Trà xanh đã được chứng minh là cải thiện lưu lượng máu và giảm cholesterol. Một đánh giá năm 2013 của nhiều nghiên cứu cho thấy trà xanh giúp ngăn ngừa một loạt các vấn đề liên quan đến tim, từ huyết áp cao đến suy tim sung huyết.

 

What’s good for the heart is usually good for the brain; your brain needs healthy blood vessels, too. In one Swiss study, MRIs revealed that people who drank green tea had greater activity in the working-memory area of their brains. Green tea has also been shown to help block the formation of plaques that are linked to Alzheimer’s disease.

Những gì tốt cho tim thường tốt cho não; não của bạn cũng cần các mạch máu khỏe mạnh. Trong một nghiên cứu của Thụy Sĩ, MRI tiết lộ rằng những người uống trà xanh có hoạt động mạnh hơn trong vùng ghi nhớ làm việc của não bộ của họ. Trà xanh cũng đã được chứng minh là giúp ngăn chặn sự hình thành của các mảng có liên quan đến bệnh Alzheimer.

 

Green tea seems to help keep blood sugar stable in people with diabetes. Because catechins lower cholesterol and blood pressure, they can help protect against the damage a high-fat diet can cause, Ochner says.

Trà xanh dường như giúp giữ lượng đường trong máu ổn định ở những người mắc bệnh tiểu đường. Vì catechin làm giảm cholesterol và huyết áp, chúng có thể giúp bảo vệ khỏi những tổn hại mà chế độ ăn giàu chất béo có thể gây ra, Ochner nói.

 

What About Weight Loss? – Giảm Cân thì sao?

 

Sorry, but no drink or food melts the pounds off. While some evidence suggests that the active ingredient in green tea, EGCG, may help you drop a few pounds, other studies show no effect.

Xin lỗi, nhưng không có thức uống hoặc thức ăn nào làm giảm cân. Trong khi một số bằng chứng cho thấy rằng thành phần hoạt tính trong trà xanh, EGCG, có thể giúp bạn giảm vài cân, các nghiên cứu khác cho thấy không có tác dụng.

 

But green tea is a smart swap for sugary drinks.

Nhưng trà xanh là một sự hoán đổi thông minh cho đồ uống có đường.

 

“All things being equal, if you sub 1-2 cups of green tea for one can of soda, over the next year you’d save over 50,000 calories,” Ochner says. That’s more than 15 pounds. Just don’t swamp it with honey or sugar!

Ochner nói: “Tất cả mọi thứ đều bình đẳng, nếu bạn uống 1-2 tách trà xanh cho một lon soda, trong năm tới, bạn sẽ tiết kiệm được hơn 50.000 calo. Đó là hơn 15 pound. Chỉ cần không pha nó với mật ong hoặc đường!

 

Effects on Cancer?

Ảnh hưởng đến bệnh ung thư?

 

Studies on green tea’s impact on cancer have been mixed. But green tea is known to aid healthy cells in all stages of growth. There are some clues that green tea may help destroy cancer cells, but that research is still in its early stages, so you shouldn’t count on green tea to prevent cancer. In fact, the National Cancer Institute’s web site says it “does not recommend for or against the use of tea to reduce the risk of any type of cancer.”

Các nghiên cứu về tác động của trà xanh đối với bệnh ung thư đã được kết hợp với nhau. Nhưng trà xanh được biết là có tác dụng hỗ trợ các tế bào khỏe mạnh trong tất cả các giai đoạn phát triển. Có một số manh mối cho thấy trà xanh có thể giúp tiêu diệt các tế bào ung thư, nhưng nghiên cứu đó vẫn đang ở giai đoạn đầu, vì vậy bạn không nên tin tưởng vào trà xanh để ngăn ngừa ung thư. Trên thực tế, trang web của Viện Ung thư Quốc gia cho biết họ “không khuyến nghị hoặc chống lại việc sử dụng trà để giảm nguy cơ mắc bất kỳ loại ung thư nào.”

 

Relaxing Ritual – Nghi lễ thư giãn          

 

Sipping tea helps you slow down and relax, Reardon says. A natural chemical called theanine found in green tea can provide a calming effect.

Nhấp một ngụm trà giúp bạn chậm lại và thư giãn, Reardon nói. Một chất hóa học tự nhiên được gọi là theanine được tìm thấy trong trà xanh có thể mang lại tác dụng làm dịu cơ thể.

 

But perhaps the biggest benefit, which you get right away, is just taking a tea break. Here’s how to make your next cup:

Nhưng có lẽ lợi ích lớn nhất, mà bạn nhận được ngay lập tức, chỉ là nghỉ ngơi trong một tách trà. Dưới đây là cách pha cốc tiếp theo của bạn:

 

Don’t add green tea to boiling water. It’s bad for catechins, those healthy chemicals, in the tea. Better: 160–170-degree water.

Không thêm trà xanh vào nước sôi. Nó có hại cho catechin, những chất hóa học có lợi cho sức khỏe, trong trà. Tốt hơn: 160-170 độ nước.

Add lemon. Vitamin C makes the catechins an easier to absorb. Dairy, on the other hand, makes it harder to absorb them.

Thêm chanh. Vitamin C làm cho catechin dễ hấp thụ hơn. Mặt khác, sữa khó hấp thụ chúng hơn.

 

Nutrient levels in green tea can vary. Pricier teas usually have more, and canned green-tea drinks generally have less.

Mức độ dinh dưỡng trong trà xanh có thể khác nhau. Các loại trà ngon hơn thường có nhiều hơn, và đồ uống trà xanh đóng hộp thường có ít hơn.

 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://www.webmd.com/food-recipes/features/health-benefits-of-green-tea#2
  2. https://www.globalmagzine.com/health-benefits-of-green-tea/
  3. https://theskepticalcardiologist.com/2015/12/27/is-green-tea-better-for-your-heart-than-black-tea/
  4. https://www.crvitality.com/2018/12/green-tea-highest-amount-catechins/
  5. https://www.nature.com/articles/d41586-019-00398-1
  6. https://www.thespruceeats.com/lemon-ginger-green-tea-765447
  7. https://www.youtube.com/watch?v=fWJoMVfC1rQ